Stambyte - juridiken och tekniken

Processen för stambyte ur juridiskt och tekniskt perspektiv.

Beskrivning

I takt med att fastigheten åldras uppstår behov av både stora och små underhållsåtgärder. Ett av de största underhållsprojekt en förening kan ställas inför är ett stambyte.

Ett stambyte är en omfattande och kostsam åtgärd som ofta innebär stora ingrepp i lägenheterna och den tar lång tid. Eftersom projektet är ingripande och vanligtvis handlar om stora belopp ställer det höga krav på styrelsen. Det gäller att handla upp och styra projektet samt att hålla medlemmar och hyresgäster informerade. Viktigt är också att fatta beslut enligt gällande lag.

För entreprenader som stambyte finns en särskild juridik som styr rättigheter och skyldigheter för beställaren och de konsulter och entreprenörer som anlitas.

På kursen behandlar vi beslutsgångeni föreningen och processen gällande hyresgäster, stämmobeslut och i förekommande fall hyresnämndens godkännande av beslutet. Vi resonerar om konsulter, upphandling, entreprenadavtal och besiktningar.

Målgrupp

Styrelseledamot, Suppleant och Internrevisor

Målsättning

Deltagarna ska efter kursen ha kunskap om bostadsrättslagens regler om hur beslut ska fattas, hyresnämndsprocessen och hur entreprenadjuridiken fungerar. De ska också ha fått förståelse för vikten av noggranna förberedelser i tidiga skeden och att ta professionell hjälp så snart det krävs.

Ur innehållet

• Beslutsgång – stämmobeslut och eventuellt hyresnämndens prövning
• Hur hanterar man hyresgäster och lokalhyresgäster?
• Upphandling
• Genomförande av stambyte
• Tillträde till lägenheter
• Föreningens återställandeplikt
• Besiktning och fel

Kurstillfällen

Relaterade ämnen

  • Stambyte

    Att genomföra ett stambyte är i regel ett omfattande arbete i en bostadsrättsförening. Det är styrelsens ansvar att se till att huset har väl fungerande stammar och att planera för arbetet med stambytet i tid.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet