Information till medlemmar

En av styrelsens viktigare uppgifter är att regelbundet informera medlemmarna om vad som händer i föreningen. Bra och tydlig information ökar trivseln i föreningen och ger en positiv bild av föreningen.

Många föreningar ger ut ett informationsblad till medlemmarna efter varje styrelsesammanträde där styrelsen övergripande talar om vad den arbetar med och vad som är på gång framöver. Det är ett alldeles utmärkt sätt att hålla medlemmarna informerade och därigenom undvika onödig irritation. Bra och tydlig ekonomisk information gör det också enklare för mäklare när de värderar lägenheterna och spekulanterna får en positiv bild av föreningen.
Det finns dock ingen lagreglerad informationsskyldighet annat än årsredovisningen. I den finns all viktig information om föreningen och fastigheten samlad.

I grunden präglas en bostadsrättsförening av öppenhet. De enda undantagen från öppenhetsprincipen är frågor som är av integritetskänslig natur, till exempel frågor som rör föreningens relation till enskilda medlemmar eller frågor av affärsmässig natur som till exempel upphandling. Av den anledningen ska styrelseprotokoll inte spridas bland medlemmarna eftersom det kan skada medlemmarnas och föreningens intressen.

Många föreningar har lagt upp hemsidor på Internet. De är utmärkta platser för presentationer av föreningen som medlemmar, mäklare, banker och andra kan ha nytta av. De flesta har tillgång till dator och Internet men hemsidan bör inte uteslutande användas som informationskanal, det finns fortfarande de som av olika anledningar inte använder dator. Hemsidorna kräver mycket arbete för att hållas aktuella och det krävs att någon eller några särskilt får ansvaret för att hålla dem uppdaterade.

Rev. April. 2018.

Ladda ned PDF.

Mer som detta