Arvode

Ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening är i grunden en ideell arbetsinsats med ett arbete som är både tidskrävande och ansvarsfullt. Därför bör medlemmarna fatta beslut på stämman om arvode till styrelse och revisor för att i någon mån visa sin uppskattning.

Stora ekonomiska värden

Styrelsen förvaltar i allmänhet mycket stora ekonomiska värden för medlemmarnas räkning. Entreprenadupphandlingar, hyresförhandlingar och lån är bara några exempel på kvalificerade frågor som styrelsen ska lösa så att medlemmarnas ekonomiska intressen tas tillvara på bästa sätt.
Det finns ingen lag som reglerar arvoden och föreningens stadgar behöver inte ta upp frågan men det är vanligt att det står omnämnt.

Revisorerna och arvodet

De flesta föreningar anlitar en auktoriserad revisor som tar sig an att granska styrelsens arbete och verksamhet. Denna person avlönas ofta ”på räkning” vilket också stämman beslutar. Visserligen kan en medlem vara revisor, men oftast rör det sig om att en förtroendevald medlem agerar som internrevisor. Nivån på arvodet till denne kan variera men är lägre än vad den auktoriserade revisorn får och ska baseras på arbetsinsatsen.

Nivån på arvodet till styrelsen

Hur stort arvodet till styrelsen ska vara avgör varje förening själv utifrån vad som är skäligt. Vad som anses vara ett väl avvägt arvode i en förening behöver inte vara det i en annan.

Förutom storleken på föreningen kan arvodesnivån även bero på hur mycket arbete det kommer att krävas under nästa period, till exempel kan föreningen stå inför ett större underhållsprojekt. Arvodet kan därför variera mellan olika verksamhetsår.

Ett numera vanligt sätt att fastställa arvodet är att knyta det till det gällande prisbasbeloppet som fastställs årligen.

Det bästa är om stämman beslutar om ett gemensamt arvodesbelopp för hela styrelsen och att styrelsen sedan själv fördelar detta mellan ledamöterna. Men det förutsätter att det är inskrivet i föreningens stadgar. Annars gäller enligt lagen om ekonomiska föreningar (7 kap. 26 §) att föreningsstämman ska besluta om arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.

I stämmobeslutet bör det framgå om arvodet är inklusive eller exklusive sociala avgifter, men det vanligaste är att det är exklusive dessa avgifter.

Fördelningen av arvodet inom styrelsen

Ett sätt är att ge ordföranden och ytterligare någon eller några personer, som kassör och sekreterare, större delen av arvodet som ett fast arvode. Övriga ledamöter får då ett mindre belopp. En annan modell är rörligt sammanträdesarvode, att ledamöterna får arvode för varje möte de deltar i, vilket även gynnar närvaron på sammanträdena. Det kan även kombineras med ett fast arvode. Ett tredje sätt är att arvodera ledamöterna per timme för den tid de lägger ner för föreningen oberoende av arbetsuppgifternas karaktär, då inom ramen för stämmans beslut.

En styrelse är formellt sett inte tvingad att ta ut hela eller delar av det arvode som stämman beslutat om.

Arvodet ska deklareras

Föreningen ska lämna uppgifter om arvodesutbetalning till Skatteverket på arbetsgivardeklarationen som är på individnivå.

Det enda skattefria sättet att sänka månadsavgiften med arvodet är genom så kallad självförvaltning.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Revisor

  En bostadsrättsförening ska ha minst en revisor vars uppdrag är att granska föreningen. Revisorn är medlemmarnas kontrollperson, och ofta den enda möjlighet medlemmarna har att kontrollera att allt går rätt och riktigt till i styrelsen.

 • Självförvaltning

  Ett sätt att hålla nere kostnaderna i föreningen är att medlemmar utför enklare arbete. Föreningen kan då sätta ner dessa medlemmars månadsavgifter, vilket är skattefritt för dem så länge det hålls inom en viss gräns.

 • Stadgar

  Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

 • Styrelsens arbete

  För den som är invald i bostadsrättsföreningens styrelse finns en rad grundläggande begrepp som är värda att känna till. Vi ger dig här en introduktion i vad det innebär att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut och hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet