Avsägelse - att lämna tillbaka en bostadsrätt

I bostadsrättslagen finns en möjlighet för en bostadsrättshavare, som vill men inte kan sälja sin bostadsrätt, att lämna tillbaka bostadsrätten till föreningen. Det kallas för avsägelse av bostadsrätt.

Förpliktelser och tillvägagångssätt

Även om en bostadsrättshavare inte kan sälja sin bostadsrätt är denne ändå fortsatt skyldig att fullgöra sina förpliktelser gentemot föreningen, bland annat att betala avgiften och underhålla lägenheten. Men en avsägelse leder till att bostadsrättshavaren blir fri från sina framtida förpliktelser.

Avsägelsen kan ske tidigast efter två år från det att lägenheten uppläts med bostadsrätt första gången. Det spelar ingen roll om den första bostadsrättshavaren har överlåtit bostadsrätten till en ny medlem. Avsägelsen ska ske skriftligt och bör skickas till styrelsen i rekommenderat brev. Bostadsrätten övergår till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angetts i avsägelsen. Föreningen kan inte neka att ta emot bostadsrätten.

Bostadsrättshavaren svarar dock för sina tidigare förpliktelser och även för de som uppstår under tiden från avsägelsen till dess att bostadsrätten övergår till föreningen.

Ersättning och medlemskap

Avsägelse medför ingen rätt till ersättning från föreningen. Bostadsrättshavaren har alltså ingen rätt att få tillbaka till exempel insats eller upplåtelseavgift. Vid avsägelse anses medlem ha utträtt ur föreningen.

Vidareförsäljning eller upphörande av bostadsrätten

Eftersom en bostadsrättsförening inte kan inneha bostadsrätter måste en bostadsrätt som övergått till föreningen säljas så snart det går utan förlust. Alternativet är att den upphör att vara bostadsrätt.

Beslut om att en bostadsrätt ska upphöra fattas av stämman med enkel majoritet. Därefter kan lägenheten i stället till exempel hyras ut som en hyresrättslägenhet.

Om en bostadsrätt som övergått till föreningen är pantsatt får beslut om upphörande endast fattas om panthavaren går med på det, eller om bostadsrätten saknar värde för panthavaren. Pantsättningsavtal innehåller ofta en bestämmelse om att avsägelse inte får ske utan panthavarens godkännande.

För våra medlemmar

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet