Kommunikation i föreningen

Detta ämne nås även via: Medlemsinformation

En av styrelsens viktigare uppgifter är att regelbundet informera medlemmarna om vad som händer i föreningen. Bra och tydlig information ökar trivseln och ger en positiv bild av föreningen. Det betyder dock inte att styrelseprotokollen ska lämnas ut för medlemmarna att läsa.

Många föreningar ger ut ett informationsblad eller nyhetsbrev till medlemmarna en gång i månaden, kvartalsvis eller efter varje styrelsesammanträde där styrelsen övergripande berättar vad den arbetar med och vad som är på gång framöver. Det är ett bra sätt att hålla medlemmarna informerade och därigenom undvika onödig irritation. På så sätt underlättas styrelsens arbete.

Information om ekonomin

Bra och tydlig ekonomisk information gör det också enklare för mäklare när de värderar lägenheterna och spekulanterna får en positiv bild av föreningen. Det finns dock ingen lagreglerad informationsskyldighet annat än årsredovisningen. I den samlas all viktig information om föreningen och fastigheten.

Ett gott råd är att se årsredovisningen som en del i marknadsföringen av föreningen. Det finns all anledning att lägga ner arbete på utformning av och innehåll i årsredovisningen, både med tanke på medlemmar som tänker sälja sina lägenheter och tillkommande nya medlemmar.

Styrelsen har tystnadsplikt

I grunden präglas en bostadsrättsförening av öppenhet. De enda undantagen från öppenhetsprincipen är frågor som är av integritetskänslig natur, till exempel frågor som rör föreningens relation till enskilda medlemmar eller frågor av affärsmässig natur som till exempel upphandling. Av den anledningen ska styrelseprotokoll inte spridas bland medlemmarna eftersom det kan skada enskilda medlemmar och föreningens intressen.

Webbplatser och andra digitala plattformar

Många föreningar har egna webbplatser. Att utnyttja webbplatsen och publicera aktuell information är ett utmärkt sätt att presentera föreningen och vad som händer där som medlemmar, mäklare, banker och andra kan ha stor nytta av.

Det är inte ovanligt att föreningar även har Facebook-grupper, kommunicerar via appen Whatsapp eller använder sig av boendeappen Boappa som en kommunikationskanal. Även dessa är bra kanaler som når många medlemmar snabbt och som också ger medlemmarna möjlighet till flervägskommunikation mellan styrelsen och alla medlemmar.

Det ena utesluter inte det andra

De flesta har tillgång till dator och många har så kallade smartphones. Att gå med i en facebookgrupp kräver att medlemmen själv har ett konto och för appgruppen krävs att användaren har en smartphone. Därför går det inte att enbart förlita sig på webbplatsen, eller olika mediegrupper, som enda informationskanalen eftersom det finns de som av olika anledningar inte använder dator, är facebookanvändare eller har en smartphone.
Formell information som måste nå ut till medlemmarna kan därför behöva förmedlas via flera kanaler: anslag i trapphuset, delas ut i brevlådorna, publiceras på webbplatsen och aviseras via sociala mediegrupper.

Bör uppdateras regelbundet

Webbplatser och olika grupper för kommunikation kräver mycket arbete för att bevakas och hållas aktuella. Det är därför klokt att någon eller några i föreningen utses att ha ett särskilt ansvar för att hålla dessa uppdaterade.

För våra medlemmar

Frågor och svar inom kommunikation i föreningen

 • Hur informerar vi medlemmar som inte bor i huset?

  Vi undrar över styrelsens ansvar att kommunicera med medlemmar som har några få procentandelar i olika lägenheter men som inte bor där? Måste vi skicka e-post eller sms till dessa eller räcker det att dela ut information i brevlådorna eller sätta upp anslag i trapphuset? Har vi då uppfyllt informationskravet till de boende när det till exempel gäller årsmöten eller extrastämmor?

 • Måste vi besvara frågor från icke-medlemmar?

  En ung medlem har flyttat in i vår förening och vi får mängder av e-post från dennes mamma. Vi har varit tydliga med att det är medlemmen som måste ansöka om tillstånd om exempelvis ändringar i lägenheten. Måste vi hantera alla frågor från mamman som alltså inte är medlem? Har ni något förslag på hur vi kan kommunicera att vi bara har tid att svara på medlemmars frågor?

 • Måste vi svara på alla frågor?

  En av våra medlemmar skickar mängder av frågor till styrelsen. Frågan är vilken skyldighet vi har att bemöta alla dessa frågor. När det gäller sakfrågor försöker vi naturligtvis reda ut frågetecken, men har styrelsen skyldighet att göra det?

Relaterade ämnen

 • Styrelsens arbete

  För den som är invald i bostadsrättsföreningens styrelse finns en rad grundläggande begrepp som är värda att känna till. Vi ger dig här en introduktion i vad det innebär att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet