Uppsägning vid störning

Detta ämne nås även via: Förverkande på grund av störning

Processen att säga upp en medlem från sin bostadsrätt är svår och kräver i många fall flera vittnen i domstol för att vara framgångsrik. Rådet är därför att alltid anlita en jurist om det blir aktuellt.

Vid allvarliga och särskilt allvarliga störningar kan det bli fråga om att i slutänden säga upp en medlem som då får flytta från sin bostad. Man brukar skilja på störningar, allvarliga störningar och brottslig verksamhet. Vanliga störningar är hög musik, stökiga fester, busringningar på dörrar, hundar som skäller och liknande och dessa typer av störningar leder sällan till uppsägning om de förekommer i normal omfattning. Däremot kan de bli ett problem om de förekommer ofta eller om ljudnivån är orimligt hög.

Allvarliga störningar är exempelvis våld eller hot riktade mot medlemmar eller ledamöter, men även störningar som kan bli outhärdliga för grannar, exempelvis drogmissbruk eller personer som inte klarar ett eget boende.

Brottslig verksamhet kan röra sig om tillverkning och/eller försäljning av droger i stor skala samt spel- eller koppleriverksamhet.

Så bör styrelsen agera:

 • Styrelsen måste dokumentera störningarna noga, gärna med underskrifter och vittnen. Utan bra och fullständig dokumentation över störningarna riskerar föreningen att inte nå framgång vid en eventuell uppsägning.
 • När styrelsen konstaterat att det rör sig om en störning bör någon i styrelsen först och främst prata med den som orsakar störningar och försöka få bostadsrättshavaren att förstå att störningen måste upphöra för att det inte ska leda till rättsliga konsekvenser. Om detta inte hjälper skickas en varningsskrivelse, en så kallad rättelseanmaning, till bostadsrättshavaren. Den ska innehålla en beskrivning av vad den boende har gjort som är störande och att, om det fortsätter, kan detta leda till en uppsägning från lägenheten. Rättelseanmaningen ska skickas rekommenderat till samtliga ägare av bostadsrätten. Ett tips är även att skicka ett vanligt brev till medlemmen ifall det rekommenderade brevet inte löses ut. Kom ihåg att återkoppla vad styrelsen gör till dem som påtalat störningarna.
 • De sociala myndigheterna ska uppmärksammas på den enskilde bostadsrättshavarens situation. Föreningen ska därför skicka ett rekommenderat brev med uppgifter om bostadsrättsföreningens namn, postadress och telefonnummer till kommunens socialnämnd. Av underrättelsen ska även framgå vilka störningar som har förekommit, bostadsrättshavarens namn, postadress samt vilken lägenhet som störningarna har kommit ifrån. Underrättelsen är en förutsättning för att uppsägning ska få ske.
  Den bakomliggande tanken med denna sociala skyddsregel är att fånga upp människor som kan vara sjuka eller har problem med att klara sig själva och på så sätt hjälpa dem ur en svår situation.
 • Uppsägning får göras bara om bostadsrättshavaren inte upphör med störningarna och en rättelseanmaning och underrättelse till socialnämnden har skickats. Eftersom ett uppsägningsförfarande är noggrant reglerat i bostadsrättslagen är det inte heller tillåtet att göra några formella fel i förfarandet. Om styrelsen gör fel i någon av de tre punkterna ovan minskar eller försvinner föreningens möjligheter att lyckas få den störande medlemmen att flytta från föreningen. Ett gott råd är därför att anlita sakkunnig hjälp.

Uppsägning vid allvarliga störningar

Särskilt allvarliga störningar kan hanteras på ett mer rationellt sätt. Sådana störningar kan också delas in i två huvudgrupper.

 • Till den första gruppen räknas allvarlig brottslighet som har samband med boendet, till exempel mordbrand eller våld eller hot om våld mot boende i fastigheten.
 • Till den andra gruppen hör störningar som kan betecknas som outhärdliga för de närboende, till exempel drogmissbruk, psykisk sjukdom eller bostadsrättshavare som inte klarar ett eget boende.

Gemensamt för sådana särskilt allvarliga störningar är att styrelsen i dessa fall inte behöver ge bostadsrättshavaren tillsägelse att omedelbart upphöra med störningarna innan uppsägningen görs. Styrelsen behöver inte heller underrätta de sociala myndigheterna före uppsägning. Det räcker med att styrelsen skickar en kopia på uppsägningen, men senast dagen innan medlemmen sägs upp.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Anlita jurist

  Ibland kan en fråga eller ett ärende kräva en juridisk utredning som går utöver vad Bostadsrätternas rådgivning kan erbjuda. Då kan styrelsen behöva överväga att anlita en handläggande jurist eller en advokat som juridiskt biträde.

 • Störningar

  I en bostadsrättsförening bor människor med många olikheter sinsemellan. Därför är det viktigt att både vara tillåtande och hänsynstagande som boende. Men vid störningar i juridisk mening måste styrelsen ta tag i problemet.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet