Så går revisionen till

För de allra flesta bostadsrättsföreningar närmar sig stämmotider och vissa förberedelser kan starta redan nu. Bland annat är det dags att förbereda för revision av det gångna året. Men vad är det egentligen revisorn ska göra?

Först och främst är revisorn medlemmarnas kontrollperson, och ofta den enda möjlighet medlemmarna har att kontrollera att allt går rätt och riktigt till i styrelsen.

Vem kan väljas till revisor – och inte?

Bostadsrättsföreningar ska ha minst en revisor – hur många framgår av stadgarna – och det kan vara lämpligt att även välja en eller flera revisorssuppleanter. Om den ordinarie revisorn av någon anledning inte kan  fullfölja sitt uppdrag måste föreningen annars kalla till en extra föreningsstämma för att välja en ny.

Revisorerna väljs på föreningsstämman fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Eftersom revisorerna ska granska styrelsens förvaltning kan föreningen inte skriva in i stadgarna att styrelsen ska ha rätt att utse revisorer.

Krav på revisorn

Inga formella krav finns på att en revisor ska vara godkänd eller auktoriserad förutom i väldigt stora föreningar, men det kan finnas krav inskrivna i stadgarna.

Den som väljs till revisor bör dock ha ett ekonomiskt kunnande och den kompetens som krävs för uppdraget. Det innebär att en vanlig, allmänt ekonomiskt kunnig medlem kan fungera som revisor, och kallas då internrevisor eller medlemsrevisor. 

Men det kan även vara en extern revisor, till exempel ett registrerat revisionsbolag som inom bolaget utser en huvudrevisor. Fördelen med det är att föreningen slipper ha en extra stämma om den valda revisorn vill avsluta sitt uppdrag. Det viktigaste är att personen inte är jävig, alltså inte har några släktband eller andra lojaliteter till någon i styrelsen eller står i  beroendeställning till föreningen.

Hur går granskningen till?

Granskningen omfattar främst ekonomisk kontroll, alltså siffergranskning, och förvaltningskontroll, att styrelsen sköter sitt uppdrag. I förvaltningskontrollen ingår att revisorn även kontrollerar att styrelsen ser till att byggnader och mark sköts på ett tillfredsställande sätt. Revisionen resulterar i en revisionsberättelse som är en rapport över vad som har förekommit i föreningen.
Den ska lämnas till bostadsrättsföreningens styrelse senast tre veckor före den ordinarie föreningsstämman. I revisionsberättelsen ska revisorerna berätta om de tycker att årsredovisningen stämmer med verkligheten eller inte och om den ger en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning och resultat.

Ren eller oren berättelse

En revisionsberättelse utan anmärkningar kallas en ren revisionsberättelse. I en oren revisionsberättelse finns mer eller mindre allvarlig kritik av vad revisorerna funnit vid revisionen. Vid mindre allvarliga saker lämnas en skrivelse till styrelsen, en så kallad revisionspromemoria. Då kan revisionsberättelsen fortfarande vara ren.

Tänk på att

 • En ledamot eller suppleant som avgår vid en föreningsstämma kan inte väljas till revisor vid samma föreningsstämma eftersom det skulle innebära att denne granskar sin egen förvaltning för en del av året.
 • Minst sex veckor före den ordinarie föreningsstämman ska styrelsen lämna ifrån sig redovisningshandlingarna till revisorerna för slutgranskning.
 • Medlemmarna har inte rätt att ta  del av innehållet i en revisionspromemoria.  Däremot ska revisionsberättelsen bifogas årsredovisningen.
 • Revisorn har tystnadsplikt och upplysningsplikt.

Läs mer på revisorsinspektionen.se.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Föreningsstämma

  Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

 • Revisor

  En bostadsrättsförening ska ha minst en revisor vars uppdrag är att granska föreningen. Revisorn är medlemmarnas kontrollperson, och ofta den enda möjlighet medlemmarna har att kontrollera att allt går rätt och riktigt till i styrelsen.

 • Årsredovisning

  Den enda information bostadsrättsföreningar måste ge ut enligt lag är årsredovisningen. Det innebär även att det finns lagkrav på vad en årsredovisning måste innehålla.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet