Ohyra och skadedjur

Enligt lagen är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av ohyra i bostadslägenhet i sin fastighet. Men vilka djur räknas som ohyra och vilka är i stället skadedjur?

Problemen med skadedjur och ohyra växer från år till år. Även ohyra såsom vägglöss och kackerlackor ökar i antal i takt med att vi åker utomlands oftare.

Begreppen ohyra och skadedjur

I bostadsrättslagen finns bestämmelser om föreningens ansvar för ohyra, men ingen förklaring till vad begreppet innefattar. I kommentaren till lagen görs ett försök till definition. Där ges som exempel: vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar, pälsängrar och mjölbaggar, men råttor nämns inte. Råttor anses i stället vara skadedjur, dit även bland annat möss, sorkar, kråkor, måsar och förvildade katter räknas, och om sådana finns inga bestämmelser i bostadsrättslagen, däremot i miljöbalken.

Föreningens ansvar för sanering

Bostadsrättsföreningen ansvarar för att omgående sanera ohyra i hela fastigheten, oavsett vem som har orsakat att den har kommit in, åtminstone i flerbostadshus. I enfamiljshus ansvarar föreningen för sanering bara om ohyran kommit in utan att medlemmen varit vårdslös.

När det gäller skadedjur är det fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken att hålla fastigheten fri från skadedjur i de delar av fastigheten som ägaren, det vill säga föreningen, ansvarar för. Ansvaret faller under den så kallade egenkontrollen vilken innebär att förekomsten av skadedjur ska förebyggas, kontrolleras och vid behov åtgärdas.

Medlemmarnas skyldigheter

De boende är dock skyldiga att anmäla till styrelsen om de upptäcker ohyra och skadedjur, så att problemet kan åtgärdas innan det förvärras och djuren sprids i huset. Om problem inte anmäls omgående kan det innebära att medlemmen anses ha orsakat skadan, men det är mycket svårt att bevisa. Om det är åtgärder som behöver göras inne i lägenheten så är det dock medlemmens ansvar.

Ansvar även för ytskikt

Vid sanering av ohyra ansvarar föreningen även för att reparera eventuella skador på medlemmens ytskikt som beror på saneringen. Det kan också bli tal om rätt till ersättning för andra nödvändiga kostnader i samband med saneringen, exempelvis temporärt ersättningsboende om medlemmen inte kan bo i lägenheten under tiden som saneringen pågår. En förutsättning för dessa rättigheter är dock att ohyran inte beror på att medlemmen har varit vårdslös.

När det gäller skadedjur finns inte motsvarande rättigheter annat än om det kan anses att föreningen orsakat skadorna genom vårdslöshet. Då kan medlemmen eventuellt ha rätt till skadestånd.

TIPS!

LÄS MER

Anticimex och Nomors webbplatser finns mycket information kring ohyra och skadedjur.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet