Överlåtelse av hyresrättslägenhet till närstående

Det händer att en boende som hyr sin lägenhet i föreningen vill låta en närstående ta över lägenheten. Och det är möjligt under vissa förutsättningar.

Enligt hyreslagen får en hyresgäst inte överlåta sin hyresrättslägenhet utan att hyresvärden, exempelvis bostadsrättsföreningen, godkänt det. En bostadshyresgäst eller ett dödsbo kan dock ha rätt att få överlåta hyresrätten till en närstående som bott tillsammans med hyresgästen under en längre tid, alltså varaktigt. Ett sådant tillstånd ska lämnas, om bostadsrättsföreningen ”skäligen kan nöja sig med förändringen” som det står i lagen. Tillståndet kan villkoras.

Exempel på villkor som kan ställas är borgen eller andra åtaganden från den avflyttande hyresgästen. Däremot kan bostadsrättsföreningen inte kräva ändrade hyresvillkor.

Om bostadsrättsföreningen inte godkänner att den närstående tar över lägenheten kan hyresgästen vända sig till hyresnämnden och ansöka om tillstånd.

Förutsättningar för överlåtelse

Först och främst är en förutsättning att den nuvarande hyresgästen inte ska bo kvar i lägenheten.

Närståendekravet: Med närstående avses i lagen inte bara föräldrar, barn, syskon eller andra nära släktingar. Även de som är sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden eller bor tillsammans på grund av särskilda omständigheter kan betecknas som närstående. Men om de sammanboende enbart har en långvarig vänskapsrelation anses de oftast inte vara närstående.

Sammanboendekravet: För att uppfylla kravet på sammanboende krävs att de boende har haft ett gemensamt hushåll och använt lägenheten gemensamt. Att den tilltänkta hyresgästen är inneboende eller enbart är folkbokförd på adressen räcker inte.

Varaktighetskravet: Enligt praxis bör personerna som regel ha bott tillsammans under minst tre år. Kortare tid har dock godtagits i vissa fall. Det har då varit fråga om sammanboende som var tänkt att bestå men som avbrutits av någon oförutsedd händelse, till exempel dödsfall.

Vilka krav kan föreningen ställa?

Utöver att de nämnda förutsättningarna ska vara uppfyllda, ska även bostadsrättsföreningen ”skäligen kunna nöja sig med förändringen”. Detta innebär att den nya hyresgästen bland annat ska kunna betala hyran. Men en överlåtelse till en hyresgäst som tidigare har orsakat störningar eller skador i lägenheten behöver inte föreningen godkänna.

Dödsbo

Reglerna om rätt till överlåtelse av hyresrätt gäller också om hyresgästen avlider under hyrestiden. Dödsboet kan då vilja överlåta hyresrätten till någon av dödsbodelägarna eller en annan närstående person till hyresgästen som denne varaktigt har sammanbott med.

För våra medlemmar

Relaterade ämnen

  • Dödsbo

    Om en bostadsrättshavare avlider går dödsboet in i den avlidnes ställe. Dödsboet är inte medlem, har ingen rösträtt och kan därför heller inte delta på föreningsstämmor.

  • Hyresnämnden

    Hyresnämnden är en domstolsliknande myndighet som bland annat har till uppgift att pröva vissa hyres- arrende- och bostadsrättstvister inom sina respektive regioner. Nämnden medlar även i tvister.

  • Störningar

    I en bostadsrättsförening bor människor med många olikheter sinsemellan. Därför är det viktigt att både vara tillåtande och hänsynstagande som boende. Men vid störningar i juridisk mening måste styrelsen ta tag i problemet.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet