Brännbart i trapphus

Trapphus i bostadshus betraktas som en utrymningsväg och angreppsväg för brandförsvaret. En direkt följd av detta är, att om utrymningsvägar/trapphus inreds eller används för förvaring av tidningar, cyklar, barnvagnar eller dylikt så kommer trapphuset snabbt att rökfyllas vid till exempel en anlagd brand.

Anlagd brand är en företeelse som har ökat i samhället. Erfarenheten visar att kvarlämnade tidningsbuntar som antänds lätt kan rökfylla ett trapphus. Normalt orsakar sådant brandförlopp inte någon brandspridning till angränsande lägenheter. Det drabbar dock medlemmarna eftersom kostnaderna för sanering av trapphus och angränsande brandcell på grund av nedsotning ofta är omfattande.

Lagen till skydd mot olyckor 2 kap § 2 tar upp fastighetsägarens ansvar att vidta förebyggande åtgärder.

Ägare av fastigheten eller nyttjanderättsinnehavaren (lägenhetsinnehavaren) är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Det är ett skäligt krav att inte förvara returpapper eller annan brandbelastning i trapphus för att förebygga, förhindra eller begränsa skador som kan orsakas av brandtillbud. (Gäller även hindrande föremål i utrymningstrapphus.)

Ladda ned PDF.

Mer som detta