Energideklaration

Enligt lagen om energideklarationer ska i princip alla byggnader vara energideklarerade. Syftet är att bidra till en god energieffektivitet och en hälsosam inomhusmiljö i byggnaderna.

Det är fastighetsägaren som ska se till att det alltid finns en energideklaration upprättad för byggnaden. En energideklaration är giltig i tio år och måste utföras av en certifierad energiexpert. Sammanfattningen av energideklarationen ska vara anslagen på en väl synlig plats i huset, till exempel i entrén eller på föreningens anslagstavla.

Vad är syftet med en energideklaration?

Energideklarationens syfte är att visa hur mycket energi som byggnaden förbrukar. Den ska också innehålla åtgärdsförslag på hur bostadsrättsföreningen, i egenskap av fastighetsägare, kan minska byggnadens energibehov och öka dess energieffektivitet vid tidpunkten för utförandet av energideklarationen. Förslagen ska vara lönsamma att genomföra, så att föreningen sparar både pengar och miljö.

Uppgifter i energideklaration

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

 • energiklass
 • energiprestanda
 • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
 • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
 • åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana
 • om ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte
 • byggnadens radonvärde, om en sådan mätning är utförd.

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i huset.

När ska byggnader energideklareras?

Enligt Boverket finns det fyra olika tillfällen då byggnader ska energideklareras:

 • när byggnader är nya
 • när golvarean i byggnaden är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten
 • när byggnader upplåts med nyttjanderätt
 • när byggnader säljs.

Vissa byggnader omfattas inte av kravet på energideklaration. Exempelvis behöver inte byggnader som inte värms upp till mer än tio grader energideklareras. Det finns även generella undantag från kravet på att energideklarera vissa byggnader.

Läs mer om byggnader som är undantagna kravet på energideklaration här.

Vad händer om föreningen inte har en giltig energideklaration?

Boverket är den myndighet som är ansvarig för och har tillsyn över att energideklarationer upprättas liksom att lagkraven efterlevs. Om det inte finns någon giltig energideklaration kan Boverket förelägga, alltså uppmana fastighetsägaren att energideklarera sin byggnad. Ett föreläggande kan förenas med vite.

Gröna bolån

Flera banker erbjuder så kallade gröna bolån med en mindre rabatt på räntan förutsatt att byggnaden uppfyller vissa krav. Ett sådant krav brukar vara att byggnader ska uppnå en viss energiklass. Om föreningen har en äldre energideklaration kan då i vissa fall en ny energideklaration behövas göras.

Vill ni veta mer?

Boverket har tagit fram utförlig information om energideklaration som ni kan ta del av här.

På Boverkets webbplats finns också en lista över godkända energiexperter.

Om föreningen är osäker på om det finns en giltig energideklaration för byggnaden kan styrelsen söka efter den i Boverkets energideklarationsregister.

För våra medlemmar

Relaterade ämnen

 • Energieffektivisering

  Oavsett ålder på föreningens byggnader finns det nästan alltid en förbättringspotential vad gäller att minska energianvändningen. Men förutsättningarna är väldigt olika från en bostadsrättsförening till en annan.

 • Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

  Det är viktigt att ventilationssystemet i bostadshus fungerar som det är tänkt. Brister kan medföra problem med bland annat fukt, mögel och ökad radonhalt, men även luktspridning i och mellan lägenheter. OVK måste utföras regelbundet.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet