Sammanslagning och delning av lägenheter

Det finns flera sätt att gå till väga om en medlem har köpt en intilliggande lägenhet och vill slå samman dessa. Tillvägagångssättet för att dela en lägenhet påminner i stort om sammanslagning. I båda fallen krävs föreningens tillstånd.

Dessa större förändringar i lägenheter kräver alltså tillstånd av föreningen och i förekommande fall även bygglov.

Sammanslagning av bostadsrätter

Två olika tillvägagångssätt kan användas om en medlem innehar två olika lägenheter men vill ändra så att det blir en stor lägenhet.

Formell sammanslagning

Det formellt riktiga tillvägagångssättet är att panthavarna, det vill säga de långivare som finns registrerade på bostadsrätterna, först underrättas och därefter lämnar godkännande till sammanslagningen. Bostadsrättshavaren överlåter sedan de två bostadsrätterna till föreningen som i sin tur kallar till föreningsstämma för att besluta om att dessa bägge bostadsrätter ska upphöra. Stämman beslutar med enkel majoritet. Efter att stämman beslutat kan styrelsen upplåta de tidigare två enskilda bostadsrätterna som ett enda objekt. Överlåtelseavtal skrivs alltså i det första ledet och ett upplåtelseavtal i det andra.

För den nya bostadsrätten ska en insats, eventuell upplåtelseavgift och årsavgift bestämmas. Om årsavgiften utgår enligt andelstal är det brukligt att addera de ursprungliga andelstalen. Motsvarande sätt görs för att bestämma insatsen. Ändringen ska noteras i föreningens lägenhetsförteckning och det offentliga lägenhetsregistret ska underrättas.

Två lägenheter används som en

Det andra sättet är betydligt enklare. De två ursprungliga bostadsrätterna bibehålls formellt som två olika enheter men används i praktiken som en bostadsrätt. Inga formella ändringar behöver göras i föreningens förteckning. Andelstal och avgifter förändras inte och två separata avgifter till föreningen ska betalas.

Den stora skillnaden för bostadsrättshavaren mellan dessa två sätt är att det kan uppstå skattekonsekvenser vid sammanslagningen och vid en framtida försäljning. Rekommendationen är att kontakta Skatteverket för mer information kring dessa frågor.

Avtal viktigt om väggar rivs

Om en lägenhetsskiljande vägg ska rivas för att slå ihop två lägenheter krävs styrelsens tillstånd och det är oberoende av vilket av nämnda tillvägagångssätt som väljs. Om lägenheterna bibehålls som två olika objekt bör ett avtal skrivas om att bostadsrättshavaren ska återställa den rivna väggen om denne tänker flytta.

Delning av lägenheter

Formellt gäller det som sagts om sammanslagning även vid delning av lägenhet, alltså då en medlem vill dela en lägenhet i två.

Även i denna situation är det viktigt att kontroll görs med Skatteverket så att styrelse och medlem har koll på skattekonsekvenserna.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Andelstal

  I en del föreningar står en bostads andelstal för ägarandelen i föreningen medan i andra är det lika med bostadens andel av föreningens totala kostnader. Oavsett på vilken grund andelstalen bestämts är rådet att inte ändra dem.

 • Avgifter till föreningen

  Alla bostadsrättshavare betalar en årsavgift till föreningen, antingen månadsvis eller kvartalsvis beroende på vad som står i stadgarna. Men det finns också andra avgifter som är tillåtna för föreningen att ta ut av medlemmarna.

 • Föreningsstämma

  Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

 • Lägenhetsförteckning

  Det finns flera förteckningar som styrelsen i en bostadsrättsförening enligt lag måste föra. Lägenhetsförteckningen är en av dem och till skillnad mot medlemsförteckningen är den inte offentlig.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet