Bostadsanpassning

Den som har någon form av funktionsnedsättning kan söka bidrag hos kommunen för anpassning av sin permanentbostad. Ibland måste då föreningen ta ställning till om det är acceptabelt.

Anpassningsbidraget ska användas till sådant som är nödvändigt för att klara vardagen och ett självständigt liv i hemmet. Boende i småhus, bostadsrätt och hyresrätt kan få bidraget. För anpassning av bostadsrätt eller hyresrätt kan krävas att fastighetsägaren godkänner anpassningen.

Bidraget, eller anpassningsåtgärden beslutas av kommunen. Avsikten är att det ska gå till  fasta funktioner i hemmet som till exempel: ändring i badrum, borttagning av trösklar, lyftanordningar, ramper eller hårdgöring av gångvägar.

Bidraget utgår till den sökande och dörröppnaren, trösklarna eller trapphissen blir den sökandes egendom.

Sker anpassningen i medlemmens lägenhet är det självklart medlemmen, eller den som i framtiden kommer köpa dennes lägenhet som får ta ansvar för ändringen.

När det gäller anpassningar i föreningens del av huset, till exempel gemensamma trappor eller dörrar krävs naturligtvis medgivande från föreningen, men installationen, t ex rampen förblir den enskildes egendom. När den boende flyttar har den således formell rätt att montera ner exempelvis dörröppnaren men i praktiken tillfaller den i de flesta fall föreningen som "hittegods".

Orsaken till denna något annorlunda ordning är att kommunen endast kan betala ut bidragen till den som ansöker och har behovet - och det är då den enskilde.

Bostadsrättsföreningen får frågan från kommunen om bostadsrättsföreningen accepterar förändringen. Normalt kan styrelsen fatta beslut som ett rent förvaltningsärende, men är ändringen mer omfattande kan det krävas ett stämmobeslut.

Ladda ned PDF.

Mer som detta