Pantsättning

Precis på samma sätt som någon kan använda sin villa som säkerhet för lån är också bostadsrätten ett allmänt accepterat kreditobjekt. Det är styrelsens ansvar att notera pantsättningarna i lägenhetsförteckningen vilket ofta sköts av en ekonomisk förvaltare.

Att använda bostadsrätten som pant sker oftast när en bostadsrättshavare tar lån i en bank. När en bostadsrätt är pantsatt och bostadsrättshavaren inte betalar lånet kan banken i egenskap av panthavare se till att få tillbaka sitt lån. Detta sker genom att banken driver ett ärende om betalningsföreläggande hos Kronofogden som sedan utmäter bostadsrätten.

Föreningen måste registrera – men sköts ofta av en förvaltare

Kreditgivaren, vanligtvis banken, skickar en underrättelse till bostadsrättsföreningen när en pantsättning görs. Det är mycket viktigt att föreningen genast noterar pantsättningen i lägenhetsförteckningen med datum för noteringen. Vid en pantsättning behöver inte något kreditbelopp anges och en bostadsrätt kan pantsättas flera gånger utan att föreningen kan neka detta. Om föreningen slarvar med noteringarna i lägenhetsförteckningen kan det leda till skadeståndskrav mot styrelsen om slarvet lett till en förlust för kreditgivaren eller bostadsrättshavaren.

När noteringen är klar ska föreningen returnera bankens handlingar innehållandes upplysning om att låntagaren är medlem i föreningen och innehavare av bostadsrätten samt vilka tidigare pantnoteringar som finns för den aktuella bostadsrätten.

Den förening som har en ekonomisk förvaltare låter ofta denne sköta lägenhetsförteckningen där pantsättningarna ska noteras. Även meddelanden om lösta lån ska noteras.

Betydelsen av pantsättning

Med en korrekt pantsättning har kreditgivaren en fördel gentemot andra om en bostadsrätt skulle tvångsförsäljas. Denna förmånsrätt är beroende av i vilken tidsordning noteringen har gjorts i lägenhetsförteckningen.

Godkännande av alla bostadsrättshavare behövs

Bostadsrättshavarens make/maka, registrerade partner eller sambo måste godkänna pantsättningen om det är deras gemensamma bostad, annars är inte pantsättningen giltig fullt ut.

Föreningen kan ta ut en avgift

För att täcka sina administrativa kostnader har bostadsrättsföreningen rätt enligt lag att ta ut en pantsättningsavgift, men då måste det även stå i föreningens stadgar.

Föreningens säkerhet för obetalda avgifter

En annan fråga som också rör pantsättning är föreningens säkerhet i lägenheten för obetalda månadsavgifter, det som kallas legala panträtt. Om föreningen inte får betalt av en medlem har föreningen förtur till betalning ur försäljningssumman när bostadsrätten efter uppsägning tvångsförsäljs hos Kronofogden. Denna rätt är så stark att till och med bankerna och andra som har panträtt i lägenheten får stå tillbaka med sina krav till förmån för bostadsrättsföreningen. Men villkoret är att föreningen genast måste underrätta alla panthavare som finns antecknade i lägenhetsförteckningen för den aktuella lägenheten om att medlemmen ligger efter medmånadsavgiften. Detta gäller ifall bostadsrättshavaren har mer än en månadsavgift i skuld och dröjer mer än två veckor med betalningen av nästa månadsavgift. Föreningar med kvartalsavgift måste underrätta panthavarna redan två veckor efter förfallodagen. Missar föreningen detta hamnar panthavarens krav före föreningens krav i rätten till betalning.

En säljares obetalda avgifter

Om en tidigare medlem fortfarande har obetalda avgifter till föreningen efter försäljningen av lägenheten finns risk att köparen, den nya medlemmen, tvingas betala denna skuld. Föreningen bör i första hand vända sig till säljaren med krav på betalning men om det inte lyckas, och föreningen står inför att vidta rättsliga åtgärder, kan den utnyttja sin legala panträtt. Köparen kan alltså tvingas betala säljarens skuld för att rädda sin lägenhet från tvångsförsäljning. Det är därför mycket viktigt att köparen kontrollerar med föreningen att säljaren har gjort rätt för sig mot föreningen innan affären görs upp.

Styrelsen kan aldrig förhindra att en medlem som har skulder till föreningen överlåter sin lägenhet eller vägra medlemskap för köparen på grund av säljarens skulder.

 Rev.2024-05-03

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Betalningsförseningar

  Det händer att en medlem inte betalar sin månadsavgift eller betalar den för sent. Då riskerar bostadsrättshavaren att bli uppsagd och tvingas flytta från föreningen. Men i praktiken krävs ganska mycket för att det ska ske.

 • Tvångsförsäljning av bostadsrätt

  Det finns två tillfällen när en lägenhet kan säljas utan bostadsrättshavarens godkännande. Det första är när föreningen ansöker hos Kronofogden om tvångsförsäljning. Det andra är när en bostadsrätt utmäts och ska säljas på exekutiv auktion.

 • Avgifter till föreningen

  Alla bostadsrättshavare betalar en årsavgift till föreningen, antingen månadsvis eller kvartalsvis beroende på vad som står i stadgarna. Men det finns också andra avgifter som är tillåtna för föreningen att ta ut av medlemmarna.

 • Stadgar

  Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet