Bostadsanpassning

En person med funktionsvariation har möjlighet att söka bidrag hos kommunen för anpassning i och utanför sin permanentbostad. För att kunna genomföra vissa av dessa anpassningar krävs tillstånd från föreningen.

Anpassningsbidraget ska användas till sådant som är nödvändigt för att klara vardagen och ett självständigt liv i hemmet. Den som bor i småhus, bostadsrätt och hyresrätt kan få bidraget.

Medlemmen ansvarar för åtgärderna

Bidraget till anpassningsåtgärden beslutas av kommunen. Avsikten är att det ska gå till fasta funktioner i hemmet som till exempel: ändringar i badrum, borttagande av trösklar, lyftanordningar, ramper eller hårdgörande av gångvägar. Bidraget betalas ut till den sökande och dörröppnaren, rampen eller trapphissen blir den sökandes egendom.

Om anpassningen görs i medlemmens lägenhet är det medlemmen, eller den som i framtiden kommer att köpa dennes lägenhet, som får ta ansvar för ändringen.

Föreningens tillstånd behövs i allmänna utrymmen

När det gäller anpassningar i föreningens del av huset, till exempel gemensamma trappor eller dörrar, krävs medgivande från föreningen. Dock kommer installationen, till exempel rampen, fortfarande vara den enskildes egendom. När den boende flyttar har den formell rätt att montera ner exempelvis dörröppnaren men i praktiken tillfaller den i de flesta fall föreningen. Bostadsrättsföreningen brukar få frågan från kommunen om föreningen accepterar förändringen. Normalt kan styrelsen fatta beslut som ett rent förvaltningsärende, men är ändringen mer omfattande kan det krävas ett stämmobeslut.

En fastighetsägare kan ansöka om ett återställningsbidrag hos kommunen för anpassningar som är gjorda i föreningens gemensamma utrymmen.

Gemensam ansökan om bidrag

Om det finns ett gemensamt intresse om en viss åtgärd i ett allmänt utrymme, till exempel montering av dörrautomatik, trapphiss eller ramp vid entrén, kan medlemmen överlåta bidraget till föreningen.

Detta innebär att föreningen äger anpassningsåtgärden och ansvarar för kommande underhåll och reparationer. Styrelsen och medlemmen skickar tillsammans en skriftlig överenskommelse om överlåtelsen av bidraget till kommunen.

För våra medlemmar

Relaterade ämnen

  • Ombyggnation i lägenhet

    En bostadsrättshavare har ganska stor rätt att göra förändringar i sin lägenhet eftersom medlemmen har underhållsskyldigheten för lägenhetens inre. Vissa åtgärder i lägenheten kräver styrelsens tillstånd och från den 1 januari 2023 har reglerna i viss mån ändrats.

  • Ombyggnation utanför lägenhet

    En bostadsrättshavare får i princip inte göra några ändringar utanför sin bostad utan styrelsens tillstånd. Det gäller även marken om inte den ingår i bostadsrätten. I vissa fall krävs också tillstånd av stämman.

  • Stämmobeslut

    Styrelsens uppgift är att sköta organisationen och den löpande förvaltningen av föreningen men styrelsen får inte besluta i alla frågor. Ärenden utanför styrelsens ansvar ska en föreningsstämma fatta beslut om.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet