Styrelsebeslut

Det kan vara svårt att dra klara gränser mellan vad styrelsen respektive föreningsstämman kan besluta om.

Enligt lagen om ekonomiska föreningar ansvarar styrelsen för föreningens organisation och förvaltning. Detta innefattar bland annat löpande arbetsuppgifter som bokföring, redovisning, underhåll av fastigheten, upphandling av tjänster för olika typer av arbeten och bankkontakter.

Styrelsen i en bostadsrättsförening har ett långtgående mandat att besluta om föreningens skötsel och föreningsstämman kan inte gå in och ta över förvaltningsbeslut från styrelsen. Stämman kan heller inte lägga sig i enskilda ärenden, exempelvis beslut om andrahandsuthyrning. Det ska alltid vara styrelsen som beslutar i frågor om ekonomi, exempelvis ändring av månadsavgifterna.

När stämmobeslut egentligen inte behövs

Även om en styrelse formellt sett skulle kunna besluta i en fråga är det inte ovanligt att styrelsen ändå väljer att låta medlemmarna besluta om ärendet på en stämma. Det kan vara frågan om en dyr underhållsåtgärd där styrelsen vill kunna luta sig mot ett stämmobeslut i frågan.

Kan vara riskabelt

Det finns dock en risk med att lyfta frågor som faller under styrelsens förvaltningsansvar, som till exempel underhållsfrågor, till en stämma. Om stämman röstar nej till en nödvändig åtgärd, som att åtgärda ett tak som är i dåligt skick, kan styrelsen hamna i en rävsax om olyckan är framme på grund av att styrelsen inte åtgärdat taket. Tänk er därför för innan ni gör detta val.

Frågor som engagerar

En annan speciell situation är frågor som engagerar och kan leda till starka känslor och därmed motsättningar inom föreningen. Ett exempel är frågan om att ta ned träd på föreningens mark. Ett kriterium för att ett ärende ska avgöras av en stämma är att det är en väsentlig förändring av föreningens hus eller mark, som det heter. Eftersom det råder en viss osäkerhet kring vad som är att betrakta som väsentlig förändring, förutom att frågan kan vara kontroversiell, rekommenderar vi styrelsen att låta stämman besluta i frågan. Detta i linje med den aktsamhetsplikt som styrelsen har enligt lag. Men det kan vara så, för att ta just detta som exempel, att det finns ett utlåtande från en arborist som säger att det är nödvändigt att ta ned ett skadat trä. Då faller det på styrelsens bord att besluta om detta.

Det kan också handla om parkeringsfrågor och införande av tvättstugeregler. Ordningsfrågor som dessa faller under styrelsens förvaltningsansvar och kan egentligen beslutas inom styrelsen. Men det är ändå lämpligt att lägga fram ett sådant förslag till en stämma så att beslutet är så väl förankrat som möjligt.

Beslutsförhet och röstning i styrelsen

Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av samtliga ledamöter. Vid beslut gäller det som mer än hälften av de närvarande röstat för. Om lika många röstar för som emot ett beslut har ordföranden utslagsröst.

Om styrelsen inte är fulltalig ska de som röstar för beslutet vara fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. Suppleanter tjänstgör i den ordning som ordförande bestämmer om inte annat beslutats av föreningsstämman eller framgår av arbetsordningen som beslutats av styrelsen.

Demokratiskt vald styrelse

Föreningen har den styrelse som medlemmarna har valt. Är medlemmarna missnöjda med förvaltningen kan styrelsen väljas bort på nästa stämma och andra styrelseledamöter utses. Skulle däremot flera medlemmar vilja påskynda processen för att få en ny styrelse finns en minoritetsskyddsregel. Den säger att en extrastämma måste äga rum om minst 10 procent av föreningens medlemmar begär det.

Tänk på att föreningens stadgar kan innehålla bestämmelser om hur beslut ska fattas i vissa frågor.

För våra medlemmar

Frågor och svar inom styrelsebeslut

 • Kan vi låna till löpande kostnader?

  Kan styrelsen fatta beslut om att ta ett lån på 100 000 kronor för att klara kassaflödet under nästkommande år i avvaktan på att räntan går ner? Eller är det ett beslut som måste fattas på en extra föreningsstämma?

 • Hur utser vi ny ordförande?

  Vår ordförande har blivit allvarligt sjuk och kan förmodligen inte delta på kommande styrelsemöten. Kan vi vid nästa möte komma överens om vem som tar över ordförandeklubban eller måste vi hålla ett nytt konstituerande styrelsemöte? Måste det hållas en extrastämma om ingen av de sittande ledamöterna vill ta över ordförandeposten?

 • Vem beslutar om fiber?

  Vi funderar på att dra in fiber till vår fastighet. Det bekostas i så fall av föreningen, men med en ”öppen lösning” där varje medlem sedan själv får avgöra vilket abonnemang den vill ha. Är detta något vi i styrelsen kan besluta om eller behöver det röstas igenom av medlemmarna på en stämma?

 • Måste vi utse nya firmatecknare?

  Vad gäller för firmatecknare? I vår förening är ordförande och en ledamot firmatecknare. Föreningens ordförande väljs av styrelsen. Denne är nu bortrest en längre tid. Hur kan vi ordna behörig för att skriva under avtal med mera? Ska styrelsen välja en vice ordförande och att denne automatiskt då får ordförandes behörighet? Eller kan ordförande skriva en fullmakt till en ledamot? Hur löser man det bäst?

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Stadgar

  Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

 • Stämma

  Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

 • Stämmobeslut

  Styrelsens uppgift är att sköta organisationen och den löpande förvaltningen av föreningen men styrelsen får inte besluta i alla frågor. Ärenden utanför styrelsens ansvar ska en föreningsstämma fatta beslut om.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet