Tillträde till hyresrättslägenhet

Enligt hyreslagen har en hyresvärd rätt att i vissa fall få tillträde till lägenheterna. Då finns en del regler och tidsfrister att tänka på.

En hyresgäst har en exklusiv nyttjanderätt till sin lägenhet, men enligt hyreslagen har en hyresvärd, såsom bostadsrättsföreningen, rätt att i vissa fall få tillträde till lägenheten. Med lägenhet avses både bostäder och lokaler. Det finns olika tidsfrister som bostadsrättsföreningen måste ta hänsyn till när den begär att få komma in i en lägenhet. Dessa är beroende på vilken anledningen är till besöket. Bostadsrättsföreningen måste också se till att hyresgästen störs så lite som möjligt.

Tillsyn och brådskande förbättringsarbeten

Bostadsrättsföreningen har rätt att ”utan uppskov” få komma in i lägenheten för en nödvändig tillsyn eller för att utföra reparationsarbeten som inte kan vänta utan att orsaka ytterligare skada. Det kan till exempel handla om en besiktning av en vattenskada efter en vattenläcka eller vid misstanke om ohyra.

Bostadsrättsföreningen måste i varje enskilt fall bedöma hur angeläget det är med en besiktning och välja en tidpunkt som inte orsakar mer besvär än nödvändigt.

När lägenheten är ledig för uthyrning, är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid. Däremot är hyresgästen inte själv skyldig att visa lägenheten.

Mindre brådskande arbeten

Om bostadsrättsföreningen meddelar hyresgästen minst en månad i förväg får föreningen utföra mindre brådskande förbättringsarbeten som inte ”vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten”. Det kan vara sådant som kan göras utan att hyresgästen får svårt att använda lägenheten som det är tänkt, exempelvis mindre installationer.

Den här typen av mindre arbeten får inte utföras under den sista månaden innan ett hyresavtal upphör, om inte hyresgästen lämnat sitt medgivande.

Annat arbete

Om bostadsrättsföreningen vill utföra annat arbete i lägenheten gäller andra regler. Med ”annat arbete” menas sådant arbete som inte är brådskande och som gör att hyresgästen får svårt att använda lägenheten som det är tänkt. Exempel på det är ett planerat stambyte.

Bostadsrättsföreningen behöver lämna ett skriftligt meddelande till hyresgästen med uppgifter om vilka arbeten som ska utföras, beräknad tidsåtgång och tidpunkt.

En hyresgäst får efter mottagande av ett sådant meddelande säga upp avtalet inom en vecka.
Oavsett om denna typ av uppsägning har skett eller inte får inte bostadsrättsföreningen påbörja arbetet före den tidpunkt som hyresgästen normalt hade kunnat säga upp avtalet till. Som regel gäller tre månaders uppsägningstid för bostad och nio månader för lokal. Detta innebär att det är viktigt att i god tid informera hyresgästerna om kommande arbeten. Vid osäkerhet kontakta en jurist.

Dessa bestämmelser gäller inte arbeten som bostadsrättsföreningen har kommit överens med hyresgästen om att utföra. Eller arbeten som bostadsrättsföreningen genom ett beslut från hyresnämnden om åtgärdsföreläggande har ålagts att utföra.

Särskild handräckning

Det är viktigt att bostadsrättsföreningen inte går in i lägenheten på egen hand utan tillstånd från hyresgästen. Om en hyresgäst vägrar att släppa in bostadsrättsföreningen i sin lägenhet kan styrelsen begära så kallad särskild handräckning hos Kronofogden för att få hjälp att komma in.

Nycklar ger inte rätt till tillträde

Om bostadsrättsföreningen har en nyckel till en lägenhet ger det inte föreningen rätt att gå in i lägenheten utan tillåtelse från hyresgästen. Det kan möjligen ske tillsammans med räddningstjänsten i en mycket akut situation där fastigheten hotas eller då det finns risk för verkligt allvarliga skador.

Ohyra skäl för tillträde

Om det finns ohyra i fastigheten är hyresgästen enligt lag skyldig att släppa in bostadsrättsföreningen. Den boende får också stå ut med att inte kunna använda sin lägenhet som det är tänkt när föreningen måste vidta nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i fastigheten. Detta gäller även om den aktuella lägenheten inte besväras av ohyra.

Vägrat tillträde kan vara anledning till uppsägning

Det är allvarligt att neka bostadsrättsföreningen att komma in i lägenheten när den har rätt till det och kan vara grund för uppsägning av hyresavtalet. Det gäller om ingen ändring sker efter en varning, en så kallad rättelseanmaning.

Se även ämnet som behandlar föreningens rätt till tillträde till bostadsrätt. Då är det i stället bostadsrättslagens regler som gäller vilka ser annorlunda ut.

För våra medlemmar

Frågor och svar inom tillträde till hyresrättslägenhet

 • Hyresgästen ska flytta – kan denne vägra visning?

  Vi har hyreslokaler i vårt hus och en av dessa lokalhyresgäster har sagt upp sitt avtal och kontraktet går ut den sista oktober. Vi har intressenter som vill titta på lokalen men hyresgästen hänvisar till kontraktets utgång, att vi får lösa det efter det. Vi riskerar att förlora en del pengar om vi inte lyckas hyra ut lokalen och vi undrar vilka rättigheter vi har?

Relaterade ämnen

 • Handräckning

  Kronofogden är den myndighet föreningen vänder sig till för hjälp med att komma in i en lägenhet, flytta fast egendom, om någon måste lämna tillbaka ett utrymme eller lämna en lägenhet. Styrelsen ansöker om handräckning hos Kronofogden.

 • Hyresnämnden

  Hyresnämnden är en domstolsliknande myndighet som bland annat har till uppgift att pröva vissa hyres- arrende- och bostadsrättstvister inom sina respektive regioner. Nämnden medlar även i tvister.

 • Stambyte

  Att genomföra ett stambyte är i regel ett omfattande arbete i en bostadsrättsförening. Det är styrelsens ansvar att se till att huset har väl fungerande stammar och att planera för arbetet med stambytet i tid.

 • Tillträde till bostadsrätt

  Enligt bostadsrättslagen har en bostadsrättsförening rätt att i vissa fall få tillträde till medlemmarnas lägenheter. De flesta föreningar har också en liknande bestämmelse i sina stadgar.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet