Bra information ökar trivseln

21 aug 2018 | En av styrelsens viktigare uppgifter är att regelbundet informera medlemmarna om vad som händer i föreningen. Bra och tydlig information ökar trivseln och ger en positiv bild av föreningen. Det betyder dock inte att styrelseprotokollen ska lämnas ut för medlemmarna att läsa.

Många föreningar ger ut ett informationsblad eller nyhetsbrev till medlemmarna en gång i kvartalet eller efter varje styrelsesammanträde där styrelsen övergripande berättar vad den arbetar med och vad som är på gång framöver. Det är ett bra sätt att hålla medlemmarna informerade och därigenom undvika onödig irritation.

Bra och tydlig ekonomisk information gör det också enklare för mäklare när de värderar lägenheterna och spekulanterna får en positiv bild av föreningen. Det finns dock ingen lagreglerad informationsskyldighet annat än årsredovisningen. I den finns all viktig information om föreningen och fastigheten samlad.

I grunden präglas en bostadsrättsförening av öppenhet. De enda undantagen från öppenhetsprincipen är frågor som är av integritetskänslig natur, till exempel frågor som rör föreningens relation till enskilda medlemmar eller frågor av affärsmässig natur som till exempel upphandling. Av den anledningen ska styrelseprotokoll inte spridas bland medlemmarna eftersom det kan skada enskilda medlemmar och föreningens intressen.

Många föreningar har egna webbplatser.  Att utnyttja webbplatsen och publicera aktuell information är ett utmärkt sätt att presentera föreningen och vad som händer där som medlemmar, mäklare, banker och andra kan ha stor nytta av.

De flesta har tillgång till dator men webbplatsen bör inte vara den enda informationskanalen eftersom det finns de som av olika anledningar inte använder dator.

Webbplatser kräver mycket arbete för att hållas aktuella och någon eller några i föreningen behöver ha ett särskilt ansvar för att hålla dem uppdaterade.

Skriv en kommentar

Mer som detta