Hyresgäster i bostäder och lokaler

Många föreningar har bostäder i fastigheten som hyrs ut och en del föreningar har också lokaler. Reglerna för hur föreningen ska hantera dessa återfinns i hyreslagen och att inte känna till och följa lagreglerna kan stå föreningen dyrt.

Att ha lokaler i fastigheten kan betyda mycket för en förenings ekonomi. Och när en fastighet ombildas från hyresrätt till bostadsrätt avstår nästan alltid någon från att köpa sin bostad och stannar kvar som hyresgäst. Oavsett om föreningen har bostadshyresgäster eller lokalhyresgäster måste föreningen som hyresvärd i sina hyresförhållanden agera och uppträda på ett korrekt sätt.

Oförändrade förhållanden

De hyresrätter som övertas av föreningen efter en ombildning finns kvar med oförändrade rättigheter och skyldigheter för såväl föreningen som hyresgästerna. Några nya hyreskontrakt behöver inte tecknas och de överenskommelser som den tidigare hyresvärden har gjort med sina hyresgäster gäller mot föreningen som ny ägare av fastigheten.

Lokalhyresgäster i fastigheten

En lokal kan både upplåtas med bostadsrätt och med hyresrätt. Föreningar brukar ofta föredra att lokaler är hyresrätt i stället för bostadsrätt eftersom de då bland annat kan ha bättre kontroll över vad lokalerna används till.

Hyreslagen styr

Det är hyreslagen som reglerar alla hyresförhållanden och föreningen kan inte i något läge åberopa stadgarna eller bostadsrättslagens bestämmelser gentemot hyresgästen.

Hyreslagen styr bland annat hyressättningen och hur föreningen ska göra när hyran ska justeras. Föreningar som planerar en förändring som på något sätt involverar ett hyresavtal bör alltid ta hjälp om det inte finns mycket goda kunskaper inom föreningen. Det kan gälla förhållandet till bostadshyresgästen men kanske framför allt förhållandet till lokalhyresgästen.

Reglerna för hyresrätter är komplicerade och att inte agera precis rätt enligt regelverket innebär nästan alltid att till exempel en uppsägning blir ogiltig. Det spelar ingen roll hur överens föreningen och hyresgästen är.

Besittningsskydd i hyresrätt

En bostadshyresgäst har ett mycket starkt direkt besittningsskydd. Det innebär att om föreningen vill säga upp en hyresgäst ska det finnas ett mycket starkt skäl.

En hyresgäst som inte sköter sig – till exempel stör grannarna på ett oacceptabelt sätt eller låter bli att betala hyran – kan givetvis sägas upp. Processen är däremot inte helt enkel och rekommendationen är att anlita ett juridiskt ombud i samband med en uppsägning.

Hyreslagen är i stor utsträckning en skyddslagstiftning särskilt för bostadshyresgäster. Den är tvingande till hyresgästens förmån vilket betyder att skyddet inte kan avtalas bort, om det inte på något sätt framgår av lagen.

Indirekt besittningsskydd för lokalhyresgäster

För lokalhyresgäster gäller i stället indirekt besittningsskydd. Det innebär att lokalhyresgästen alltid får flytta vid hyrestidens utgång efter uppsägning – för avflyttning eller villkorsändring – om parterna inte kommer överens. Men lokalhyresgästen kan ha rätt till ersättning om uppsägningen är oskälig eller om det inte finns någon grund för att bryta besittningsskyddet.

Om lokalhyresgästen har rätt till ersättning ska föreningen alltid betala ersättning till hyresgästen med ett belopp som motsvarar en årshyra för lokalen enligt det uppsagda hyresavtalet. Om lokalhyresgästen däremot har orsakats en förlust på grund av att hyresförhållandet har upphört och den inte täcks av denna minimiersättning, ska föreningen ersätta hyresgästen för denna förlust med ett skäligt belopp.

För våra medlemmar

Frågor och svar inom hyresgäster i bostäder och lokaler

 • Måste vi byta vitvaror åt hyresgästerna?

  Vi har en hyresgäst i vår förening vars kyl/frys gått sönder flera gånger under några få år. Det ger oss högre kostnader än normalt. Måste vi alltid reparera eller byta vitvaror åt hyresgästerna?

 • Måste vi byta eluttag?

  Vi undrar om vi, i egenskap av hyresvärd för fyra hyresgäster i vårt hus, har en skyldighet att förebyggande kontrollera och byta ut eventuella ojordade eluttag i hyresgästernas lägenheter? Vårt hus är inte nybyggt.

 • Kan vi tvinga tandläkaren att ta bort reklamen?

  Vi har hyrt ut lokaler i bottenplanet till en tandläkarpraktik. Den har fönster mot gatan och praktiken har nu satt upp klistermärken över hela fönstren med reklam. Styrelsen har fått klagomål från flera håll i föreningen. Vi lägger mycket pengar på att få huset i originalskick och det ser helt enkelt väldigt tråkigt ut från gatan. Vilka rättigheter har tandläkarpraktiken att sätta upp dessa?

 • Brister i underhåll – vems ansvar är det?

  Vår förvaltare har besiktat en av våra hyreslägenheter i föreningen och funnit en hel del brister. Bland annat är golven undermåligt lagda, flera fönsterrutor är spruckna och elen är inte korrekt framdragen till diskmaskinen. Förvaltaren föreslår en rad åtgärder men vad har vi som förening/hyresvärd för skyldigheter när det gäller underhåll?

 • Vi behöver renovera – betalar föreningen?

  Vi undrar vad som gäller angående renovering av hyresrätter i vår förening. Vi har några lägenheter som är i behov av renovering, främst badrum. Är detta något vi som förening behöver ta hela kostnaden för eller kan vi genom en hyreshöjning ta ut en del för denna renovering? Om det visar sig att en mögelskada troligtvis har uppkommit på grund av vanvård, är det då något vi kan debitera den boende?

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Hyresförhandling bostad

  Bruksvärdeshyra, förhandlingsordning och ändring av hyresvillkor. Detta är begrepp som förekommer i samband med bostadshyresförhandling. En grundläggande fråga är hur många hyreslägenheter som finns i föreningen.

 • Hyresnämnden

  Hyresnämnden är en domstolsliknande myndighet som bland annat har till uppgift att pröva vissa hyres- arrende- och bostadsrättstvister inom sina respektive regioner. Nämnden medlar även i tvister.

 • Överlåtelse av hyresrätten till lokal

  Hyresrätten till en lokal kan under vissa förutsättningar överlåtas till någon som ska överta verksamheten. Föreningen kan tillåta överlåtelse trots att kraven inte är uppfyllda, och kan då omförhandla villkoren, exempelvis hyran.

 • Direkt besittningsskydd

  Om föreningen har bostadshyresgäster i sin fastighet så har dessa hyresgäster det som kallas direkt besittningsskydd. Men det finns tillfällen då besittningsskyddet inte gäller.

 • Indirekt besittningsskydd

  Till skillnad mot hyresgäster som hyr bostäder i föreningen, och som har ett direkt besittningsskydd, har lokalhyresgäster det som kallas indirekt besittningsskydd.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet