Tillträde till bostadsrätt

Enligt bostadsrättslagen har en bostadsrättsförening rätt att i vissa fall få tillträde till medlemmarnas lägenheter. De flesta föreningar har också en liknande bestämmelse i sina stadgar.

Oftast ligger det i bostadsrättshavarens eget intresse att hålla sin lägenhet i gott skick. Om detta försummas får ju medlemmen sämre betalt vid en eventuell försäljning. Men i allvarliga fall av vanvård kan det finnas skäl för föreningen att inspektera lägenheten och vid behov uppmana bostadsrättshavaren att åtgärda brister som då upptäcks.

Föreningens rätt till tillträde

Det är två situationer som ger föreningen rätt att komma in i lägenheten. Det handlar om när föreningen behöver se till lägenheten, så kallad tillsyn, eller när föreningen behöver utföra arbeten i de delar som föreningen ansvarar för.

I vissa fall får föreningen även utföra arbeten, till exempel reparera, sådant som bostadsrättshavaren egentligen skulle ha åtgärdat. Det kan bli aktuellt om lägenheten är i så dåligt skick att någon annans säkerhet riskeras eller om det annars finns risk för omfattande skada på någon annans egendom. Föreningen måste dock först uppmana bostadsrättshavaren att avhjälpa bristen. Gör medlemmen inte det får föreningen reparera på dennes bekostnad.

Tidpunkt för tillträdet

Det är föreningen som bestämmer tidpunkten för tillträdet men bostadsrättshavaren ska inte orsakas större olägenhet, alltså besvär, än nödvändigt. Lämpligast sker det genom att föreningen meddelar medlemmen i rimlig tid innan föreningen vill komma in i lägenheten. Några veckor bör i normalfallet vara tillräckligt. Är det fråga om större arbeten måste givetvis besked lämnas i god tid.

Om en bostadsrättshavare vägrar släppa in föreningen i sin lägenhet kan styrelsen begära så kallad särskild handräckning hos Kronofogden. Det är viktigt att föreningen inte går in i lägenheten på egen hand utan tillstånd från medlemmen eftersom föreningen inte har någon rätt att göra det.

Att medlemmen nekar föreningen att komma in i sin lägenhet är grund för förverkande, som det heter i lagen, vilket innebär att medlemmen ytterst kan förlora bostadsrätten och tvingas flytta. Första steget i denna process är att föreningen skickar en rättelseanmaning som det heter, ett slags varningsskrivelse, där det framgår att föreningen har rätt att komma in i lägenheten och vad som kan hända om medlemmen inte släpper in föreningen.

Föreningen har rätt till tillträde för att:

 • se om någon nödvändig underhållsåtgärd behövs.
 • kontrollera att lägenheten används för det ändamål den ska.
 • se om någon väsentlig förändring gjorts utan styrelsens tillstånd.
 • undersöka om behov finns att reparera något som föreningen har ansvar för.
 • utföra arbete i de delar föreningen ansvarar för.
 • avhjälpa akuta fel och brister.
 • utrota ohyra och förebygga förekomsten av skadedjur.
 • visa lägenheten ifall den ska tvångsförsäljas.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Handräckning

  Kronofogden är den myndighet föreningen vänder sig till för hjälp med att komma in i en lägenhet, flytta fast egendom, om någon måste lämna tillbaka ett utrymme eller lämna en lägenhet. Styrelsen ansöker om handräckning hos Kronofogden.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet