Tillträde till bostadsrätt

Enligt bostadsrättslagen har en bostadsrättsförening rätt att i vissa fall få tillträde till medlemmarnas lägenheter. De flesta föreningar har också en liknande bestämmelse i sina stadgar.

Oftast ligger det i bostadsrättshavarens eget intresse att hålla sin lägenhet i gott skick. Om detta försummas får ju medlemmen sämre betalt vid en eventuell försäljning. Men i allvarliga fall av vanvård kan det finnas skäl för föreningen att inspektera lägenheten och vid behov uppmana bostadsrättshavaren att åtgärda brister som då upptäcks.

Föreningens rätt till tillträde

Det är två situationer som ger föreningen rätt att komma in i lägenheten. Det handlar om när föreningen behöver se till lägenheten, så kallad tillsyn, eller när föreningen behöver utföra arbeten i de delar som föreningen ansvarar för.

I vissa fall får föreningen även utföra arbeten, till exempel reparera, sådant som bostadsrättshavaren egentligen skulle ha åtgärdat. Det kan bli aktuellt om lägenheten är i så dåligt skick att någon annans säkerhet riskeras eller om det annars finns risk för omfattande skada på någon annans egendom. Föreningen måste dock först uppmana bostadsrättshavaren att avhjälpa bristen. Gör medlemmen inte det får föreningen reparera på dennes bekostnad.

Tidpunkt för tillträdet

Det är föreningen som bestämmer tidpunkten för tillträdet men bostadsrättshavaren ska inte orsakas större olägenhet, alltså besvär, än nödvändigt. Lämpligast sker det genom att föreningen meddelar medlemmen i rimlig tid innan föreningen vill komma in i lägenheten. Några veckor bör i normalfallet vara tillräckligt. Är det fråga om större arbeten måste givetvis besked lämnas i god tid.

Om en bostadsrättshavare vägrar släppa in föreningen i sin lägenhet kan styrelsen begära så kallad särskild handräckning hos Kronofogden. Det är viktigt att föreningen inte går in i lägenheten på egen hand utan tillstånd från medlemmen eftersom föreningen inte har någon rätt att göra det.

Att medlemmen nekar föreningen att komma in i sin lägenhet är grund för förverkande, som det heter i lagen, vilket innebär att medlemmen ytterst kan förlora bostadsrätten och tvingas flytta. Första steget i denna process är att föreningen skickar en rättelseanmaning som det heter, ett slags varningsskrivelse, där det framgår att föreningen har rätt att komma in i lägenheten och vad som kan hända om medlemmen inte släpper in föreningen.

Föreningen har rätt till tillträde för att:

 • se om någon nödvändig underhållsåtgärd behövs.
 • kontrollera att lägenheten används för det ändamål den ska.
 • se om någon väsentlig förändring gjorts utan styrelsens tillstånd.
 • undersöka om behov finns att reparera något som föreningen har ansvar för.
 • utföra arbete i de delar föreningen ansvarar för.
 • avhjälpa akuta fel och brister.
 • utrota ohyra och förebygga förekomsten av skadedjur.
 • visa lägenheten ifall den ska tvångsförsäljas.

För våra medlemmar

Frågor och svar inom tillträde till bostadsrätt

 • Hur får vi medlemmen att tömma balkongen?

  Vi byter just nu ut enstegstätad putsfasad mot ny fasad. Vi har skickat ut meddelande till samtliga medlemmar att de måste tömma sina balkonger för att entreprenören ska kunna utföra sitt arbete. Entreprenören vill heller inte riskera att skada någons egendom. En medlem vägrar dock att tömma sin balkong. Hur hanterar vi det?

 • Elstambyte på gång – kan vi använda huvudnyckeln?

  Vi håller på med ett elstambyte och behöver tillträde till alla lägenheter, eventuellt via huvudnyckel. Vad är det som gäller då? Räcker det att skicka ut ett meddelande där det framgår att vi kommer använda huvudnyckeln om en medlem inte är hemma eller måste vi begära in skriftligt tillstånd från respektive bostadsrättshavare?

 • Har vi rätt till tillträde till förråden?

  Vi gör brandskyddsrond två gånger om året. Inför nästa skyddsrond har vi för avsikt att kontrollera kallgarage/förråd så att det inte finns elelement eller farligt gods i dessa. Krävs särskilt tillstånd av bostadsrättshavarna? Kan de hindra oss att få tillgång till förråden?

 • Får styrelsen bryta sig in i förrådet?

  Vi har via e-post, telefon, dörrknackning och sms försökt nå en av våra medlemmar eftersom vi behöver ha tillgång till hens förråd. Hantverkare ska göra omfattande åtgärder i vårt värmesystem. De behöver då komma åt ett antal rör som finns i just det förrådet. Nu står vi inför en situation där åtgärderna kanske inte kan göras eftersom vi inte får tillgång till förrådet. Har vi i styrelsen rätt att klippa upp hänglåset, göra åtgärden och sen ersätta hänglåset?

 • Vattenskada – får vi ta oss in hos grannen?

  Vi har ett problem med en vattenskada i en lägenhet och det finns misstankar om att den kan ha spridit sig till lägenheten bredvid. Vi behöver med andra ord komma in i den lägenheten för att göra en fuktmätning. Vi har sökt boende i lägenheten under flera veckor; ringt på dörren, lagt lappar i brevlådan men får ingen kontakt. Enligt våra stadgar är den boende skyldig att släppa in oss för att göra denna typ av underhåll och tillsyn. Min fråga är om vi kan gå in med hjälp av låssmed och vad behöver vi i så fall göra för att det ska vara lagligt.

 • Får sotaren låna styrelsenyckeln?

  Vi ska rengöra filter/ventiler i de lägenheter där medlemmarna har begärt det. Vi har ingen huvudnyckel utan varje dörr har en nyckeltub där medlemmen kan placera sin nyckel och styrelsen kan via egen styrelsenyckel öppna tuben och på så sätt komma in i lägenheten. Är det rätt av styrelsen att låna ut nyckeln till tuben till sotaren utan att en styrelsemedlem är närvarande vid varje lägenhetsbesök? Stadgarna säger: “Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra."

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Handräckning

  Kronofogden är den myndighet föreningen vänder sig till för hjälp med att komma in i en lägenhet, flytta fast egendom, om någon måste lämna tillbaka ett utrymme eller lämna en lägenhet. Styrelsen ansöker om handräckning hos Kronofogden.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet