Energieffektivisering

Oavsett ålder på föreningens byggnader finns det nästan alltid en förbättringspotential vad gäller att minska energianvändningen. Men förutsättningarna är väldigt olika från en bostadsrättsförening till en annan.

När det kommer till nya byggnader handlar det mycket om att se över fastighetens drift genom intrimning, justering och uppföljning. Äldre byggnader har ofta färre tekniska installationer och enklare ventilationssystem. I dem kan det i stället handla om att energieffektivisera i samband med att föreningen byter ut system eller gör andra underhållsåtgärder i byggnaden.

Energideklarationen ger vägledning

För att bilda sig en uppfattning om husets energiprestanda kan styrelsen titta på föreningens energideklaration. Den visar hur mycket energi som byggnaden gör av med och ger även tips på förbättrande åtgärder. Tänk på att energideklarationen görs var tionde år och därmed kanske inte längre är representativ.

Anlita en energikonsult

För att få en djupare kunskap om hur mycket energi som förbrukas i fastigheten och vad den används till är rekommendationen att ta hjälp av en energikonsult för att göra en energikartläggning. Om föreningen har hög energiförbrukning kommer kostnaden för en sådan sannolikt att betala sig själv.

Med rätt typ av åtgärder går det ofta för en bostadsrättsförening att sänka energikostnaderna en hel del. Bara genom att optimera och injustera värmesystemet, se över inomhustemperaturerna och eventuellt sänka värmen ett par grader i allmänna utrymmen kan en bostadsrättsförening spara in mycket av sina uppvärmningskostnader.

Passa på i samband med renovering

I samband med renovering och underhåll är det klokt att se över möjligheterna att energieffektivisera genom att förbättra fastighetens klimatskal eller värme- och ventilationssystem.

Många föreningar har en underhållsplan och den är ett viktigt underlag till en handlingsplan för energieffektivisering eftersom den beskriver fastigheten, hur och när underhåll åtgärder ska genomföras och vad de kan komma att kosta.

Vilka energieffektiviserande åtgärder som är möjliga att genomföra och hur lönsamma de är i en enskild förening beror på byggnadens förutsättningar. Ofta finns en stor besparingspotential i bostadsrättsföreningar, men det gäller att ha goda kunskaper om byggnadens klimatskal, dess energianvändning och systemens funktioner så att åtgärder som görs inte leder till sämre funktion eller påverkar byggnaden negativt.
När ombyggnation, renovering och energieffektivisering samverkar på ett positivt sätt ger det bättre ekonomi i åtgärderna.

Möjligheter till ekonomiskt stöd

I skrivande stund, november 2022, finns det möjlighet att söka nedan angivna stöd. Detta kan givetvis förändras så det är viktigt att föreningen kontrollerar vad som gäller vid den tidpunkt det blir aktuellt i föreningen.

 • Beroende på åtgärdens art kan bostadsrättsföreningar söka stöd från Energifonden. Medel från Energifonden används till effektiviseringsåtgärder där resultatet kan mätas i sparad elenergi, värmeenergi eller effekt. Naturskyddsföreningen förvaltar fonden och beslutar vilka projekt som ska stöttas. För att beviljas stöd får åtgärderna inte ha påbörjats innan beslut meddelas.
 • Vissa banker erbjuder så kallade Gröna investeringslån för hållbart boende. Det innebär lån till en något lägre ränta för att genomföra miljöförbättrande åtgärder inom föreningen.
 • Medlemmarna i föreningen kan även söka något som kallas Grönt Bolån i de bostadsrättsföreningar som har låg energiförbrukning eller där fastigheten är miljöklassad.

TIPS!

Många kommuner har en energi- och klimat-rådgivning. De kan då erbjuda stöd och vägledning till bostadsrättsföreningar och i många fall hjälpa bostadsrättsföreningar med bland annat fakta och goda exempel på energieffektivisering.

Tänk på att:

 • Jobba både kortsiktigt och långsiktigt med energieffektivisering
 • Följ upp genomförda åtgärder. Regelbunden statistikuppföljning är också ett bra hjälpmedel för att upptäcka eventuella fel som medför ökad energianvändning
 • Det kan finnas annat som påverkar föreningens möjligheter till åtgärder såsom förekomst av radon eller bevarandevärden i fastigheten. Då behöver föreningen ta hänsyn till det.
 • För att uppnå de riktigt stora effekterna när föreningen energieffektiviserar är det viktigt att ta ett helhetsgrepp och därför är rekommendationen att ta hjälp av en energikonsult som kartlägger föreningens energiförbrukning och tar fram ett åtgärdsförslag.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Energideklaration

  Enligt lagen om energideklarationer ska i princip alla byggnader vara energideklarerade. Syftet är att bidra till en god energieffektivitet och en hälsosam inomhusmiljö i byggnaderna.

 • Underhållsplan

  Att ha en bra, uppdaterad underhållsplan är nyckeln till ett väl fungerande underhåll av föreningens fastighet – både på lång och kort sikt. Den ger också en bas för en långsiktig budget och rätt nivå på månadsavgifterna.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet