Styrelsens beslutsrätt

Det kan vara svårt att dra klara gränser mellan vad styrelsen respektive föreningsstämman kan besluta om.

Vad får styrelsen besluta om

Enligt lagen om ekonomiska föreningar svarar styrelsen för föreningens organisation och förvaltning . Detta innefattar bland annat löpande arbetsuppgifter som bokföring, redovisning, underhåll av fastigheten, upphandling av tjänster för olika typer av arbeten och bankkontakter.

Även om en styrelse formellt sett skulle kunna besluta i en fråga så bör denna hänskjutas till stämma om åtgärden innebär stora kostnader för föreningen. Detsamma bör gälla om det finns anledning att tro att medlemmarna avser motsätta sig ett beslut. Detta ligger i linje med den aktsamhetsplikt som styrelsen har enligt lag.

Kom ihåg att föreningens stadgar kan innehålla bestämmelser om hur beslut ska tas i vissa frågor.

Bostadsrättslagens 9 kap innefattar bestämmelser om föreningen. Här regleras de beslut som ska fattas på en föreningsstämma och vilka majoritetskrav som ställs beroende på vilket ärende som är föremål för beslut.

Det finns åtskilliga beslut som en föreningsstämma ska besluta om enligt stadgar och lagar. Det är till exempel föreningsstämman som fattar beslut om sådant som rör väsentliga förändringar på föreningens hus och mark som byggande av balkonger, stambyten med mera. Likaså när stadgarna ska ändras eller insatser ökas eller minskas. I vissa fall ska även hyresnämnden lämna sitt godkännande av stämmobeslutet.

Läs mer

Läs om vilka beslut som måste tas av stämman i faktabladet Föreningsstämma.

Ladda ned PDF.

Mer som detta