Stämmobeslut

Styrelsens uppgift är att sköta organisationen och den löpande förvaltningen av föreningen men styrelsen får inte besluta i alla frågor. Ärenden utanför styrelsens ansvar ska en föreningsstämma fatta beslut om.

I bostadsrättslagens 9 kapitel finns bestämmelser om föreningen som bland annat reglerar vilka beslut som ska fattas på en föreningsstämma och vilka majoritetskrav som ställs. Det finns åtskilliga beslut som en föreningsstämma ska besluta om enligt både stadgar och lagar.

Väsentliga förändringar

Till exempel är det föreningsstämman som fattar beslut om sådant som rör väsentliga förändringar på föreningens hus och mark såsom byggande av balkonger, uppförande av ett sophus på gården eller solceller på taket.

Allt som kan räknas som ny- till- eller ombyggnad anses vara väsentliga förändringar, men som regel inte underhålls- eller renoveringsåtgärder.

Ändrade insatser eller andelstal

Likaså ska stämman besluta när stadgarna ska ändras eller insatser ökas eller minskas. I vissa fall ska även hyresnämnden lämna sitt godkännande av stämmobeslutet.

Ett exempel på där stadgarna ger vägledning om att beslut ska fattas av en föreningsstämma är frågan om ändring av andelstal.

Exempel på frågor som en föreningsstämma ska besluta om. (Inom parenteserna framgår vilken majoritet som krävs för att beslutet ska vara giltigt):

 • Val av styrelseledamöter (enkel majoritet eller flest röster i sluten omröstning).
 • Arvode till styrelseledamöter (enkel majoritet).
 • Sådant som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark (enkel majoritet).
 • Ändring av insatserna (samtycke från alla bostadsrättshavare eller 2/3 majoritet och hyresnämndens godkännande). Läs mer under "Insatshöjning".
 • Förändring av en bostadsrätt eller om en bostadsrätt kan behöva tas i anspråk i sin helhet av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad (samtycke från berörda bostadsrättshavare eller 2/3 majoritet och hyresnämndens godkännande).
 • Utvidgning av föreningens verksamhet (2/3 majoritet).
 • Köp av hyresfastighet för ombildning från hyresbostäder till bostadsrätter (2/3 majoritet av hyresgästernas röster).
 • Stadgeändring (stöd från alla bostadsrättshavare eller enkel majoritet på den första stämman och 2/3 majoritet på den andra stämman vilka måste ligga i följd. I vissa fall gäller kvalificerad majoritet om 3/4 majoritet vid den andra stämman.) Läs mer under "Stadgar".

För våra medlemmar

Relaterade ämnen

 • Styrelsebeslut

  Det kan vara svårt att dra klara gränser mellan vad styrelsen respektive föreningsstämman kan besluta om.

 • Andelstal

  I en del föreningar står en bostads andelstal för ägarandelen i föreningen medan i andra är det lika med bostadens andel av föreningens totala kostnader. Oavsett på vilken grund andelstalen bestämts är rådet att inte ändra dem.

 • Föreningsstämma

  Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen.

 • Hyresnämnden

  Hyresnämnden är en domstolsliknande myndighet som bland annat har till uppgift att pröva vissa hyres- arrende- och bostadsrättstvister inom sina respektive regioner. Nämnden medlar även i tvister.

 • Solceller

  Att installera solceller blir allt vanligare och det är ett sätt att hålla nere föreningens och medlemmarnas kostnader. Styrelsen bör göra en grundlig undersökning av förutsättningarna innan arbetet startar.

 • Stadgar

  Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet