Vad gäller i en samfällighet?

Vad är en samfällighetsförening och vilka regler gäller för den? Hur fungerar en samfällighet? Med kursen vill vi inspirera till att förbättra föreningens kännedom om samfälligheten som den är delägare i och ge tips på vad föreningen kan tänka på när det gäller förvaltningen av den.

Beskrivning

När flera fastigheter behöver tillgång till mark och anläggningar utanför sitt eget område kan detta ordnas genom gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning kan till exempel bestå av vägar, garage samt vatten och avlopp, VA-anläggning.
En gemensamhetsanläggning ägs gemensamt av fastigheterna som deltar i anläggningen, så kallade delägarfastigheter. Delägarfastigheternas ägare ansvarar i sin tur för rättigheter och skyldigheter. För att kunna bedriva förvaltningen på ett rationellt sätt väljs en styrelse och stadgar.
En samfällighetsförening har många likheter med andra sorters föreningar exempelvis bostadsrättsföreningar, men det finns också viktiga skillnader. Det finns detaljerade regler om hur beslut ska fattas, vad en samfällighetsförening får ägna sig åt samt hur medlemmarnas avgifter till samfällighetsföreningen ska beräknas och debiteras.
Vilka regelverk gäller tar vi upp på denna kurs.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Vad är en samfällighetsförening och vilka regelverk styrs den av?
• Anläggningsbeslut
• Bostadsrättsföreningens representation i samfälligheten
• Inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd
• Underhålls- och förnyelsefond
• In- och utträde ur en samfällighet

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade ämnen

  • Samfälligheter – bildande, beslut och andelstal

    När flera fastigheter behöver tillgång till mark och anläggningar utanför sina egna områden kan detta ordnas genom gemensamhetsanläggningar. Ofta bildas då en samfällighetsförening med styrelse och stadgar.

  • Samfälligheter – förvaltning

    Gemensamhetsanläggningar förvaltas enligt lagen om förvaltning av samfälligheter vilket antingen sker genom föreningsförvaltning eller delägarförvaltning.

  • Samfälligheters kostnader

    Kostnaderna för samfällighetsföreningens verksamhet ska normalt täckas av bidrag från föreningsmedlemmarna vilka i första hand inhämtas av samfällighetsföreningen genom så kallad uttaxering. Förutsatt att uttaxeringen sker i enlighet med lagen omfattas föreningens fordran av förmånsrätt.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet