Ansvarsfrihet

På årsstämman ska medlemmarna ta ställning till om de beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Att neka ansvarsfrihet är en allvarlig anklagelse och ska inte ske för att medlemmar är allmänt missnöjda med styrelsen.

Så beslutar stämman

Frågan om ansvarsfrihet är en obligatorisk punkt på den ordinarie föreningsstämma. Beslutet tas efter att medlemmarna tagit del av revisorns rekommendation till stämman, vilken framgår av revisionsberättelsen

Beslutet är individuellt för varje ledamot och gäller var och ens agerande som företrädare för föreningen. Det finns alltså inget som hindrar att vissa ledamöter beviljas ansvarsfrihet men inte andra, även om stämman i normalfallet fattar beslut om samtliga styrelseledamöters ansvarsfrihet samtidigt. Styrelseledamöterna själva ska inte rösta om sin egen ansvarsfrihet eftersom de är jäviga. Om ansvarsfrihet beviljas innebär beslutet att föreningen godkänner styrelsens förvaltning och avstår från att ställa skadeståndsanspråk mot styrelsen.

Även om en stämma i full enighet har beviljat en styrelse ansvarsfrihet finns det i sällsynta fall ändå en möjlighet för föreningen att kräva ersättning från den avgående styrelsen. Förutsättningen är att det i årsredovisningen eller på något annat sätt inte har lämnats riktiga och fullständiga uppgifter som underlag för det beslut eller den åtgärd som ersättningskravet gäller.

Ett beslut att bevilja ansvarsfrihet är slutgiltigt och kan inte återtas av en senare föreningsstämma

Minoriteten kan avgöra

Det finns ett skydd för minoriteten inom föreningen. Om minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna, dock endast en per bostadsrätt, röstar emot förslaget om att bevilja ansvarsfrihet kan dessa kräva styrelsen på skadestånd i en domstolsprocess. Därmed får minoriteten i princip en vetorätt.

Var försiktig med att neka ansvarsfrihet

Nekad ansvarsfrihet är en allvarlig anklagelse och det ska därför endast ske på goda grunder. Därför blir det fel när medlemmar är allmänt missnöjda med styrelsens arbete och på så sätt vill markera detta mot ledamöterna. I dessa fall är det bättre att medlemmarna i stället tar sikte på att välja en ny styrelse.

Svårt få skadestånd

Även om stämman beslutar att inte bevilja ansvarsfrihet händer inget per automatik. Någon måste agera för att något ska ske. Den nya styrelsen eller medlemmarna som inte ville bevilja ansvarsfrihet måste själva kräva skadestånd i domstol. Dessa ska då yrka om att få ersättning till föreningen för den ekonomiska förlust som drabbat den genom styrelsens förvaltning.

Krav på skadestånd måste normalt väckas hos domstol inom ett år efter föreningsstämman. Om däremot oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats kan krav väckas fem år från utgången av det räkenskapsår då det beslut fattades eller den åtgärd utfördes som ligger till grund för kravet på skadestånd.

En skadeståndstalan som föreningen vill driva kan enligt lag bara väckas ifall en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet, som det heter i lagen, skadar föreningen i sitt uppdrag. Det är föreningen, eller den medlem, som stämmer en enskild ledamot eller hela styrelsen, som har bevisbördan i skadeståndsprocessen. Det ställs i allmänhet stora krav på bevisning för att styrelsen i lagens mening ska anses skadeståndsskyldig.

Rev.2024-05-03

För våra medlemmar

Frågor och svar inom ansvarsfrihet

 • Är den nya styrelsen ansvarig för hela året?

  Vår sittande styrelse tillträdde när två tredjedelar av räkenskapsåret gått. Har den styrelse som avgick vid stämman den 1 september något ansvar för räkenskapsåret 2023? Eller faller allt på den nyvalda styrelsen?

 • Kan vi besluta om egen ansvarsfrihet?

  Vi har läst att föreningen kan hålla årsstämman med endast en till tre medlemmar närvarande beroende på hur många justerare vi ska ha enligt stadgarna och om vi har en ”inlånad” ordförande. Men om alla tre sitter i styrelsen kan vi då besluta om ansvarsfrihet för oss själva? Måste det inte vara medlemmar som inte är med i styrelsen som beslutar det?

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Föreningsstämma

  Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

 • Styrelsens arbete

  För den som är invald i bostadsrättsföreningens styrelse finns en rad grundläggande begrepp som är värda att känna till. Vi ger dig här en introduktion i vad det innebär att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet