Bostadsrätternas dataskyddspolicy

Bostadsrätterna följer gällande lagar och regler kopplade till behandling av personuppgifter och bevakar löpande den utveckling som sker på området.

Policy för behandling av personuppgifter

Lagar och regler kring hantering av personuppgifter syftar till att skydda integriteten för människor vars personuppgifter behandlas. Inom Bostadsrätterna behandlar vi olika typer av uppgifter, exempelvis uppgifter om anställda eller medlemmar. För att skydda dessa individers integritet bedriver Bostadsrätterna ett löpande arbete för att behandlingen av personuppgifter ska ske på ett strukturerat och säkert sätt. Detta arbete berör alla verksamma inom Bostadsrätterna som behandlar eller kan komma att behandla personuppgifter. Detta löpande arbete har även till syfte att skydda mot skada på vårt varumärke samt att minska risken för att Bostadsrätterna skadas ekonomiskt genom vite för att inte ha uppfyllt gällande lag.

Bostadsrätterna följer gällande lagar och regler kopplade till behandling av personuppgifter och bevakar löpande den utveckling som sker på området.

Grundläggande principer för Bostadsrätternas behandling av personuppgifter:

  • Laglighet, korrekthet och öppenhet: Bostadsrätterna ska enbart behandla personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till individen som personuppgifterna berör. Bostadsrätterna ska se till att de personuppgifter som behandlas är korrekta och i rimlig utsträckning uppdaterade.
  • Ändamålsbegränsning: Bostadsrätterna ska behandla personuppgifter enbart för i förväg angivna ändamål.
  • Uppgiftsminimering: Bostadsrätterna ska enbart använda de personuppgifter som krävs för det aktuella syftet med behandlingen.
  • Lagringsminimering: Bostadsrätterna ska inte spara personuppgifter för längre tid än vad som behövs för att uppfylla det angivna ändamålet eller för att efterleva legala krav.
  • Integritet och konfidentialitet: Bostadsrätterna ska implementera tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olovlig läsning, spridning, förlust, ändring eller annan oönskad behandling. Detta innefattar att anställda i sitt arbete ska eftersträva arbetssätt och lösningar som minimerar exponering av personuppgifter såväl internt som externt.

Genom att Bostadsrätterna tydligt tar ansvar för de personuppgifter som behandlas och löpande följer utvecklingen gällande integritetsskydd kan Bostadsrätterna upprätthålla sin position på marknaden och erbjuda trygghet för medlemmar och anställda.

Bostadsrätterna kan från tid till annan göra ändringar i dataskyddspolicyn. Den senaste versionen av dataskyddspolicyn finns alltid tillgänglig på bostadsratterna.se/om-oss/dataskyddspolicy.

Här kan du läsa mer om hur Bostadsrätterna behandlar personuppgifter.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet