Vanvård av lägenhet

En bostadsrättshavare ska enligt bostadsrättslagen på egen bekostnad hålla sin lägenhet i gott skick vilket även gäller mark om det ingår i bostadsrätten. Om styrelsen misstänker att en lägenhet vanvårdas måste styrelsen agera.

Om en bostadsrättshavare missköter sin lägenhet och inte underhåller den utifrån det ansvar medlemmen har enligt stadgarna, kan lägenheten komma att bedömas som vanvårdad. Det är skäl för uppsägning vilket innebär att föreningen i värsta fall kan säga upp medlemmen som då tvingas flytta från bostadsrätten.

Besiktning av lägenheten

Som regel krävs en besiktning av lägenheten för att kunna konstatera om lägenheten är vanvårdad eller inte. Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn. Styrelsen måste då dokumentera skicket på lägenheten, gärna med fotografier om det tillåts. Dokumentationen ligger sedan till grund för nödvändig bevisning i en eventuellt kommande tvist.

Om medlemmen vägrar släppa in företrädare för styrelsen i lägenheten får styrelsen hantera det enligt en särskild procedur. Läs mer under ”Tillträde till lägenhet”.

Formell varning

Vid konstaterad vanvård får styrelsen skicka bostadsrättshavaren en skriftlig varning, en så kallad rättelseanmaning. Den ska skickas med rekommenderat brev till samtliga delägare av bostadsrätten. I rättelseanmaningen är det viktigt att det framgår tydligt vilket slags vanvård bostadsrättshavaren gjort sig skyldig till och vad denne ska göra för att avhjälpa problemet. Det är lämpligt att ange klockslag och datum för en ny besiktning. Vid en ny besiktning kan styrelsen konstatera om rättelse har skett eller inte.

Om medlemmen inte avhjälper problemet kan föreningen överväga att gå vidare med en uppsägning. Rådet är då att anlita en handläggande jurist eller advokat som juridiskt biträde innan proceduren med uppsägning påbörjas.

Störningar i boendet

Om det förekommer störningar i boendet ska styrelsen även skicka en rättelseanmaning som avser dessa och då ska också de sociala myndigheterna uppmärksammas på bostadsrättshavarens situation. Läs mer under ”Störningar”.

Styrelsen kan i vissa fall åtgärda

Ifall en bostadsrättshavare försummar sitt ansvar för lägenhetens skick så att någon annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på någon annans egendom kan föreningen dessutom ha rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. Men bara om bostadsrättshavaren inte efter en uppmaning har avhjälpt bristen så snart som möjligt.

Detsamma gäller om medlemmen utför olovliga ändringar eller ombyggnader i lägenheten. Även i dessa fall bör styrelsen samråda med en handläggande jurist eller advokat innan föreningen påbörjar åtgärder på bostadsrättshavarens bekostnad.

För våra medlemmar

Frågor och svar inom vanvård av lägenhet

  • Lägenheten stinker – vad kan föreningen göra?

    Vi har en medlem i vår förening vars lägenhet luktar så illa att det känns ut i trapphuset och sprider sig i hela huset. Medlemmen har fått påstötningar om att städa upp men utan någon verkan. Vad är nästa rättsliga steg vi som förening kan göra?

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Störningar

    I en bostadsrättsförening bor människor med många olikheter sinsemellan. Därför är det viktigt att både vara tillåtande och hänsynstagande som boende. Men vid störningar i juridisk mening måste styrelsen ta tag i problemet.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet