Hyresnämnden

Hyresnämnden är en domstolsliknande myndighet som bland annat har till uppgift att pröva vissa hyres- arrende- och bostadsrättstvister inom sina respektive regioner. Nämnden medlar även i tvister.

Verksamheten bedrivs i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Linköping, Västerås, Sundsvall och Umeå.

Ärenden som Hyresnämnden hanterar

För en bostadsrättsförening och dess medlemmar finns det flera ärenden som hyresnämnden prövar såsom andrahandsuthyrning, medlemskapsansökan, om- och tillbyggnad av den egna lägenheten, om- och tillbyggnad av fastigheten och ändring av insats.

Hyresnämnden kan även medla i bostadsrättstvister. Det är inte tvingande att medverka vid medlingsförsök men ibland kan en tvist lösas när en opartisk sakkunnig förklarar vad som gäller juridiskt för parterna.

Kostnadsfri verksamhet

Hyresnämnden tar inte ut några avgifter av parterna men vardera parten får svara för sina egna kostnader oavsett vem som vinner eller förlorar tvisten. Kostnaderna kan omfatta till exempel ombudskostnader eller kostnader för förlorad arbetsförtjänst.

Så går det till

När en ansökan kommer in till hyresnämnden granskas den och en kopia av ansökan skickas till motparten. Bägge parter kallas sedan till ett muntligt sammanträde inför nämnden.

Ärendena avgörs av ett hyresråd (en yrkesdomare) som är ordförande och intresseledamöter med särskilda erfarenheter av hyres- arrende- eller bostadsrättsfrågor. Vissa av besluten kan överklagas till Svea hovrätt, exempelvis beslut om medlemskap och godkännande av stämmobeslut enligt 9 kap 16 § 2p bostadsrättslagen

För de ärenden som kan överklagas gäller som huvudregel att den part som förlorar målet i Svea hovrätt ska betala motpartens rättegångskostnader. Vissa andra beslut som fattas av hyresnämnden, till exempel beslut som handlar om tillstånd till andrahandsuthyrning, kan normalt inte överklagas.

Inga förhandsbesked

Hyresnämnden lämnar inte förhandsbesked om utgången av ett ärende och ger inte råd om hur en part bäst ska lägga upp sin process. Nämnden ger inte heller råd om hur en tvist ska lösas eller om hur ett avtal, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas.

Hyresnämndens sida hittar ni här.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Andrahandsuthyrning i bostadsrätt

  Medlemmar vill ibland hyra ut sina bostadsrätter i andra hand, och i vissa fall bör styrelsen ge tillstånd till det. Om en medlem hyr ut utan tillstånd ska styrelsen agera efter en given mall.

 • Andrahandsuthyrning i hyresrätt

  Det är inte ovanligt att föreningar har hyresgäster, antingen som bor i lägenheterna eller som hyr lokaler i fastigheten. Om en hyresgäst vill hyra ut, antingen sin bostad eller lokal, i andra hand – vad gäller då?

 • Medlemskapsansökan

  I grunden är en bostadsrättsförening öppen för nya medlemmar, så länge de uppfyller villkoren. Det är bara undantagsvis som en styrelse kan neka medlemskap.

 • Stämmobeslut

  Styrelsens uppgift är att sköta organisationen och den löpande förvaltningen av föreningen men styrelsen får inte besluta i alla frågor. Ärenden utanför styrelsens ansvar ska en föreningsstämma fatta beslut om.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet