Stambyte

Att genomföra ett stambyte är i regel ett omfattande arbete i en bostadsrättsförening. Det är styrelsens ansvar att se till att huset har väl fungerande stammar och att planera för arbetet med stambytet i tid.

För att kunna genomföra ett stambyte kan det krävas flera beslut i föreningen, dels av styrelsen, dels av föreningsstämman vilket behandlas i detta ämne. Läs mer om det tekniska genomförandet av stambytet i ämnena Entreprenader - upphandling och genomförande och Entreprenader - garantier och ansvar för fel.

Föreningsstämman och hyresnämnden beslutar

Om stambytet endast går ut på att byta ut gamla stammar mot nya utan att något annat ändras är stambytet att se som underhåll av huset. Formellt sett kan en styrelse besluta om sådant.

En del föreningar väljer att låta medlemmarna besluta om stambytet på en stämma då det är både en kostsam och ingripande åtgärd.

Men många gånger är det nödvändigt att en föreningsstämma beslutar om stambytet. Anledningen är att ett stambyte ofta leder till sådana förändringar i lägenheterna att det krävs ett godkännande från medlemmarna. Om inte alla medlemmar godkänner ändringarna kan en föreningsstämma besluta att genomföra stambytet om minst två tredjedelar röstar för förändringen. Då krävs även att föreningen tar ärendet till hyresnämnden och får ett godkännande av stämmobeslutet därifrån. Detta har sin grund i bostadsrättslagen.

Till vilken nivå ska kök och badrum återställas?

När badrum och kök rivs ut i samband med ett stambyte har föreningen ett återställningsansvar. Det är som regel mycket svårt att återställa det som rivits ut till ursprungligt skick. Vissa badrum har en äldre standard och andra är nyare och medlemmar kan ha lagt ner mycket pengar på dem. Det är en svår uppgift för föreningen att ta hänsyn till badrummens olika skick. I stället måste stämman välja en enhetlig linje där återställandet sker till en gemensam standard med möjlighet för bostadsrättshavarna att göra tillval som de själva bekostar. De medlemmar som motsätter sig de föreslagna ändringarna får argumentera för sin sak i hyresnämnden.

Eftersom stambytet ofta är en nödvändig åtgärd är det svårt för medlemmar att vinna gehör i hyresnämnden för att underhållet inte ska genomföras. Då hyresnämndens beslut går att överklaga till Svea hovrätt måste föreningen invänta att beslutet vunnit laga kraft innan de går vidare med genomförandet.

Medlemmen måste släppa in föreningen

En förening har rätt att få tillträde till alla lägenheter för att genomföra ett stambyte. Om någon medlem vägrar föreningen tillträde kan föreningen vända sig till Kronofogden för att få hjälp med att komma in i lägenheten.

Ingen skyldighet att erbjuda ersättningslägenhet

En förening är inte skyldig att ordna ersättningslägenheter åt medlemmarna medan stambytet pågår. Att betala för en ersättningslägenhet eller annat boende är att se som en form av skadestånd. Bakgrunden är att en förening endast är skyldig att betala skadestånd om den orsakat en skada. Och eftersom ett stambyte handlar om att föreningen lever upp till sin underhållskyldighet för huset finns ingen rättslig grund för att föreningen ska betala för annat boende. För hyresgäster gäller annan lagstiftning och dessa kan därför även ha rätt till nedsatt hyra.

Ersättning för nyligen renoverade badrum

En annan oklar fråga är om en medlem som nyligen renoverat sitt badrum har rätt till någon ersättning. I de fall då föreningen inte behöver genomföra någon annan åtgärd än att koppla grenledningarna från detta badrum till de nya stamledningarna innebär det en kostnadsbesparing som det kan vara rimligt att ersätta medlemmen för.

För våra medlemmar

Frågor och svar inom stambyte

 • Måste vi erbjuda ersättningsboende?

  I vår förening har vi några hyresrätter. Nu står vi inför ett stambyte och undrar över våra skyldigheter vad gäller kompensation då hyresgästerna under ett antal veckor inte kan använda kök och badrum. Det kommer att finnas bodar med WC och dusch. En hyresgäst arbetar natt och behöver sova dagtid. Har vi någon skyldighet att lösa detta med ett annat boende under tiden?

Relaterade ämnen

 • Entreprenader - garantier och ansvar för fel

  Efter att ett byggnadsarbete i föreningen är avslutat kan frågor om besiktningar, garantier och entreprenörens ansvar när det gäller fel uppstå. Här är det viktigt att vara noga med vad som står i avtalet.

 • Entreprenader - upphandling och genomförande

  Alla fastigheter behöver förr eller senare underhållas. Styrelsen ställs då inför en mängd frågor av varierande svårighetsgrad när en lämplig entreprenör ska anlitas. De främsta råden är att överväga att anlita en professionell projektledare och att vara noga med avtalet.

 • Föreningsstämma

  Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

 • Hyresnämnden

  Hyresnämnden är en domstolsliknande myndighet som bland annat har till uppgift att pröva vissa hyres- arrende- och bostadsrättstvister inom sina respektive regioner. Nämnden medlar även i tvister.

 • Stämma

  Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet