Diskriminering

Med diskriminering menas både direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och diskriminerande uppmaningar.

Likhetsprincipen innebär för bostadsrättsföreningar att alla boende ska behandlas lika oavsett förmögenhet, medborgarskap, kön, religion, etnisk härkomst, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

När det gäller medlemskap i en bostadsrättsförening står i bostadsrättslagen att om föreningen har inskrivna villkor i stadgarna för medlemskap som innebär "att ett visst medborgarskap ... skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen" (2 kap 1§), så gäller inte dessa villkor. Där står också att om "villkoret annars med hänsyn till sitt innehåll eller på annat sätt är oskäligt mot den som vill vinna inträde i föreningen eller överlåta bostadsrätt" så gäller inte villkoret (2 kap 3§).

I svensk lagstiftning finns inget förbud för utlänningar eller krav på myndighetstillstånd för köp av bostadsrätt i Sverige.

Styrelseledamöter och suppleanter behöver inte heller vara svenska medborgare.

Om någon diskrimineras, till exempel vid ansökan om medlemskap i en bostadsrättsförening, kan en dom enligt brottsbalken leda till böter eller fängelse i högst ett år samt skadestånd till den drabbade.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) kan stämma någon för diskriminering och det är den som stäms som ska bevisa att diskriminering inte har skett.

 

Läs mer

Bostadsrättslagen (1991:614)

Diskrimineringslagen (2008:567)

Brottsbalken (1962:700)16 kap 9§ (olaga diskriminering)

Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Rev. 2020-11-09
Ladda ned PDF.

Mer som detta