P-platser ute och inne – vad är skillnaden?

I vår rådgivning får vi ofta frågor om parkeringsplatser – inomhus i garage och på parkeringar utomhus. Vilka uppsägningstider gäller till exempel för p-platser utomhus? Och hur höjer föreningen hyran för garageplatserna? Här reder vi ut vad som gäller.

Det som är viktigt att veta är att det är olika lagstiftningar som reglerar de två typerna av p-platser – de inomhus och de som finns utomhus:

Garage = lokal, P-plats = arrende

Parkeringsplatser utomhus är det som kallas lägenhetsarrende och regleras oftast med ett arrendeavtal. Ett arrendekontrakt kan ha lång uppsägningstid och därför bör föreningen se över avtalen i god tid om någon typ av förändring av p-platserna planeras.

För dessa avtal finns däremot inget besittningsskydd. Det innebär att om den som betalar för p-platsen blir uppsagd enligt avtalsbestämmelserna – och parterna inte kan komma överens – får den som nyttjat p-platsen lämna den utan rätt till någon ersättning.

Garageplatser däremot hyrs genom ett hyresavtal, närmare bestämt ett lokalhyresavtal, eftersom garageplatsen finns inuti ett hus. Bestämmelser kring garageplatser regleras alltså i hyreslagen.

En lokalhyresgäst har ett indirekt besittningsskydd. Det innebär att hyresgästen alltid kan tvingas att lämna platsen när hyrestiden löper ut, men kan då vara berättigad till skadestånd. Uppsägning kan göras av två anledningar: avflyttning eller villkorsändring. Det som menas med villkorsändring kan till exempel vara när föreningen vill höja hyran för garageplatsen. Sägs garagehyresgästen upp och behöver lämna platsen bör föreningen kunna visa att den har ett bättre behov av garageplatsen och uppge skälen i uppsägningen. Annars kan föreningen bli skadeståndsskyldig om ni inte kommer överens med hyresgästen. Det gäller också om föreningen vid en omförhandling inte ställer rimliga hyresvillkor, exempelvis kräver en hyra som inte är skälig.

Huvudregeln är också att hyresvärdens uppsägning ska delges hyresgästen. Det innebär att uppsägningen, med skäl och villkor, ska meddelas personligen förslagsvis genom rekommenderat brev med mottagningsbevis alternativt via en delgivningsman.

Viktigt att förstå reglerna

Om styrelsen inte känner till de formella reglerna kring de olika avtalsformerna – arrende respektive lokalhyresavtal kan den komma att ställas till svars. Styrelsen måste nämligen ta tillvara föreningens ekonomiska intressen på bästa sätt. Exempelvis kan det handla om att styrelsen inte har förhandlat fram bästa lokalhyran för garageplatserna eller arrendeavgiften för p-platserna utomhus.

Vad gäller parkeringsavtal som löper tills vidare utan sluttid kan föreningen behöva acceptera att kontraktet förlängs för att man missat säga upp avtalet till den så kallade fardagen, som alltid är den 14 mars om inget har avtalats.

FAKTARUTA

VISSTE DU ATT...

  • Fardag är den dag ett arrendekontrakt upphör att gälla efter uppsägning. Om inget annat avtalas, är fardagen för arrende den 14 mars, vilket bestäms i jordabalken. Det innebär att om avtalet sägs upp upphör det att gälla den fardag som inträffar sex månader efter uppsägningen.
  • Numera kan i princip vilket datum som helst för när kontraktet ska upphöra skrivas in i avtal.
  • Ni finner blanketter för hyreskontrakt garageplatser och nyttjanderättsavtal för bilplats utomhus på bostadsratterna.se under Medlemsförmåner och Blanketter (inloggning krävs).

Relaterade ämnen

  • Garage och p-plats

    Om bostadsrättsföreningen har parkeringsplatser utomhus eller p-platser i ett garage har betydelse för vilket typ av avtal som skrivs och villkoren för uthyrningen. Det är nämligen två olika lagstiftningar som regler de olika typerna av p-platser.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet