Nykomling i styrelsen?

Du som är ny i styrelsen får här en introduktion i vad det innebär att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse. Dessutom kan du, om din förening är medlem hos oss, utnyttja medlemskapet i Bostadsrätterna genom att ställa frågor till vår styrelserådgivning.

Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den utses av medlemmarna på en föreningsstämma. På ett första möte därefter, det konstituerande mötet, utses en av ledamöterna till ordförande, om inte stadgarna anger att det är föreningsstämman som gör det. Även suppleanterna brukar kallas till styrelsemötena, men det är inget krav. De har ingen rösträtt så länge de inte tjänstgör i stället för någon ordinarie ledamot som har fått förhinder.

Lojalitetsplikt

En styrelseledamot får aldrig låta eget eller någon annans intresse gå före föreningens. Styrelseledamöterna har vad som kallas för ett sysslomannaansvar gentemot föreningen och ska därför agera i enlighet med stadgarna och det föreningsstämman har fattat beslut om.

Arbetsfördelningen

För att underlätta styrelsearbetet bör ledamöterna dela upp arbetsuppgifterna mellan sig. Tänk på att styrelsens ledamöter i princip har lika stort ansvar. I ordförandens uppgifter ingår dock att kalla till och leda styrelsemötena samt öppna föreningsstämman.

Vårdplikt

Alla styrelseledamöter har en så kallad vårdplikt om föreningen. Det innebär att de har ansvar för att föreningens fastighet och ekonomi sköts på ett bra sätt. Samtidigt ska styrelsen våga fatta nödvändiga beslut om exempelvis renovering. En styrelse kan alltid hänskjuta frågor till en föreningsstämma för att på så sätt förankra beslut hos alla medlemmar.

Lydnadsplikt

En grundläggande princip för en bostadsrättsförening är att det är föreningsstämman som är det högsta beslutande organet. Det innebär en ”lydnadsplikt” för styrelsen att följa och verkställa de beslut som stämman fattat så länge dessa inte strider mot lag eller stadgar. Det är styrelsens sak att kontrollera att besluten inte gör det och i sådant fall inte verkställa dem. En styrelse kan aldrig lägga över det ansvaret på stämman.

Lagar och regler

De viktigaste bestämmelserna om bostadsrätt finns i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar som ibland kallas föreningslagen. Kompletterande regler finns i föreningens stadgar och eventuella trivselregler. En bostadsrättsförening berörs dessutom av ett stort antal bestämmelser gällande bland annat integritetsfrågor, bokföring, redovisning och beskattning samt byggregler.

Protokoll

Styrelsemötena ska dokumenteras i protokoll som ordföranden och ytterligare minst en ledamot förutom protokollföraren ska skriva under. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

Ansvar

Varje styrelseledamot har rätt att markera en avvikande mening eller reservera sig mot beslut. Detta kan ske på två sätt. Antingen genom att det antecknas i protokollet hur var och en röstat i en fråga eller genom att ledamoten begär att få en reservation mot beslutet antecknad i protokollet.

Förvaltningen

Styrelsen kan utse någon annan att sköta den löpande ekonomiska och tekniska förvaltningen. Men det är fortfarande styrelsen som är ansvarig gentemot medlemmarna att förvaltaren gör det den ska enligt förvaltningsavtalet

Tystnadsplikt

Styrelsens ledamöter och suppleanter får inte berätta för andra vad som diskuteras inom styrelsen. En ledamot får ibland information om sådant som kan skada föreningen och enskilda medlemmar om den sprids. Alltså gäller att styrelsen ska vara försiktig med det den känner till. Detsamma gäller för revisorerna.

Revisorer

Revisorn ska göra en opartisk och kritisk bedömning av styrelsens handlande. Därför ska revisorn inte delta i styrelsemötena. Han eller hon får heller inte stå i nära relation till någon i styrelsen. Det är viktigt att revisorn har den kunskap och erfarenhet som krävs för uppdraget men behöver inte vara auktoriserad eller medlem i föreningen om inte stadgarna kräver det.

Firmateckning

Styrelsen i sin helhet har alltid rätt att agera firmatecknare. Om firmateckningsrätten delegeras bör det krävas minst två ledamöter tillsammans för att till exempel ta ut pengar. Ge inte någon i styrelsen fullmakt att ensam göra uttag från föreningens konto, ta upp lån eller liknande. När nya ledamöter väljs in i styrelsen ska en ändringsanmälan göras till Bolagsverket. Det är oerhört viktigt för att inte ledamöter som avgått fortsättningsvis ska kunna teckna föreningens firma.

Fullmakter

Om styrelsen ställer ut fullmakter ska det alltid protokollföras och de bör begränsas vad gäller belopp och tid. Bevaka och kontrollera utställda fullmakter med jämna mellanrum. Särskilt när styrelsens sammansättning har ändrats.

Likhetsprincipen

Medlemmar ska i princip behandlas lika. Styrelsen får inte agera på sådant sätt att endast en viss grupp medlemmar får ekonomiska fördelar eller gynnas på övriga medlemmars bekostnad. Även föreningsstämman måste ta hänsyn till likhetsprincipen.

Tänk på jäv

En styrelseledamot får självklart inte diskutera och besluta i frågor som handlar om avtal mellan sig själv och föreningen. Det gäller även då det handlar om någon annan person som ledamoten har en intressegemenskap med, till exempel någon närstående.

Tre tips till dig som är ny i styrelsen

 • Se till att få en ordentlig introduktion i arbetet, till exempel genom ett separat möte med styrelseordföranden eller någon annan ledamot.
 • Utnyttja medlemskapet i Bostadsrätterna. Vi kan ge svar på de flesta frågorna inom teknik, ekonomi, juridik kopplade till bostadsrätt. Du når oss på telefon 0775-200 100 eller skicka in din fråga i inloggat läge via formuläret. Rådgivningen ingår i medlemsavgiften.
 • Gå en utbildning! På vår webbplats finner du kurser i många olika ämnen som berör bostadsrättsföreningar. I höst har vi valt att hålla alla utbildningar digitalt. Även kursutbudet ingår i medlemsavgiften.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Jäv

  En styrelseledamot, föreningsmedlem eller revisor kan hamna i jävsituationer. Då gäller det att inte delta i det beslut som situationen gäller. Om osäkerhet råder – ta det säkra före det osäkra och avstå från att delta i diskussion och beslut.

 • Ny styrelse och registrering

  Det är mycket att tänka på för en ny styrelse. Allt från adressändringar till att tillvarata de tidigare styrelsemedlemmarnas kunskaper och erfarenheter. Här är en checklista på vad som behöver göras.

 • Roller i styrelsen

  I stort sett alla ledamöter i styrelsen har samma ansvar men ordföranden har ändå huvudansvaret inom styrelsen och kan sägas vara föreningens officiella ansikte utåt. Ordförandeposten är också den enda som måste utses.

 • Styrelsens arbete

  För den som är invald i bostadsrättsföreningens styrelse finns en rad grundläggande begrepp som är värda att känna till. Vi ger dig här en introduktion i vad det innebär att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet