Brandskydd

Föreningen är som fastighetsägare skyldig att arbeta med brandsäkerhetsfrågor. Ansvaret för brandskyddet delas enligt lagen om skydd mot olyckor mellan bostadsrättsföreningen och de boende.

Övergripande bestämmelser om ansvaret för brandskyddet i föreningen finns i lagen om skydd mot olyckor, 2 kap. 2 §.

Delat ansvar

Enligt skrivningen i lagen är alltså ansvaret uppdelat mellan föreningen, medlemmarna och i förekommande fall hyresgästerna. Föreningen har ansvaret för gemensamma delar av huset liksom övergripande frågor, medan medlemmarna ansvarar för sina lägenheter. Vilket ansvar hyresgästerna har beror på vad som är avtalat i hyreskontrakten.

Övergripande handlar föreningens ansvar om att skaffa sig kunskaper om fastighetens tekniska brandskydd och organisera förebyggande kontroller. I ansvaret ligger även att ha rutiner för att säkerställa att installationerna underhålls och faktiskt fungerar om det skulle börja brinna.

Det kan gälla specifika tekniska installationer men även allmänna funktioner. Några vanliga exempel på kontrollpunkter kan vara:

  • Fungerar rökluckor?
  • Fungerar brandvarnare?
  • Är utrymningsvägar fria från löst material som kan blockera eller antändas?
  • Förekommer otillåten förvaring av brandfarliga vätskor i förråd?
  • Hålls branddörrar stängda?

Systematiskt brandskyddsarbete

Om brister finns behöver åtgärder vidtas genom underhåll, reparationer och ibland förebyggande information till de boende. En viktig aspekt är att organisera arbetet på ett lämpligt sätt så att det fungerar över tid och inte blir en engångsåtgärd.

Arbetet måste även löpande utvärderas och anpassas efter ändrade förutsättningar i fastigheten. För att lyckas krävs att styrelsen arbetar systematiskt, därav begreppet systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Arbetet bör dokumenteras i pappersform eller digitalt.

Regelbundna kontroller

Arbetet inleds normalt med att fastigheten besiktigas och förutsättningarna dokumenteras, exempelvis installationer och vilka verksamheter som bedrivs. Därefter går det att bedöma vad som ska kontrolleras, hur ofta kontroller ska ske samt vem som ska utföra dem.

Kontrollerna samlas i regel i checklistor.

Ta hjälp av extern kompetens

Det är lämpligt att ta hjälp av en konsult för det inledande arbetet. Kontroller kan sedan ofta utföras av styrelsen eller fastighetsskötaren, men det är givetvis viktigt att ha tillräcklig kunskap för att kunna göra korrekta bedömningar.

Vissa installationer kan dock vara så tekniskt avancerade att det krävs extern kompetens. Ett exempel på det är sprinkleranläggningar. Föreningens kontroll blir då att en extern kontroll har skett. Oavsett vem som utför kontrollerna är det dock viktigt att komma ihåg att det yttersta ansvaret alltid är styrelsens.

Underhålla befintliga installationer

Utgångspunkten i lagstiftningen är att det inte ska vara nödvändigt att komplettera med nya brandskyddsinstallationer. Det viktiga är snarare att känna till och underhålla de installationer som redan finns i huset. Normalt sett ska föreningen följa de krav som gällde då huset byggdes.

Om det är stor skillnad mellan kraven då och i dag kan det ibland vara motiverat att höja nivån. Räddningstjänsten kan vid behov förelägga en fastighetsägare att vidta åtgärder, men då krävs särskilda omständigheter och ett sådant föreläggande ska vara skäligt.

Ytterligare information

Det finns mycket information om systematiskt brandskyddsarbete. Några bra skrifter att börja med är exempelvis:

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet