Laddstolpar

Allt fler skaffar elbil och behovet av laddstolpar ökar i samhället och därmed även i bostadsrättsföreningar. När laddstolpar kommer på tal kan styrelsen undersöka intresset, men sedan finns det många aspekter att ta hänsyn till och säkert även många frågor från medlemmarna.

För att kartlägga intresset kan styrelsen till exempel gå ut med en enkät där det aktuella behovet undersöks men även kommande behov. Ofta ökar intresset för laddstolpar när en förening har installerat sådana.

Styrelsebeslut eller stämmobeslut?

Det är inte helt givet om installation av laddplatser är en styrelse- eller stämmofråga.
Bostadsrättslagen beskriver inte närmare vilka situationer som kräver ett
stämmobeslut, utan det är något styrelsen måste ta ställning till i det enskilda fallet. Några exempel på sådant som styrelsen kan behöva beakta för att fatta rätt typ av beslut är upplåtelseformen på parkeringsplatsen, omfattningen av projektet och hur stor förändring det kommer att innebära på föreningens mark.

Förutsättningarna för själva parkeringsplatsen

Hyrd plats: Handlar om lägenhetsarrende utomhus eller lokalhyra inomhus. Föreningen kan avtala om särskilda hyresvillkor för parkeringsplatsen och ta höjd för sina kostnader i hyressättningen. En befintlig plats kan inte ändras utan hyresgästens godkännande eller omförhandling, men så länge installationen sker på ett sätt så att platsen kan användas på samma sätt och inte förändrar hyressättningen bör en laddningspunkt kunna installeras. I alla avseenden är det enklast och mest flexibelt att installera laddstolpar på platser som hyrs ut.

I vissa föreningar finns det avtalat att medlemmen kostnadsfritt får disponera en parkeringsplats på föreningens mark eller garage, så kallad benefik nyttjanderätt, men förutsättningarna bör vara desamma som ovan.

Plats upplåten med bostadsrätt: Det förekommer att en parkeringsplats eller garageplats ingår i lägenheten. I så fall framgår det av upplåtelseavtalet. För en sådan plats gäller stadgarna och det kan uppstå frågor om investeringen, underhållsansvaret och om hur föreningen kan ta betalt för elen.

Gemensamhetsanläggning: När flera fastigheter använder ett garage eller mark gemensamt är det vanligtvis en gemensamhetsanläggning. Den bildas genom en lantmäteriförrättning. Ofta samordnas arbetet i en samfällighetsförening. Hur anläggningen får och ska användas regleras i anläggningsbeslutet och generellt har ägarna mycket begränsad frihet att röra sig utanför beslutet. Styrelsen bör alltså noga undersöka förutsättningarna för att installera laddpunkter i gemensamhetsanläggningen innan arbetet sätter i gång.

Bygglov

Bygglov eller anmälan för laddstolpar krävs generellt inte, men däremot om nya parkeringsplatser ska anläggas. Därtill kan bygglov krävas för skyltar, väderskydd och andra installationer som utförs i anslutning till laddningspunkterna. Styrelsen kan alltid rådgöra med bygglovsrådgivningen i kommunen.

Laddningskapacitet - normalladdning, semisnabb eller snabbladdning?

Det dagliga laddbehovet är vanligtvis inte så stort: Typiska körsträckor med privatägda personbilar är vanligen kortare än fem mil och troligen täcker en bostadsrättförening sina medlemmars behov av laddning med normalladdning över natten. I enstaka fall kan behovet vara större men borde då kunna lösas med exempelvis publik snabbladdning vid bensinstationer, snabbmatställen, köpcenter och stora vägleder.

Normalladdning bör innebära en lägre kostnad per kilowattimme och blir troligen också på sikt det billigaste alternativet för bilägaren.

Lastbalansering

Lastbalansering används för att fördela den effekt som finns tillgänglig i fastigheten eller parkeringsanläggningen mellan de bilar som laddas. Om alla bilar tillåts ladda på maximal effekt behöver säkringsstorleken för fastigheten vara mycket större, vilket är kostsamt. Med hjälp av lastbalansering regleras att alla bilar laddar på maximal tillgänglig effekt, utan att behöva höja säkringsstorleken, samtidigt som man ser till att säkringar inte löses ut (källa: Eways).

Moms

Vid installation av laddplatser kan föreningen behöva momsregistreras eftersom el från laddstolpar som debiteras de boende individuellt är momspliktig, så kallad individuell mätning och debitering (IMD). En ekonomisk förening eller bostadsrättsförening kan under vissa förutsättningar göra avdrag för installation av laddstolpar till elbilar på en parkeringsplats.

Möjligheter till ekonomiskt stöd (2022-12-01)

Föreningen: kan vara berättigad till ekonomiskt stöd för investeringskostnaden. Mer information om förutsättningarna hittar ni på Naturvårdsverket webbplats, sök på ”ladda bilen”.

Medlemmarna: kan utnyttja skattereduktionen för grön teknik för en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av den som begär skattereduktion.

Andra aspekter

Utifrån placering och andra behov kan föreningen även behöva överväga behovet av olika tillbehör, såsom påkörningsskydd, belysning och motorvärmare.

Aspekter på brandskydd

Det är mycket ovanligt med brandincidenter i samband med laddning av elfordon, men om ändå brand skulle uppstå kan räddningstjänstens arbete försvåras om batterier är inblandade. Detta kan påverka var styrelsen väljer att placera laddplatsen i viss mån. Styrelsen kan alltid rådgöra med räddningstjänsten i kommunen om hur de ser på saken.

Försäkringsvillkor

Det verkar förekomma fastighetsförsäkringsbolag med särskilda villkor vid installation av laddstolpar i exempelvis garage. Kontrollera med föreningens försäkringsbolag vad som gäller.

Framtiden och utveckling av smartare system

Ta höjd för kommande teknikutveckling och fråga leverantören om framtida möjligheter. Exempel på detta är Vehicle to Grid, även kallat V2G. Med många elfordon uppkopplade mot nätet inom en bostadsrättsförening finns exempelvis en framtida möjlighet att använda batterierna som effektreserv/batterilager. Genom att återföra en del av batteriernas laddning till elnätet kan uppkopplade batterier även hjälpa till att stabilisera kraftnätet – och föreningen kan möjligen få betalt för det. Det förekommer flera försök men är inte kommersiellt tillgängligt i början av 2023.

Tips!

Energirådgivningen har bra information och råd till bostadsrättsföreningar som funderar på att installera laddstolpar.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet