Individuell mätning och debitering - IMD

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att el, värme, vatten eller gas mäts för varje enskild lägenhet och debiteras separat. Det finns ett krav att installera IMD av värme för flerbostadshus med sämst energiprestanda och IMD av varmvatten när nya flerbostadshus byggs.

Bakgrunden till kraven är att EU-kommissionen haft synpunkter på att Sverige tidigare inte haft några krav på individuell mätning, IMD, av värme och tappvarmvatten.

Krav på installation av mätare för värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i vissa flerbostadshus började därför att gälla den 1 juli 2021.

Den 1 juni 2022 utvidgades bestämmelserna om IMD till att även omfatta ett ovillkorligt krav på IMD av varmvatten vid byggandet av nya flerbostadshus. Boverkets nya tillämpningsföreskrifter trädde i kraft den 1 juli 2022.

Dessa fastigheter omfattas av kraven

Det är endast en begränsad del av landets flerbostadshus som omfattas av kraven på IMD av värme och varmvatten.

När det gäller värme blir det ett krav för:

  • Flerbostadshus som har sämst energiprestanda. Det gäller flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda som överstiger 180 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Detta räknat i primärenergital, det vill säga det mått som även tar hänsyn till vilka resurser som behöver tillföras systemet för att klara byggnadens energibehov, och som infördes den 1 juli 2017.
  • Flerbostadshus i övriga län som har en energiprestanda som överstiger 200 kilowattimmar per kvadratmeter och år, uttryckt i primärenergital.

Krav på tappvarmvattenmätning gäller:

  • Vid ombyggnation av flerbostadshus där det sker en väsentlig ändring av installationer eller system för tappvarmvatten för hushållsbruk.
  • Vid uppförande av nya flerbostadshus.

Det finns inga krav på att IMD av el, vatten eller gas ska installeras.

Stadgarna kan behöva ändras

En viktig förutsättning för att en bostadsrättsförening ska kunna installera IMD är att det framgår av föreningens stadgar att styrelsen kan besluta att debitera enligt individuell förbrukning.

Mer om kraven på Boverkets webbplats

Reglerna berör även till exempel kostnadsfördelning och information om energianvändningen till de boende. Även fjärravläsning regleras vilket innebär att alla nya installationer av IMD ska innehålla fjärravläsbara mätare eller värmekostnadsfördelare. Redan gjorda installationer ska vara fjärravläsbara senast den 1 januari 2027. Läs mer på Boverkets webbplats.

Möjlighet till undantag

I reglerna finns möjligheter till undantag från kravet på IMD med hänvisning till teknisk genomförbarhet och lönsamhet som specificeras närmare i Boverkets tillämpningsföreskrifter. Dessa ändrades inte i samband med de nya författningar som trädde i kraft den 1 juni 2022 och den 1 juli 2022. Även energieffektivisering av byggnaden kan ge undantag från kravet på IMD av värme. Den kommunala byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och hanterar frågor om undantag från kravet på IMD.

Tekniska och ekonomiska förutsättningar

En fastighetsägare behöver alltså inte installera IMD av värme om det är olönsamt eller om det inte är tekniskt genomförbart. Om fastighetsägaren kommer fram till att byggnaden är undantagen från kravet behöver inte detta redovisas för byggnadsnämnden. Om nämnden däremot begär det ska föreningen kunna visa upp en lönsamhetsberäkning till grund för bedömningen. De tekniska undantagen gäller exempelvis för byggnader som har luftburen värme eller då byggnaden är särskilt värdefull och dessa värden skulle förvanskas om IMD installerades.

Kriteriet för att det ska vara olönsamt är att investeringen ger en avkastning, internränta, som är lägre än föreningens avkastningskrav på investeringar, kalkylräntan. Denna metod används för både IMD av värme och IMD av varmvatten.

Energieffektivisering istället för IMD 

Det ges tid för fastighetsägare som vill göra energieffektiviserande åtgärder i stället för att installera system för IMD värme. Åtgärderna ska förbättra byggnadens energiprestanda så mycket att byggnaden inte längre omfattas av krav på IMD värme. Om energieffektivisering av flerbostadshus genomförs så att gränsvärdet för energiprestanda underskrids undviks kravet på installation av IMD. Detta ska då vara gjort senast den 1 juli 2023 för åtgärder som görs utan ett samband med annan ombyggnation respektive den 1 juli 2026 om någon annan ombyggnad görs samtidigt.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Energieffektivisering

    Oavsett ålder på föreningens byggnader finns det nästan alltid en förbättringspotential vad gäller att minska energianvändningen. Men förutsättningarna är väldigt olika från en bostadsrättsförening till en annan.

  • Stadgar

    Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet