Årsredovisning

Den enda information bostadsrättsföreningar måste ge ut enligt lag är årsredovisningen. Det innebär även att det finns lagkrav på vad en årsredovisning måste innehålla.

Årsredovisningen är den redovisning som styrelsen lämnar efter ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas på ordinarie föreningsstämma.

Krav på innehållet

Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Styrelsen ska sedan till föreningsstämman föreslå hur årets resultat ska disponeras, som det heter.

Om föreningen har ett underskott i resultaträkningen, alltså visar minussiffror, är det bra att förklara varför underskottet uppkommit i årsredovisningen. Många gånger beror underskottet på reglerna om hur intäkter och kostnader ska redovisas. Verkligheten bakom siffrorna i årsredovisningen är ofta en helt annan. Föreningen kan ha en god ekonomi trots underskottet på sista raden i resultaträkningen.

Nytt från årsredovisningen 2023

Från den 1 januari 2023, alltså från och med 2023 års årsredovisning, blir det obligatoriskt för bostadsrättsföreningar att i sina årsredovisningar redovisa vissa nyckeltal såsom årsavgift per kvadratmeter, skuldsättning per kvadratmeter, sparande per kvadratmeter, räntekänslighet och energikostnad per kvadratmeter. Det ska också ingå en kassaflödesanalys i bostadsrättsförenings årsredovisning.

Vid förlust ska föreningen även beskriva hur framtida ekonomiska åtaganden, såsom underhåll av fastigheten, ska kunna finansieras.

Förvaltningsberättelsen ger en övergripande bild

De viktigaste händelserna under det år som gått ska finnas med och förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av föreningens verksamhet, ställning och resultat. Framför allt gäller det sådana förhållanden som inte redovisas i övrigt material men som är viktiga för förståelsen av verksamheten. I förvaltningsberättelsen ska styrelsen också ta upp händelser som är av betydelse för verksamheten, som inträffat efter räkenskapsårets slut.

När årsredovisningen måste vara klar

Föreningens revisor ska ha årsredovisningen för granskning senast sex veckor före stämman och föreningen bör få den i retur tillsammans med revisionsberättelsen senast tre veckor före stämman. Ett tips är att styrelsen vid planeringen utgår ifrån när föreningen behöver ha stämman enligt stadgar och lag och sedan räkna bakåt.

Revisorn roll

Inför sin ekonomiska granskning vill revisorn i regel ha alla styrelseprotokoll och ibland verifikationer från förra året att gå igenom i samband med granskningen. Den innefattar att kontrollera räkenskaperna, oftast genom stickprov, och att bokföringen i övrigt stämmer med verkligheten. Revisorn granskar att redovisningen utförts enligt god redovisningssed, som det heter. I förvaltningskontrollen ingår bland annat granskning av den tekniska förvaltningen, till exempel att styrelsen ser till att byggnader och mark sköts på ett tillfredsställande sätt.

När revisionen är klar

Efter granskningen ska revisorn eller revisorerna lämna en revisionsberättelse till föreningsstämman. I den ska revisorerna berätta om de anser att årsredovisningen stämmer överens med verkligheten eller inte och om den ger en riktig bild av föreningens ekonomiska ställning och resultat.

Ren eller oren revisionsberättelse

En revisionsberättelse som inte innehåller några anmärkningar brukar kallas för en ren revisionsberättelse. En så kallad oren revisionsberättelse innehåller mer eller mindre allvarlig kritik av vad revisorerna funnit vid revisionen. Är det fråga om mindre allvarlig kritik kan det räcka med att överlämna en skrivelse till styrelsen, en så kallad revisionspromemoria. Revisionsberättelsen kan då fortfarande vara ren. Medlemmarna har inte rätt att ta del av innehållet i promemorian.

Årsredovisningen ska undertecknas av styrelsen

Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter. En ledamot kan inte vägra att skriva under årsredovisningen även om denne har en avvikande mening. En styrelseledamot kan inte lämna fullmakt till någon annan att skriva under årsredovisningen. Vid underskrifterna ska namnförtydligande och datum finnas med.

Om en styrelsesuppleant ersätter en styrelseledamot vid underskriften, ska det framgå att personen skrivit under i egenskap av tjänstgörande styrelsesuppleant.

Håll årsredovisningen tillgänglig för medlemmarna

När kallelsen till stämman skickas ut ska årsredovisningen vara påskriven av samtliga styrelseledamöter och revisionsberättelsen ska finnas med. Styrelsen väljer själv om årsredovisningen ska delas ut, men den måste finnas tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före stämman, till exempel på föreningens webbplats, om en sådan finns.

Registrering hos Bolagsverket i vissa fall

En bostadsrättsförening är skyldig att självmant skicka in årsredovisningen till Bolagsverket om föreningen antingen har fler än 50 anställda, har mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning eller mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning de två senaste räkenskapsåren. Det är med andra ord väldigt få föreningar som behöver skicka in sina årsredovisningar.

Det finns ingen skyldighet att skicka in sin årsredovisning självmant men däremot kan föreningen föreläggas att skicka in årsredovisningen till Bolagsverket om någon begär det.

Lagkrav på årsredovisningen

Att inte upprätta och skriva under årsredovisningen i tid är ett bokföringsbrott som styrelsen kan åtalas för. Om styrelsen till exempel skulle skjuta på stämman är det ändå viktigt att föreningen upprättar och skriver under årsredovisningen senast sex månaderna från utgången av räkenskapsåret eller den tidigare tidpunkt som framgår av stadgarna.

För våra medlemmar

Frågor och svar inom årsredovisning

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Nyckeltal och kassaflödesanalys

  I årsredovisningar från 2023 ska, efter ändringar i årsredovisningslagen, flera nya nyckeltal anges i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen. Här förklarar vi dem och hur de räknas fram. En annan nyhet är att en kassaflödesanalys måste ingå i årsredovisningen för bostadsrättsföreningar.

 • Revisor

  En bostadsrättsförening ska ha minst en revisor vars uppdrag är att granska föreningen. Revisorn är medlemmarnas kontrollperson, och ofta den enda möjlighet medlemmarna har att kontrollera att allt går rätt och riktigt till i styrelsen.

 • Fullmakt

  Om en medlem inte kan närvara vid föreningsstämman kan denne utse ett ombud att vara på plats, tala och rösta i medlemmens ställe genom fullmakt. Ett biträde däremot ska vara en hjälp för medlemmen, har yttranderätt men ingen rösträtt.

 • Föreningsstämma

  Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

 • Stadgar

  Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet