Avgifter till föreningen

Alla bostadsrättshavare betalar en årsavgift till föreningen, antingen månadsvis eller kvartalsvis beroende på vad som står i stadgarna. Men det finns också andra avgifter som är tillåtna för föreningen att ta ut av medlemmarna.

En bostadsrättsförening kan inte ta ut andra avgifter av medlemmarna än de som är tillåtna enligt bostadsrättslagen (7 kap. 14 §). Dessa är insats och årsavgift, upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift vid andrahandsuthyrning.

För att föreningen ska ha rätt att ta ut de fyra sistnämnda avgifterna krävs dessutom att föreningens stadgar har bestämmelser om det.

Insats och upplåtelseavgift

När en bostadsrätt upplåts för första gången, eller bildas vid en ombildning, betalar medlemmen en insats för bostadsrätten. Vid överlåtelser av bostadsrätten därefter betalas bara en köpeskilling. De insatser som finns i föreningen framgår i den ekonomiska planen samt lägenhetsförteckningen. Insatsen kan ändras, läs mer under ”insatshöjning”.

Upplåtelseavgift är en särskild avgift som bostadsrättsföreningen kan ta ut tillsammans med insatsen när bostadsrätt upplåts första gången. Det kan ske både vid nyproduktion och när en lägenhet upplåts med bostadsrätt vid ett senare tillfälle än övriga lägenheter, till exempel när en hyresrätt i en ombildad förening säljs som bostadsrätt. Upplåtelseavgiften kan sägas vara mellanskillnaden mellan bostadsrättens insats och marknadspriset.

Årsavgift

Årsavgiften som ofta kallas månadsavgift då den betalas varje månad och som alla medlemmar betalar till föreningen, ska täcka föreningens driftskostnader. Det innebär uppvärmning, vatten, el, löpande underhåll, räntor, amorteringar med mera. I föreningens stadgar ska det framgå på vilken grund årsavgifterna beräknas, exempelvis enligt andelstal eller insatser. Om beräkningsgrunden ska ändras måste beslut om det fattas av föreningsstämman.

Årsavgiftens storlek bestäms av styrelsen utifrån att årsavgifterna ska täcka den löpande verksamheten. Styrelsen kan alltså fatta beslut om att höja årsavgifterna när det behövs och därefter meddela medlemmarna om att höjning av avgifterna kommer att ske.

Medlemmarna bör informeras om höjning av årsavgifter i god tid innan ändringen. Det är inte möjligt att höja årsavgifterna retroaktivt.

Det finns ingen gräns för hur mycket årsavgiften kan höjas och ibland kan det krävas flera höjningar av årsavgifterna under ett år. Ofta är det bättre att höja avgifterna med några procent årligen än att höja mycket mer sällan.

Utebliven betalning av årsavgiften eller upprepade förseningar med betalningen kan leda till att en medlem sägs upp från sin bostadsrätt och tvingas flytta. Föreningen har rätt att ta ut dröjsmålsränta vid för sent inbetald årsavgift.

Pantsättnings- och överlåtelseavgift samt avgift vid andrahandsuthyrning

Föreningen har därutöver rätt att ta ut administrativa avgifter av medlemmarna för vissa uppgifter som medför merarbete för styrelsen.  Avgifterna ska betalas på det sätt som styrelsen bestämmer och måste finnas med i stadgarna.

Dessa avgifter är:

Pantsättningsavgiften är en administrativ avgift som föreningen får ta ut för merarbete i samband med att en pantsättning av en bostadsrättslägenhet meddelas av banken till föreningen. Till exempel ska en notering om pantsättningen göras i lägenhetsförteckningen. Vissa föreningar tar inte ut någon pantsättningsavgift.

Även överlåtelseavgiften tas ut för att täcka det merarbete och administrativa kostnader som föreningen kan få då en bostadsrätt överlåts.  Stadgarna ska ange vem som ska debiteras avgiften, oftast är det köparen av bostadsrätten.

Avgifternas storlek regleras inte i lag utan det ställs krav på att det framgår av föreningens stadgar hur dessa ska beräknas. En riktpunkt är att överlåtelseavgiften maximalt ska uppgå till 2,5 % av prisbasbeloppet och pantsättningsavgiften 1 procent av prisbasbasbeloppet. Då många förvaltare har höjt sina arvoden för att utföra dessa administrativa tjänster har också en del föreningar höjt procentsatsen för pantsättnings- och överlåtelseavgifterna.

Avgiften för andrahandsuthyrning får årligen uppgå till högst 10 procent av gällande prisbasbelopp och får tas ut efter beslut i styrelsen. Den betalas av bostadsrättshavaren som hyr ut sin lägenhet i andra hand.

Andra avgifter

Inga andra avgifter än de som nämnts får alltså tas ut av föreningen. Undantaget är till exempel avgift för solarium, bastu, gym eller sådan service som föreningen inte är skyldig att tillhandahålla medlemmarna.

Många föreningar frågar om de kan "straffbelägga" medlemmar som inte hjälper till vid städdagar med en avgift. En sådan avgift är inte tillåten. Undantag från den regeln gäller bostadsföreningar, som inte lyder under bostadsrättslagen, och som kan ha inskrivet i sina stadgar olika typer av avgifter.

Rev.2024-02-16

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Andelstal

  I en del föreningar står en bostads andelstal för ägarandelen i föreningen medan i andra är det lika med bostadens andel av föreningens totala kostnader. Oavsett på vilken grund andelstalen bestämts är rådet att inte ändra dem.

 • Bostadsföreningar

  Innan de första bostadsrättsföreningarna kunde bildas år 1930 fanns det som heter bostadsföreningar. De liknar bostadsrättsföreningar men styrs på lite annat sätt. Stadgarna i bostadsföreningen reglerar mer och är viktiga att granska.

 • Insatshöjning

  Det kan finnas flera anledningar till att en förening vill höja insatserna. Dels för att fördela en del av föreningens räntekostnader, dels för att slippa ta upp mer lån inför ett större underhållsarbete i föreningen.

 • Stadgar

  Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet