Nya krav på årsredovisningar – så ska de tolkas

För årsredovisningar som gäller 2023 och framåt finns nya krav på vad dessa måste innehålla. Bokföringsnämndens kompletterande regler gäller upplysningar i förvaltningsberättelsen och i noterna samt krav på att upprätta en kassaflödesanalys.

Vi får många frågor i vår styrelserådgivning om de nya krav på bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar som gäller från och med 1 januari 2023, det vill säga årsredovisningen som redogör för räkenskapsår 2023. Det gäller både upplysningar och information som behöver finnas med liksom nyckeltal som ska redovisas. Här går vi igenom kraven och hur nyckeltalen räknas fram.

I förvaltningsberättelsen ska följande allmänna upplysningar ges:

- Om föreningen är, eller inte är, privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
- Om föreningen innehar marken med tomträtt eller med äganderätt. Här ska anges när tomträtten kan sägas upp från föreningens sida. Uppgifter ska även finnas om när avtalstiden löper ut och när avtalet ska omförhandlas.
- Om föreningens fastighet eller tomträtt har del i en samfällighet och vad samfälligheten förvaltar.
- Om föreningen har eller inte har en aktuell underhållsplan och om den är uppdaterad eller inte.

Nyckeltal

I årsredovisningen ska nedan nyckeltal anges i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen. Syftet är att det ska vara lättare för exempelvis medlemmar och potentiella köpare att lättare förstå föreningens verksamhet, ställning och resultat. Nyckeltalen anges i tabellform för räkenskapsåret och siffror från tidigare räkenskapsår behöver inte tas med.

1. Årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt

Den totala intäkten från bostadsrätt dividerad med yta upplåten med bostadsrätt. Med den totala intäkten menas årsavgifterna och vidaredebiterade avgifter för vatten, el och värme (IMD). Avgifter för tjänster som medlemmen kan välja till såsom tv, bredband och telefoni ingår inte om dessa debiteras separat. Ofta är de avgifterna inräknade i avgiften och räknas då med. I ytan ingår alla ytor som är upplåtna med bostadsrätt i fastigheten, exempelvis bostäder, lokaler och garage.

2. Skuldsättning per kvadratmeter

Den totala låneskulden dividerad med totalyta. Med skuld menas föreningens lån och med totalyta räknas alla ytor föreningen tar ut avgift eller hyra för i fastigheten. Finns garage utanför fastigheten ska dessa inte tas med.

3. Sparande per kvadratmeter

Justerat resultat dividerat med totalyta. Med justerat resultat menas årets resultat + årets avskrivningar + årets utrangeringar + kostnadsfört planerat underhåll +väsentliga kostnader som inte är en del av den normala verksamheten. Därefter dras väsentliga intäkter som inte är en del av den normala verksamheten av. Med totalyta menas samma som nyckeltalet för skuldsättning per kvadratmeter.

4. Räntekänslighet

Den totala låneskulden dividerad med den totala intäkten från bostadsrätt. Nyckeltalet visar hur mycket avgiften kan behöva höjas vid ökade räntekostnader. Med låneskuld menas föreningens samtliga lån och med den totala intäkten menas årsavgifterna från samtliga bostadsrätter och vidaredebiterade avgifter för vatten, el och värme (IMD). Avgifter för tjänster som medlemmen kan välja till såsom tv, bredband och telefoni ingår inte om dessa debiteras separat. Ofta är de avgifterna inräknade i avgiften och räknas då med.

5. Energikostnad per kvadratmeter

Energikostnad dividerad med totalyta. I energikostnad räknas värme, el och vatten. Om någon av dessa inte ingår i årsavgiften ska en upplysning lämnas. Även kostnader som vidaredebiteras ska tas med. Med totalyta menas samma som nyckeltalet för skuldsättning per kvadratmeter.

6. Skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt

Den totala låneskulden dividerad med bostadsrättsytan. Med skuld menas föreningens lån och i bostadsrättsyta ingår alla ytor som är upplåtna med bostadsrätt i fastigheten exempelvis bostäder, lokaler och garage.

7. Årsavgifternas andel i procent av totala rörelseintäkter

Årsavgiften dividerat med totala intäkter, det vill säga samtliga intäkter såsom eventuella bidrag, försäkringsersättningar med mera.

Upplysning om föreningen går med förlust

Om föreningen redovisar ett negativt resultat ska en upplysning lämnas om hur föreningen tänker framåt för att finansiera framtida ekonomiska åtaganden; enkelt uttryckt vad förlusten innebär för ekonomin. Det kan handla om att föreningen tänker sig att höja avgifterna, förhandla om lån eller, om föreningen har hyresrätter, att sälja dessa som bostadsrätter. Ju fler och större förluster desto mer detaljerad upplysning kommer att krävas.

Upplysningen ska placeras under flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen.

Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys redovisar föreningens flöde av likvida medel, in- och utbetalningar, det vill säga vad pengarna har använts till under året. Det finns två metoder att redovisa en kassaflödesanalys på: en direkt och en indirekt metod.

Mer detaljerad information finns på Bokföringsnämndens webbplats, bfn.se, där det även finns en vägledning.

Specifikation av noten nettoomsättning

En upplysning ska lämnas om vad som ingår i posten nettoomsättning i resultaträkningen. Beloppen av olika slag av intäkter ska anges, till exempel bostadshyra, lokalhyra med flera. Det ska även lämnas upplysningar om vad som ingår i föreningens årsavgifter, exempelvis kostnader för värme, el, vatten, abonnemang för tv, bredband och telefoni samt ifall parkeringsplats ingår.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Årsredovisning

    Den enda information bostadsrättsföreningar måste ge ut enligt lag är årsredovisningen. Det innebär även att det finns lagkrav på vad en årsredovisning måste innehålla.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet