Jäv

En styrelseledamot, föreningsmedlem eller revisor kan hamna i jävsituationer. Då gäller det att inte delta i det beslut som situationen gäller. Om osäkerhet råder – ta det säkra före det osäkra och avstå från att delta i diskussion och beslut.

Jäv innebär att den som fattar beslut eller röstar i en fråga har egna intressen som kolliderar med föreningens. Det är viktigt att vara uppmärksam och försiktig med att delta i beslut där man har egna intressen. Inte minst ur konfliktförebyggande synpunkt.

Jävsreglerna framgår av Lagen om ekonomiska föreningar som också gäller för bostadsrättsföreningar.

Jävsituationer för styrelseledamot

Det finns ett par situationer, som anges i lagen, då det kan finnas risk för jäv i styrelsen. Först och främst får en styrelseledamot inte vara med och behandla en fråga som rör avtal mellan denne och föreningen. Ledamoten får inte heller handlägga avtal mellan föreningen och tredje part om styrelseledamoten i frågan har ett intresse som kan strida mot föreningens intresse. Det kan till exempel handla om avtal med en närstående till styrelseledamoten, med ledamotens arbetsgivare eller med företag som ledamoten företräder.

Om ledamoten är jävig i den bemärkelse som just beskrivits innebär det rent konkret att personen inte kan vara med och förbereda, diskutera eller besluta i frågan. När frågan behandlas bör alltså ledamoten lämna rummet. Men innan dess kan styrelsen ställa frågor eller låta ledamoten framföra sina synpunkter i ärendet.

Det finns dock situationer där en styrelseledamot inte är direkt jävig enligt lagens utformning men tillräckligt berörd för att uppfattas som jävig. Det kallas då delikatessjäv. Det kan handla om frågor om rör den egna lägenheten, såsom andrahandsuthyrning eller en ansökan om ombyggnation av lägenheten. I dessa situationer är det klokt att avstå från att delta i ärendenas handläggning och låta övriga styrelseledamöter besluta i ärendet. Det är ytterst styrelseledamoten själv som gör denna bedömning.

Den styrelseledamot som tror sig vara jävig i en fråga ska genast berätta det för resten av styrelsen. Med undantag för vad som gäller vid delikatessjäv avgör styrelsen om ledamoten är jävig. Även om styrelsen inte tycker att det är en jävsituation kan ledamoten ändå välja att avstå från att delta för att gardera sig. Notera frånvaron i protokollet. Genom att vara noga med dessa regler upprätthåller styrelsen sin trovärdighet gentemot föreningens medlemmar.

Styrelsen behöver vara uppmärksam på om den är beslutsför utan den jäviges röst vid beslut. Den som är jävig ska alltså inte räknas då man bedömer om en styrelse är beslutsför.

Jävsituationer på föreningsstämman

För att det ska vara en jävsituation för en medlem eller ledamot på föreningsstämman krävs relativt mycket. Till exempel är en medlem inte jävig i fråga om val av sig själv till styrelseledamot. Det beror på att det egna intresset att bli vald inte kolliderar med föreningens intresse att tillsätta en styrelse.

Men det finns några tillfällen då det klassas som jäv. En styrelseledamot kan inte rösta om sin egen ansvarsfrihet, då skulle denne vara jävig. Däremot kan ledamöterna rösta om de andras ansvarsfrihet. Utöver det handlar det om konflikter mellan föreningen och en medlem då det ska beslutas om att väcka åtal mot medlemmen eller då det kan bli tal om skadeståndskrav, men det är inte så vanligt på en stämma.

Jävsituationer för revisorer

Slutligen finns det ganska många jävsituationer en revisor kan hamna i. För det första får en styrelseledamot inte samtidigt vara revisor.

Inte heller kan en styrelseledamot som precis gått ur styrelsen bli vald till revisor. Det skulle nämligen innebära att ledamoten i sin nya roll som revisor skulle granska sitt eget arbete under det gångna verksamhetsåret.

Likaså får revisorn inte vara någon som sköter föreningens bokföring eller ha en skuld till föreningen. Här är lagen väldigt sträng eftersom det handlar om granskning av räkenskaperna. Revisorn får därför heller inte vara anställd av, underordnad, i beroendeställning eller närstående till en styrelseledamot eller den som sköter föreningens bokföring.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Ansvarsfrihet

    På årsstämman ska medlemmarna ta ställning till om de beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Att neka ansvarsfrihet är en allvarlig anklagelse och ska inte ske för att medlemmar är allmänt missnöjda med styrelsen.

  • Revisor

    En bostadsrättsförening ska ha minst en revisor vars uppdrag är att granska föreningen. Revisorn är medlemmarnas kontrollperson, och ofta den enda möjlighet medlemmarna har att kontrollera att allt går rätt och riktigt till i styrelsen.

  • Stämma

    Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet