Stadgar

Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

Enligt bostadsrättslagen måste alla bostadsrättsföreningar ha stadgar och lagen anger vad som minst måste finnas med i dessa. Det innebär att föreningen inte kan ändra och skriva vad som helst i stadgarna. Stadgarnas uppgift är också att förtydliga det som står i lagen och att reglera vad som gäller i föreningen. 

Mycket kan dock regleras i stadgarna. Bostadsrättslagen säger exempelvis att en medlem ansvarar för det inre underhållet av lägenheten om stadgarna inte säger något annat. Många föreningar förtydligar vad detta ansvar innebär för medlemmen  genom att i sina stadgar precisera vad som är inre underhåll.

I teorin skulle det alltså räcka med mycket kortfattade stadgar, även om utförliga stadgar ger en bättre hjälp för den som undrar vad som gäller i föreningen kring olika frågor.

Det går inte att i stadgarna ta in något som strider mot lag. Om detta sker så gäller lagen alltid ändå.

Ändring av stadgarna

Om en bostadsrättsförening vill ändra sina stadgar ska beslutet fattas på en föreningsstämma. Det kan finnas flera skäl att revidera sina stadgar, inte minst för att anpassa dem till gällande lag. För att en stämma ska kunna ändra stadgarna krävs att ärendet tydligt angivits i kallelsen till stämman. Enligt lag ska handlingarna finnas tillgängliga för medlemmarna från det att kallelse går ut och skickas till dem som begär det. I kallelsen ska dessutom det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändring anges. Det lämpligaste sättet att uppfylla detta är att lägga med förslaget till ändring till kallelsen så att inga tveksamheter uppstår.

Det går att fatta beslut på en föreningsstämma om alla medlemmar kommer till stämman (eller lämnar fullmakt) och alla är eniga. Det ska då framgå av stämmoprotokollet att samtliga medlemmar har närvarat och att beslutet var enhälligt. Stämmor där alla medlemmar är närvarande är dock sällsynta.

Därför finns det en hjälpregel som innebär att föreningen beslutar om stadgeändringar på två stämmor, vilka måste ligga efter varandra. Ett sätt att göra detta är att man först har en extra föreningsstämma där stadgeändringen beslutas och därefter fattar det andra beslutet på den ordinarie stämman.

Styrelsen får inte kalla till den andra stämman förrän den första stämman har ägt rum så att styrelsen i kallelsen kan ange vilket beslut den första stämman har fattat.

Vid första stämman kan ändringar göras i stadgeförslaget som skickades ut till stämman. Däremot får inga ändringar göras i stadgeförslaget mellan den första och andra stämman och inte heller i det beslut som fattas på den andra stämman. Beslutet på den andra stämman ska bara bekräfta det beslut som fattades på den första stämman.

Om beslut om justeringar fattas vid den andra stämman räknas det som ett första stämmobeslut vilket då kräver en efterföljande stämma för att stadgeändringen ska vara giltig.

Majoritet för stadgeändringen

På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget. På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen.

Vissa typer av stadgeändringar kräver extra stor majoritet som till exempel att ändra grunderna för hur månadsavgifterna ska fördelas. Då krävs 3/4 av rösterna på den andra stämman.

Stadgarna kan dock alltid innehålla fler villkor för att stadgarna ska ändras i någon fråga. Dessa gäller då utöver vad Bostadsrättslagen föreskriver.

Anmäl stadgeändringen till Bolagsverket

När stadgeändringen är beslutad ska ändringen anmälas till Bolagsverket för registrering. Smidigast är det att anmäla stadgeändringen i e-tjänsten verksamt.se. De föreningar som anmäler ändringar elektroniskt får ett meddelande om att ändringen kommit in. Om det av någon anledning inte går att använda e-tjänsten kan en blankett fyllas i, skrivas ut och skickas in till Bolagsverket. Kostnaden för en elektronisk ändring av stadgar är 800 kronor jämfört med 1 000 kronor om styrelsen i stället väljer att ändra via pappersblankett.

Till anmälan skickas de nya stadgarna tillsammans med en bestyrkt kopia av protokollen från båda stämmorna. De nya stadgarna gäller inte förrän registrering har skett.

Bolagsverket granskar protokollen noga. Om Bolagsverket skulle finna att beslutet inte har fattats i rätt ordning eller att stadgarna strider mot lagen vägras registrering och stadgarna kan inte tillämpas. Föreningen får då börja om från början.

För att inte riskera en sådan situation är det lämpligt att man först rådgör med någon hos Bostadsrätterna.

Rev. 2023-06-13

För våra medlemmar

Frågor och svar inom stadgar

 • Stadgeändring – kan vi slippa ha två stämmor?

  För att en stadgeändring ska kunna genomföras krävs ju att alla röstberättigade är ense på en stämma, alternativt att kalla till två stämmor. Menas alla röstberättigade i föreningen eller bara de som närvarar på stämman? Kan vi på något sätt undvika att behöva hålla två stämmor ifall någon enstaka röstberättigad saknas vid första stämman?

 • Kan vi frångå 55-plusregeln i våra stadgar?

  Om majoriteten av boende i vår 55-plusförening godkänner att en person som är 50 år får köpa en lägenhet i föreningen, är det då i sin ordning? Personen ska bo där ensam.

 • Kan vi byta till era mönsterstadgar?

  Vi behöver uppdatera våra stadgar. Kan vi byta ut våra gamla stadgar och använda Bostadsrätternas mönsterstadgar med bara individuella anpassningar? Vi tänkte ha en extrastämma för detta tre veckor innan ordinarie stämma. Är det okej?

 • Kan sambo till medlem sitta i styrelsen?

  Till nästa årsstämma behöver vi nya ledamöter till styrelsen. Kan en person som är sammanboende eller gift med en medlem i föreningen, men som inte själv är medlem, väljas in i styrelsen?

 • Måste stadgarna undertecknas?

  I vår förening har vi på en extra stämma i april och en ordinarie årsstämma i juni fattat beslut om att uppdatera våra stadgar efter Bostadsrätternas mönsterstadgar. De ska nu tillsammans med protokoll från extrastämman och ordinarie årsstämman, skickas in till Bolagsverket. Behöver de uppdaterade stadgarna undertecknas av styrelsens ledamöter eller räcker det med att bifoga de båda protokollen?

 • Kan vi lägga förslag till nya stadgar på vår webbplats?

  Vår förening vill anta nya stadgar på nästa stämma. Det står ingenting i nuvarande stadgar om hur de nya stadgarna måste förmedlas till medlemmarna. Är det möjligt att gå ut med en kallelse via brev och hänvisa till förslag till nya stadgar som finns att läsa på vår webbplats? Det skulle spara mycket pappersutskrifter. Enligt nuvarande stadgar räcker det inte att själva kallelsen finns enbart på en webbplats.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Fullmakt

  Om en medlem inte kan närvara vid föreningsstämman kan denne utse ett ombud att vara på plats, tala och rösta i medlemmens ställe genom fullmakt. Ett biträde däremot ska vara en hjälp för medlemmen, har yttranderätt men ingen rösträtt.

 • Föreningsstämma

  Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

 • Stämma

  Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

 • Stämmobeslut

  Styrelsens uppgift är att sköta organisationen och den löpande förvaltningen av föreningen men styrelsen får inte besluta i alla frågor. Ärenden utanför styrelsens ansvar ska en föreningsstämma fatta beslut om.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet