Diskriminering

Med diskriminering avses både direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och diskriminerande uppmaningar.

Likabehandlingsprincipen - för bostadsrättsföreningar gäller att alla boende ska behandlas lika oavsett förmögenhet, medborgarskap, kön, religion, etnisk härkomst, funktionshinder eller sexuell läggning.

Medlemskap - i bostadsrättslagen föreskrivs att i stadgarna inskrivna villkor för medlemskap inte gäller om de innebär "att ett visst medborgarskap ... skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen" (2 kap 1§). Där står också att om "villkoret annars med hänsyn till sitt innehåll eller på annat sätt är oskäligt mot den som vill vinna inträde i föreningen eller överlåta bostadsrätt" så gäller inte villkoret (2 kap 3§).

Köp av bostadsrätt - i svenska lagstiftning finns inget förbud för utlänningar eller krav på myndighetstillstånd för köp av bostadsrätt i Sverige.

Styrelse - styrelseledamöter och suppleanter behöver inte heller vara svenska medborgare.

Om någon diskrimineras, till exempel vid ansökan om medlemskap i en bostadsrättsförening, kan dom enligt brottsbalken leda till böter eller fängelse i högst ett år samt skadestånd till den drabbade.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) kan stämma någon för diskriminering och det är den som stäms som ska bevisa att diskriminering inte har skett.

 

Läs mer

Bostadsrättslagen (1991:614)

Lagen om förbud mot diskriminering (2003:307)

Brottsbalken 16 kap 9§ (olaga diskriminering)

 

Länkar

www.do.se

Ladda ned PDF.

Mer som detta