Handräckning

Kronofogden är den myndighet föreningen vänder sig till för hjälp med att komma in i en lägenhet, flytta fast egendom, om någon måste lämna tillbaka ett utrymme eller lämna en lägenhet. Styrelsen ansöker om handräckning hos Kronofogden.

Att det går så långt att bostadsrättsföreningen behöver ta hjälp av Kronofogden för att till exempel avhysa en medlem är ovanligt men nödvändigt i vissa situationer. Handräckning kan vara av två olika slag, vanlig handräckning och särskild handräckning.

Vanlig handräckning

När en bostadsrättshavare behöver avhysas från sin lägenhet måste föreningen ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogden. Förfarandet gäller även hyresgäster. Läs mer under förverkande och tillträde längre ner i texten.

Särskild handräckning

Denna typ av handräckning används när någon utan lov har gjort något med en egendom, eller hindrat någon från att använda den. Exempel på detta är när någon:

  • tillskansar sig ett utrymme, såsom att ta ett förråd och använda det
  • förvarar saker i trapphuset
  • utför ingrepp på föreningens egendom, till exempel på fasaden
  • vägrar föreningen tillträde, alltså inte släpper in föreningen i lägenheten eller förrådet.

Det är viktigt att föreningen begär särskild handräckning hos Kronofogden för att till exempel komma in i ett förråd som en medlem olovligen använder. Föreningen ska inte göra detta på egen hand då det kan ses som ett brott.

En skillnad mot vanlig handräckning är att Kronofogden kan fatta beslut om särskild handräckning även om medlemmen bestrider ansökan.

Förverkande och tillträde

Vid förverkande: En bostadsrättshavare måste flytta när medlemmen har förverkat sin nyttjanderätt till lägenheten, som det heter juridiskt. Det handlar till exempel om att medlemmen inte har betalat månadsavgiften, hyrt ut lägenheten i andra hand utan tillstånd eller på grund av störningar. En avhysning, ansökan om vanlig handräckning, innebär att Kronofogden med tvång tömmer lägenheten på bohaget, tar bort namnskylten och byter lås i dörren.

Tillträde till lägenheten: Föreningen har rätt att komma in i lägenheterna för tillsyn eller för att utföra sådan arbeten i lägenheterna som föreningen ansvarar för. Om en bostadsrättshavare inte låter föreningen komma in i sin lägenhet utan giltigt skäl när föreningen behöver det kan föreningen ansöka om särskild handräckning. På så vis kan föreningen komma in i lägenheten mot bostadsrättshavarens vilja. Föreningen får aldrig ta sig denna rätt själv utan måste alltid gå via Kronofogden.

Kostnaderna

Föreningen får i första hand stå för kostnaderna hos Kronofogden. Om föreningen tvingat sig in i lägenheten genom handräckning kan förverkande av bostadsrätten fortfarande genomföras, eftersom medlemmen inte själv har öppnat dörren till lägenheten – eller vidtagit rättelse som det juridiskt heter. Kostnaderna för handräckningen tas ut som en oprioriterad fordran vid tvångsförsäljningen av lägenheten.

Läs mer på Kronofogdens webbplats.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Förråd

    Det är styrelsen som beslutar om fördelning av lägenhetsförråd och det bör eftersträvas att fördela förråden rättvist enligt tydliga principer. Styrelsen kan behöva se vad som står i äldre avtal för att återställa ordningen.

  • Störningar

    I en bostadsrättsförening bor människor med många olikheter sinsemellan. Därför är det viktigt att både vara tillåtande och hänsynstagande som boende. Men vid störningar i juridisk mening måste styrelsen ta tag i problemet.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet