Avgifter till föreningen

Alla bostadsrättshavare betalar en årsavgift till föreningen, antingen månadsvis eller kvartalsvis beroende på vad som står i stadgarna. Men det finns också andra avgifter som är tillåtna för föreningen att ta ut.

Årsavgift

Årsavgiften ska täcka föreningens driftskostnader, det vill säga uppvärmning, vatten, el, löpande underhåll, amorteringar med mera. I föreningens stadgar ska framgå beräkningsgrunden för vilka årsavgifter som tas ut. Om beräkningsgrunden ska ändras måste beslut fattas av föreningsstämman. Utebliven betalning av årsavgiften eller upprepade förseningar med betalning kan resultera i uppsägning av nyttjanderätten till bostadsrätten. Föreningen har rätt att ta ut dröjsmålsränta vid för sent inbetald årsavgift.

Upplåtelse-, pantsättnings- och överlåtelseavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse

Upplåtelseavgift är en extra kapitalinsats som begärs av föreningen då exempelvis en hyresrätt ombildas till bostadsrätt. Föreningen vill då ha mer betalt än vad de ursprungliga köparna var tvungna att betala i insats. Upplåtelseavgiften kan sägas vara mellanskillnaden mellan marknadspris och insats.

Pantsättningsavgiften ska täcka de administrativa kostnaderna i samband med underrättelse av pantsättning.

Överlåtelseavgiften är till för att täcka de administrativa kostnaderna som uppstår då en bostadsrätt överlåts.

Avgiften för andrahandsupplåtelse får årligen uppgå till högst 10 procent av gällande prisbasbelopp. Den betalas av bostadsrättshavaren som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Dessa fyra avgifter får bara tas ut om de står i stadgarna. Avgifterna ska betalas på det sätt som styrelsen bestämmer.

Andra avgifter

Inga andra avgifter än de som nämnts får egentligen tas ut av föreningen. Undantaget är till exempel avgift för solarium, bastu, gym eller annat som föreningen inte är skyldig att tillhandahålla medlemmarna. Många föreningar frågar om de kan "straffbelägga" medlemmar som inte hjälper till vid städdagar, med en avgift. En sådan avgift är inte tillåten.

(Undantag från denna regel gäller bostadsföreningar (Bf) som kan ha inskrivet i stadgarna olika typer av avgifter. Bostadsföreningar lyder inte under bostadsrättslagen.).

Rev. april 2018

 

Ladda ned PDF.

Mer som detta