Uppgifter till mäklare

Som ordförande i styrelsen blir man ofta kontaktad av fastighetsmäklare eller spekulanter som vill ha information om bostadsrättsföreningen och den aktuella lägenheten. Vilka upplysningar man ska och får lämna kan vara svårt att veta.

Enligt fastighetsmäklarlagen har en mäklare upplysningsplikt och är skyldig att ta in så mycket information som möjligt, något som styrelsen måste ha respekt för.

Den främsta informationskällan om föreningen är årsredovisningen. Årsredovisningen ska innehålla all väsentlig information om föreningen. Årsredovisningen riktar sig inte enbart till medlemmar utan även till externa intressenter som kreditgivare, spekulanter och mäklare.

Även om årsredovisningen innehåller mycket information kan uppgifter saknas som är av betydelse för mäklaren. Den första och viktigaste frågan är vem som är ägare till bostadsrätten och om den är pantsatt. Sådan information ska inte lämnas ut utan bostadsrättshavarens medgivande och informationen ska inte lämnas ut per telefon.

Informationen kan istället lämnas till säljaren i form av ett utdrag ur lägenhetsförteckningen som säljaren sedan lämnar vidare till mäklaren. Mäklaren kan presentera ett skriftligt försäljningsuppdrag som ger rätt att inhämta information.

En annan fråga är om säljaren har obetalda årsavgifter eller andra typer av skulder till föreningen. Om mäklaren har säljarens medgivande ska styrelsen lämna ut uppgifterna. Frågan är viktig eftersom en köpare kan tvingas betala säljarens skulder.

Frågor som ofta återkommer rör lägenhetens yta. På den punkten bör styrelsen helst inte lämna information utan låta mäklaren eller säljaren själv göra jobbet och kontrollmäta ytan. Den uppgift föreningen har om lägenhetsyta är inte alltid tillförlitlig eftersom det dels kan vara fråga om gamla uppgifter och dels att det inte finns någon skyldighet för föreningen att uppdatera uppgifter om lägenhetsytor.

Ombyggda vindar skapar ibland speciella problem. De har ofta tillkommit genom att en råvind har upplåtits till en byggare som låtit inreda vinden och sedan sålt bostadsrätten vidare. Dessa upplåtelseavtal innehåller mängder av förpliktelser för vindsbyggaren. En del av förpliktelserna är sådana att man inte kan utesluta att de följer med bostadsrätten och alltså förs över på varje ny ägare. Föreningen bör därför överväga att på ett lämpligt sätt förse köparen med det ursprungliga avtalet, så att köparen får sina skyldigheter klara för sig.

Många frågor ställs om föreningens framtid. Planeras stambyte eller andra större åtgärder? Kommer avgifterna att höjas? Hur är föreningens skatterättsliga status? Riskerar föreningen att taxeras som oäkta bostadsföretag? Svara så sanningsenligt som möjligt – men det är viktigt att komma ihåg att planer bara är planer så länge inte några styrelse- eller stämmobeslut är fattade. Har ni en underhållsplan kan det vara bra att skicka över den till mäklaren. Underhållsplanen är visserligen en styrelsehandling men informationen är viktig för köpare och kan undanröja många missförstånd.

Ska man då fylla i det frågeformulär som mäklaren brukar översända? Ja, det bör man. Alla inblandade tjänar på att så mycket korrekt information som möjligt blir känd innan lägenheterna överlåts. Tänk dock på att felaktigt lämnad information kan ådra föreningen eller uppgiftslämnaren skadeståndsskyldighet. Är man tveksam om en uppgift bör man ge tydliga reservationer eller avstå från att lämna information.

Rev. Feb. 2018.

Ladda ned PDF.

Mer som detta