Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

Det är viktigt att ventilationssystemet i bostadshus fungerar som det är tänkt. Brister kan medföra problem med bland annat fukt, mögel och ökad radonhalt, men även luktspridning i och mellan lägenheter. OVK måste utföras regelbundet.

Under åttiotalet konstaterades ofta brister i ventilationssystemen i bostadshus och fastighetsägare uppmärksammade inte alltid problemen. För att minska risken för oupptäckta problem infördes år 1991 krav på obligatorisk ventilationskontroll, OVK, det vill säga ett krav på att ventilationssystem återkommande ska besiktigas av en oberoende kontrollant.

Krav på kontrollanten

Enligt bestämmelserna är en fastighetsägare skyldig att med visst intervall låta besiktiga ventilationssystemen i huset. Endast särskilt certifierade funktionskontrollanter får utföra en sådan besiktning, men föreningen får fritt välja vilken kontrollant som anlitas. Vid kontroll av större system är det vanligt att ta in anbud från flera olika kontrollanter. Det är lämpligt att ta referenser på kontrollanten från likartade uppdrag i andra bostadsrättsföreningar.

Föreningen ansvarar för att bekosta besiktningen och kan inte ta särskilt betalt av föreningens medlemmar för detta. Det gäller även om enskilda lägenheter behöver ombesiktigas. För lokaler förekommer det dock att föreningar avtalar med hyresgästen om att denne ska bekosta besiktningen.

Besiktning med visst intervall

Hur ofta en besiktning behöver göras beror på typ av ventilationssystem och vilken verksamhet som bedrivs i utrymmena. Det är inte ovanligt att flera olika system förekommer i samma hus och då kan ha olika besiktningsintervall. Exempelvis är det vanligt att kommersiella lokaler har ett mer avancerat ventilationssystem än bostäderna i huset.

En sammanställning av intervallen finns på Boverket webbplats. Föreningen måste bevaka att besiktningar beställs och genomförs vid rätt tidpunkt. Om en besiktning inte genomförs i tid kan kommunen förelägga föreningen att genomföra den.

Så går det till

Vid besiktningen undersöker funktionskontrollanten om ventilationssystemet fungerar som det är tänkt genom undersökning av installationer och kontroll av luftflöden. En vanlig fråga är om samtliga lägenheter och utrymmen måste kontrolleras. Utgångspunkten är att ventilationssystemet i sin helhet ska besiktigas, men ytterst är det ventilationskontrollanten som avgör vilken omfattning som krävs. Medlemmarna och eventuella hyresgäster är skyldiga att låta kontrollanten komma in i lägenheterna för besiktningen.

Vilka regler som gäller

Kontrollen utgår från den byggnorm som gällde då systemet togs i drift. Kontrollanten måste därför ha kunskap om äldre byggregler. Om huset och ventilationssystemen har byggts om är det viktigt att föreningen lämnar information om när så har skett till kontrollanten för att denne ska kunna bedöma vilket regelverk som ska följas.

Kontrollanten ska föra protokoll över besiktningen och lämna ett exemplar till föreningen samt skicka ett exemplar till kommunen. Kontrollanten ska också lämna ett separat intyg om resultatet av besiktningen till föreningen, som ansvarar för att anslå det i trapphusen.

Åtgärda brister

Eventuella brister som noteras vid ventilationskontrollen ska åtgärdas. Föreningen ansvarar för att rätta till brister i gemensamma delar av huset. Vem som ska åtgärda brister i lägenheterna beror på hur ansvarsfördelningen i stadgarna ser ut och även på vem som har orsakat problemet. Utgångspunkten är att medlemmarna själva får åtgärda brister som de orsakat vid exempelvis en renovering och även brister i installationer som de enligt stadgarna ansvarar för. I lokaler påverkas ansvaret av vad som står i hyresavtalet.

Ofta krävs en ombesiktning efter att bristerna har blivit åtgärdade.

Resultatet av kontrollen

Det är viktigt att komma ihåg att resultatet av funktionskontrollen redovisar hur systemet fungerar vid tidpunkten för besiktningen. Med tiden kan brister dock uppstå, exempelvis genom att systemet blir smutsigt eller när medlemmar bygger om. Tecken på problem bör därför tas på allvar och undersökas, även om systemet tidigare har godkänts.

För en- och tvåbostadshus finns inget krav på återkommande besiktning, men även om regelbundna besiktningar inte är obligatoriska är rekommendationen att ändå kontrollera systemet med visst intervall. Risken är annars att brister förblir oupptäckta under lång tid och medför dålig boendemiljö.

Mer information

  • Företagen RISE och Kiwa certifierar funktionskontrollanter och kan lämna förteckningar över funktionskontrollanter. RISE har en digital förteckning här.
  • Boverket har information om besiktningsintervall här.
  • Boverket har utdrag om ventilationsregler från äldre byggregler här.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Protokoll

    Protokoll måste föras både vid föreningsstämmor och alla styrelsemöten i föreningen. Det är stämmoordförandens ansvar att se till att det förs protokoll vid stämman liksom ordförandens vid styrelsemötet.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet