Gör din röst hörd – och bli ett proffs på stämman

Årsstämman är ett av två sätt att påverka utvecklingen av ditt boende i en bostadsrätt. Kerstin Frykberg Andersson, styrelserådgivare på Bostadsrätterna och van stämmoordförande, tipsar om hur du får koll inför och under stämman.

Under perioden mars-maj dimper kallelsen till årsstämman ned i brevlådan hos de boende i merparten av landets bostadsrättsföreningar. Samtidigt sätts kallelsen på många håll upp på anslagstavlor i husen och läggs ut på föreningens webbplats. Men vanligtvis går bara en tredjedel av medlemmarna på årsstämman, det som också kallas årsmöte eller ordinarie föreningsstämma. Det borde vara fler.

Varför är det viktigt att gå på årsstämman?

– All makt i föreningen utgår från stämman och det är genom den du kan påverka vilka som ska sitta i styrelsen och valberedningen. Tänk så här; det finns bara två sätt att påverka föreningen – genom att sitta i styrelsen och genom att gå på stämman, säger Kerstin Frykberg Andersson.

– Att delta på årsstämman är också bästa sättet att få koll på vad som förmodligen är ditt livs största investering. På stämman får du möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen och därmed om styrelsens arbete under året. Det är väl bra att veta hur din investering förvaltas? Den som har förslag på förändringar kan lämna in en motion om detta i god tid innan årsstämman.

När måste förslagen (motionerna) lämnas in för att tas upp på stämman?

– Det behöver du som medlem fråga styrelsen eller se vad som står i föreningens stadgar. Det är bra om styrelsen aviserar sista inlämningsdag så du får en chans att lämna in motionerna i tid, de ska nämligen finnas med på dagordningen i kallelsen. Då vet alla boende vad som kommer att tas upp på stämman. Enligt lagen ska kallelsen vara ute tidigast sex veckor före stämman och senast två veckor innan. En del stadgar säger att kallelsen ska vara ute tidigast fyra veckor före stämman, och det är okej med lagen.

Att delta på årsstämman är bästa sättet att få koll på vad som förmodligen är ditt livs största investering.

Men om jag kommer på en fråga jag vill ta upp för sent?

– Stämman är ett ganska strikt möte. När jag anlitas av föreningar som extern stämmoordförande brukar jag vara generös så att deltagarna under punkten ”Årsredovisningen” får ta upp saker som hänt under året och vad som kommer hända nästa år. Men stämman får inte besluta i helt andra ämnen än de som finns med i kallelsen. Om stämman fattar beslut om något som kanske alla tycker är jättebra, men som inte aviserats innan – då riskerar mötet att klandras i domstol. Det är i så fall bättre att öppna för en extra stämma senare om saken.

Vem får rösta på stämman?

– Stämman är bara för medlemmar i föreningen och det är en röst per lägenhet som gäller. Den som äger två lägenheter har fortfarande bara en röst. Men yttranderätt har alla medlemmar. Kolla vad som står i föreningens stadgar för det kan skilja vilka som får rösta med fullmakt och hur en omröstning går till. Är det en tolkningsfråga så kan styrelsen ringa oss på Bostadsrätterna.

Vad innebär ansvarsfrihet för styrelsen?

– Formellt sett innebär det att stämman godkänner styrelsens förvaltning och avstår från att ställa krav på skadestånd av styrelsen. När du tittar i årsredovisningen och revisionsberättelsen ser du vad revisorn rekommenderar och där brukar det stå om hen tycker att ni kan ge ansvarsfrihet. Vill någon på stämman inte göra det ska grunden vara ekonomiska skäl. Det kan inte vara för att någon personligen är sur på styrelsen, men det går inte att hindra någon att säga nej till ansvarsfrihet.

– Det krävs att minst en tiondel av alla röstberättigande medlemmar röstar nej för att stämman inte ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Därför hålls årsstämma

Enligt lagen om ekonomiska föreningar måste en bostadsrättsförening hålla en ordinarie föreningsstämma, även kallad årsstämma eller årsmöte. Det ska ske inom ett halvår från räkenskapsårets slut. Det innebär senast juni för de som har helt räkenskapsår.

Stämman steg för steg

1. Dagordning

Redan i kallelsen ska dagordningen finnas med, där alla ärenden redovisas tydligt var för sig. Förslag i form av motioner från medlemmarna och propositioner från styrelsen bör bifogas i sin helhet. Inga andra beslut får tas än de som finns med i dagordningen.

2. Beslut

En föreningsstämma är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar får vara med och besluta om till exempel val av styrelseledamöter, arvode till styrelsen, stadgeändringar och andra förslag som finns med på dagordningen.

3. Omröstning

Vilket förslag vann egentligen? Om resultatet inte är tydligt blir det omröstning, så kallad votering. Om du som medlem har en annan uppfattning än ordförande om vilket förslag som vann kan du ropa ”votering!” Du kan även begära sluten omröstning i vissa frågor där alla röstar anonymt på lappar.

4. Majoriteter

Utgångspunkten är enkel majoritet för att fatta ett beslut (mer än 50 procent av de som röstar). För vissa beslut krävs förhöjd majoritet (minst 2/3 majoritet) som exempelvis rör sig om vanliga ändringar av stadgar.

5. Fullmakt

Om du själv inte kan gå, kan du lämna fullmakt till någon annan som går i ditt ställe. Se efter i era stadgar om vem som kan få din fullmakt.

6. Ansvarsfrihet

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är enligt lag obligatoriskt på dagordningen vid ordinarie föreningsstämma. Beslutet är ett individuellt beslut för varje ledamot om hur denne agerat under det gångna året som företrädare för föreningen. Oftast ges ju ansvarsfrihet och då tas det i ett enda beslut.

 

Av: Petra Olander

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Ansvarsfrihet

  På årsstämman ska medlemmarna ta ställning till om de beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Att neka ansvarsfrihet är en allvarlig anklagelse och ska inte ske för att medlemmar är allmänt missnöjda med styrelsen.

 • Fullmakt

  Om en medlem inte kan närvara vid föreningsstämman kan denne utse ett ombud att vara på plats, tala och rösta i medlemmens ställe genom fullmakt. Ett biträde däremot ska vara en hjälp för medlemmen, har yttranderätt men ingen rösträtt.

 • Föreningsstämma

  Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

 • Motion

  Medlemmarnas möjlighet att påverka hur föreningens verksamhet utövas genom att de lägger fram motioner till föreningsstämman. En motion är en skrivelse från en eller flera medlemmar som innehåller ett förslag till en förändring eller åtgärd.

 • Protokoll

  Protokoll måste föras både vid föreningsstämmor och alla styrelsemöten i föreningen. Det är stämmoordförandens ansvar att se till att det förs protokoll vid stämman liksom ordförandens vid styrelsemötet.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet