Andrahandsuthyrning i hyresrätt

Det är inte ovanligt att föreningar har hyresgäster, antingen som bor i lägenheterna eller som hyr lokaler i fastigheten. Om en hyresgäst vill hyra ut, antingen sin bostad eller lokal, i andra hand – vad gäller då?

Både bostadshyresgäster och lokalhyresgäster kan under vissa förutsättningar få hyra ut sina hyresrätter i andra hand om hyresvärden, det vill säga bostadsrättsföreningen, tillåter det.

Hyresgästen ska då ansöka om tillstånd skriftligt hos föreningens styrelse. Ansökan ska innehålla skälet till uthyrningen, namn på andrahandshyresgästen och uppgift om under vilken tid som uthyrningen ska pågå.

Om en bostadslägenhet har upplåtits till en kommun, alltså första gången den blev en bostadsrätt, behöver kommunen inget tillstånd för att hyra ut lägenheten i andra hand till någon för självständigt brukande, som det heter i lagen. Kommunen ska dock genast meddela bo-stadsrättsföreningen om andrahandsuthyrningen.

När får hyresgästen hyra ut?

För att få tillstånd att hyra ut i andra hand krävs att hyresgästen har vad som kallas beaktansvärda skäl samt att bostadsrättsföreningen inte ska ha befogad anledning att neka tillstånd. Hyran som tas ut av andrahandshyresgästen får inte heller vara oskälig. Ett tillstånd ska begränsas till en viss tid och kan förenas med villkor.

Som beaktansvärda skäl anges i hyreslagen särskilda familjeförhållanden, ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller liknande skäl som de uppräknade.

En befogad anledning att neka tillstånd kan vara att den föreslagna andrahandshyresgästen inte ”skäligen kan godtas”, det vill säga att personen till exempel är känd för att vara störande. Då behöver inte bostadsrättsföreningen godkänna andrahandsuthyrningen.

Hyresnämnden kan avgöra

Om bostadsrättsföreningen inte godkänner andrahandsuthyrningen kan hyresgästen vända sig till hyresnämnden för att få sin ansökan prövad. Hyreslagens regler om andrahandsuthyrning reglerar inte allt i detalj, utan det är hyresnämndens avgöranden som blir vägledande för vilka skäl som kan godtas och för hur lång tid som en hyresgäst får hyra ut sin lägenhet.

Inneboende eller andrahandshyresgäst?

En hyresgäst kan ha en inneboende i lägenheten utan att det anses vara en andrahandsuthyrning. Men om någon annan självständigt disponerar lägenheten så är det fråga om en andrahandsuthyrning som behöver styrelsens tillstånd. Om det är fråga om en bostadslägenhet som hyresgästen inte använder som bostad i någon större utsträckning anses lägenheten, eller del av den, alltid vara för självständigt brukande och då är det fråga om en andrahandsuthyrning som styrelsen behöver godkänna. Hyresgästen måste alltså använda lägenheten som permanentbostad eller som ett nödvändigt komplement till en annan fast bo-stad för att den som är inneboende inte ska räknas som en andrahandshyresgäst.

Olovlig andrahandsuthyrning

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand olovligt strider mot både stadgar och lag. Det kan vara grund för det som kallas förverkandeuppsägning, vilket innebär att bostadsrättsföreningen kan säga upp hyresavtalet i förtid, utan någon uppsägningstid. Det kan dock bara ske om bostadsrättsföreningen har sagt upp avtalet inom sex månader från det att styrelsen fick vetskap om den olovliga uthyrningen och senast sex månader efter att det uthyrningen upphörde.

En rekommendation är att alltid anlita en handläggande jurist innan en uppsägningsprocess påbörjas.

För våra medlemmar

Relaterade ämnen

  • Andrahandsuthyrning i bostadsrätt

    Medlemmar vill ibland hyra ut sina bostadsrätter i andra hand, och i vissa fall bör styrelsen ge tillstånd till det. Om en medlem hyr ut utan tillstånd ska styrelsen agera efter en given mall.

  • Hyresnämnden

    Hyresnämnden är en domstolsliknande myndighet som bland annat har till uppgift att pröva vissa hyres- arrende- och bostadsrättstvister inom sina respektive regioner. Nämnden medlar även i tvister.

  • Stadgar

    Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet