Störningar

I en bostadsrättsförening bor människor med många olikheter sinsemellan. Därför är det viktigt att både vara tillåtande och hänsynstagande som boende. Men vid störningar i juridisk mening måste styrelsen ta tag i problemet.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som de ”skäligen inte ska behöva tåla”, som det står i 7 kap 9 § bostadsrättslagen. Denna skälighetsbedömning är ofta svår att göra i praktiken och vad som bör tålas kan ibland först avgöras vid prövning i domstol.

Störning – vad är det?

Man brukar skilja på störningar, allvarliga störningar och brottslig verksamhet där vanliga störningar är hög musik, stökiga fester, busringningar på dörrar, hundar som skäller och liknande. Att ha fest någon gång i ett flerfamiljshus måste vara tillåtet men blir ett problem om de förekommer ofta eller om ljudnivån är orimligt hög. Att barn låter kan också upplevas som störande men är aldrig ett skäl till uppsägning. Vid den här typen av störningar är det bästa rådet att försöka prata med varandra och få de inblandade medlemmarna att förstå att när man bor i ett flerbostadshus tillsammans så innebär det ett visst mått av hänsynstagande mot varandra.

Det finns två typer av störningar. Den första gäller störningar som kan vara skadliga för hälsan. Vid bedömningen av vad som måste accepteras kan stöd sökas i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Det är normalt att det förekommer vissa lindriga störningar som kan inverka menligt på hälsan men som ändå måste accepteras, till exempel lekande barn dagtid som stör sömnen för en granne som har nattarbete.

Till den andra gruppen räknas störningar som försämrar bostadsmiljön. Även här blir den allmänna uppfattningen vad en boende måste tåla av betydelse. Störningar får dock aldrig medföra att en boende i sin boendemiljö inte kan fungera på vanligt sätt.

Härutöver finns det även en kategori som kallas för särskilt allvarliga störningar och störningar vid brottslig verksamhet som vi redogör för närmare under ”Uppsägning vid störningar”.   Där finns en tågordning hur styrelsen bör agera vid störningar.

Tänk på att det är mycket viktigt att störningarna dokumenteras, det vill säga att den som störs fyller i ett störningsschema. Utan bra och fullständig dokumentation över störningarna riskerar föreningen att inte nå framgång vid en eventuell uppsägning om den leder till ett domstolsförfarande.

Då vi får många frågor i rådgivningen om rökning och grillning och om det kan betraktas som störningar lyfter vi dem särskilt här.

Rökning

Rökning såväl inomhus som utomhus i en bostadsrättsfastighet är i första hand en trivselfråga. Styrelsen kan besluta att införa trivselregler och där förbjuda rökning i trappuppgångar, tvättstugor och andra gemensamma utrymmen. Liksom i övriga samhället får det nog anses rimligt. Eftersom tobakslagen endast reglerar utrymmen dit allmänhet har tillträde, det vill säga offentliga platser, berörs inte rökning inom bostaden överhuvudtaget.

Rökning utomhus är däremot svårare att reglera. De flesta klagomål handlar om rökning på balkongerna. Många upplever det störande att få in rök genom öppna fönster. Det har diskuterats om föreningar i sina stadgar kan låta skriva in ett förbud mot rökning på balkonger. Men någon prövning av en sådan stadgeskrivelse har inte gjorts. En sådan ändring kräver också att samtliga medlemmar är eniga om detta, inklusive rökarna, vilket troligen blir svårt.

En vägledning kan vara ett avgörande i hyresnämnden när det gällde hyresrätt där nämnden ansåg rökning på balkongerna vara ett normalt inslag i flerfamiljshus som måste accepteras, även om det har en viss inverkan på hälsan. En boendes rätt att använda sin lägenhet, inklusive balkongen, står över att grannar störs av rökningen.

Grillning

Oset från grillning kan vara mycket besvärande och sprider sig lätt bland kringboende. Grillning i en bostadsrättsfastighet är därför även den i första hand en trivselfråga men kan också vara en säkerhetsfråga på grund av gnistbildning vid torr och blåsig väderlek.

Styrelsen har rätt att besluta att införa trivselregler med förbud mot grillning såväl på föreningens allmänna ytor, till exempel innergården, som på balkongerna. Grillningsförbudet får inte vara godtyckligt utan ska ha ett verkligt föreningsintresse. Därför är det viktigt att ha ett allmänt och brett stöd bland föreningens medlemmar så att reglerna efterlevs. Trivselreglerna bör därför beslutas av en föreningsstämma och självfallet ska alla medlemmar informeras om reglernas innehåll.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Föreningsstämma

  Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen.

 • Hyresnämnden

  Hyresnämnden är en domstolsliknande myndighet som bland annat har till uppgift att pröva vissa hyres- arrende- och bostadsrättstvister inom sina respektive regioner. Nämnden medlar även i tvister.

 • Stadgar

  Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

 • Trivselregler

  Att införa trivselregler är ett enkelt sätt att skapa lugn och trygghet i föreningen. Om reglerna är beslutade på en föreningsstämma vilar de på en bred, demokratisk grund vilket förhoppningsvis gör att fler följer dem.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet