Så behandlar vi dina personuppgifter

Bostadsrätterna värnar medlemmarnas integritet och det är viktigt för oss att informera om hur vi behandlar personuppgifter. Här redogör vi för de behandlingar av personuppgifter som vi ansvarar för.

Bostadsrätterna Sverige ekonomisk förening med organisationsnummer 702000-2387 är personuppgiftsansvarig för behandlingar som vi redogör för här nedan. Vår övergripande dataskyddspolicy hittar du här.

Vilka uppgifter vi behandlar

Bakom varje länk finns ett dokument som förklarar hur och varför vi behandlar personuppgifterna och vilken laglig grund vi har för att göra det.

Hur länge vi sparar uppgifterna

Bostadsrätterna sparar personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen av uppgifterna. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna så att det inte längre går att koppla dem till en specifik person. Detta förutsatt att uppgifterna inte är nödvändiga för någon annan av våra behandlingar.

När vi behandlar personuppgifter under ett pågående avtalsförhållande eller annan pågående relation sker löpande gallring av uppgifter som inte längre behövs.

Vi behandlar bland annat personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan närsomhelst meddela oss att du inte vill motta sådan från oss och i varje utskick som sker digitalt finns en länk där du kan avregistrera dig från ytterligare utskick.

Om du har registrerat dig för att motta nyhetsbrev från oss kommer vi att behandla de uppgifter som behövs för att administrera detta så länge du inte avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre vill motta sådan information.

Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta nyhetsbrev.

För att vi ska kunna tillvarata våra rättsliga anspråk raderas eller avidentifieras personuppgifter som kan ligga till grund för anspråk mot oss när eventuella krav preskriberats, det vill säga vi sparar uppgifterna under den allmänna preskriptionstiden som är tio år.

När vi är skyldiga att spara uppgifter enligt lag, exempelvis bokföringslagen, behåller vi uppgifterna i enlighet med den tid som föreskrivs i den tillämpliga lagstiftningen.

Andra som får ta del av uppgifterna

Bostadsrätterna kan i vissa fall komma att dela personuppgifter med andra organisationer, företag eller myndigheter inom ramen för de behandlingar vi gör.

Bostadsrätterna säljer aldrig vidare dina personuppgifter.

  • IT-tjänsteleverantörer (exempelvis för system, support, lagring och medlemsserviceärenden) och leverantörer av skanningtjänster (skanning av exempelvis avtal)
  • Aktivitets- mäss- och konferensarrangörer (för administration av arrangemang du är anmäld till)
  • Marknadsförings- och kundundersökningsbyråer
  • Banker (för hantering av in- och utbetalningar)
  • Företag som tillhandahåller betalningslösningar
  • Postombud och leverantörer av digitala kommunikationstjänster
  • Tryckerier och bokbindare

Bostadsrätterna kan i vissa fall även komma att dela personuppgifter med andra mottagare. Det kan ske exempelvis om vi är skyldiga att lämna ut uppgifterna enligt lag eller myndighetsbeslut, för att utreda, bevaka eller tillvarata våra rättsliga anspråk (eller om vi avser sälja delar av vår verksamhet). Utlämnande kan då komma att ske till domstolar, polisen eller andra myndigheter, juridiska ombud och andra externa rådgivare.

Bostadsrätterna strävar efter att personuppgifter endast ska behandlas inom EU/EES. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas utanför EU/EES, exempelvis om vi delar personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som själv eller genom en underleverantör är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES.

Mottagare som hanterar personuppgifter för Bostadsrätternas räkning såsom personuppgiftsbiträde, ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss. Avtalet syftar till att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Personuppgiftsbiträden får endast behandla uppgifter enligt de instruktioner vi ger dem och får inte behandla uppgifterna för egna ändamål. De är också skyldiga enligt lag och avtal att skydda personuppgifterna. Om ett personuppgiftsbiträde hanterar personuppgifter utanför EU/EES, vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda uppgifterna med anledning av detta.

Om vi delar personuppgifter med en mottagare som själv blir personuppgiftsansvarig för behandlingen, exempelvis en myndighet eller en bank, ansvarar mottagaren för behandlingens laglighet. Bostadsrätterna lämnar bara ut personuppgifter till mottagare vi litar på.

Rättigheter som registrerad

Den som är registrerad har enligt dataskyddsförordningen ett antal rättigheter. Dessa syftar till att ge den enskilde kontroll över sina personuppgifter och hur de behandlas.

Rätt till tillgång

Den registrerade har rätt att få veta om och vilka uppgifter som behandlas och, om så är fallet, att få en kopia av de uppgifterna, ett så kallat registerutdrag.

Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas samt att komplettera med uppgifter som saknas om de är relevanta för ändamålet med behandlingen.

Rätten att bli glömd, begränsning samt invändning mot behandling

Den registrerade har rätt att begära att uppgifter raderas, bland annat om de inte längre behövs för det syfte de samlades in för eller om de baseras på samtycke och det återkallas.

Under vissa förutsättningar har den registrerade rätt att begära begränsning av behandlingen vilket innebär att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Vidare har den registrerade rätt att göra invändning mot behandlingen. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller efter en intresseavvägning. Invänder den registrerade mot behandling för direktmarknadsföring upphör vi direkt med behandlingen. Invänder den registrerade mot behandling som sker med stöd av intresseavvägning, får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter.

Dataportabilitet

Den registrerade har rätt att få ut sina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format eller få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast för uppgifter som har tillhandahållits Bostadsrätterna och som behandlas av oss med samtycke eller avtal som laglig grund.

Klagomål

Om den registrerade är missnöjd med hur vi hanterar personuppgifterna ber vi den registrerade att i första hand kontakta oss. Vi strävar efter att lösa eventuella klagomål men om den registrerade är missnöjd med hur vi behandlar personuppgifterna har denne rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande vår behandling av sina personuppgifter.

Kontakta oss om vår personuppgiftshantering

Har du frågor kring hur vi hanterar personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som registrerad kan du kontakta oss.

Bostadsrätternas medlemsservice: 0775-200 100

E-post: GDPR@bostadsratterna.se 

Postadress: Bostadsrätterna, Drottninggatan 25, 111 51 Stockholm

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet