Så skriver du en motion – och får igenom dina förslag

En av punkterna på årsstämmans dagordning är motioner. Att skriva en motion är en möjlighet för dig som medlem att påverka ditt boende. Chansen att du ska få gehör för ditt förslag ökar om du är riktigt tydlig och har en bra motivering. Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist tipsar.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en medlem i en bostadsrättsförening som årsstämman ska ta ställning till. När styrelsen skickar ut kallelsen till årsstämman ska de frågor som stämman ska besluta om finnas med på kallelsen.

Många föreningar väljer också att bifoga de motioner som kommit in.

Vem får skriva en motion?

Det är bara bostadsrättsföreningens medlemmar som får skriva motioner, alltså inte medlemmars makar eller sambor som själva inte är medlemmar.

Vad kan jag skriva motion om?

Du kan skriva en motion om det mesta. Men var medveten om att ärenden som rör styrelsens kompetensområde, till exempel nivån på månadsavgiften till föreningen, inte är frågor som stämman beslutar om. Däremot kan du till exempel motionera om att anlägga en boulebana på  gården eller att styrelsen ska utreda möjligheterna att glasa in balkongerna.

Värt att notera är att du som medlem inte måste skriva en motion för att komma med förslag till styrelsen. Har du ett bra förslag kan du lämna in det till styrelsen när som helst. Om styrelsen inte kan eller vill ta beslut om ärendet själv kan den sedan välja att lägga förslaget till stämman eller be dig skicka in en motion. Detta eftersom ett sådant förslag till styrelsen inte utgör någon regelrätt motion och därför inte behandlas formellt på årsstämman.

Hur bör en motion formuleras?

Det är viktigt att du klart och tydligt beskriver vad du vill att stämman ska besluta. Du bör också redogöra för bakgrunden till ditt förslag och motivera varför det är bra. Avsluta gärna motionen med en ”att-sats”. Av ”att-satsen” ska det tydligt framgå vad det är du föreslår. Exempel: Jag föreslår därför att årsstämman beslutar: Att en boulebana anläggs på en lämplig plats på gården.

Det är bra om du inte är alltför detaljerad i ditt förslag då det blir svårare att få gehör eftersom styrelsen av olika anledningar kan behöva ändra lite i ditt förslag för att det ska fungera.

Slutligen undertecknar du motionen med ditt namn och din adress. Detta för att styrelsen ska kunna säkerställa att du är medlem.

När ska motionen lämnas in till styrelsen?

En motion kan lämnas in när som helst. I de flesta bostadsrättsföreningar finns det angivet i stadgarna när en motion till årsstämman senast ska vara inlämnad för att styrelsen ska hinna behandla den i tid före stämman och ta ställning till förslaget. Om uppgiften saknas i stadgarna bör du ändå lämna in motionen i mycket god tid före årsstämman.

Vad händer med motionen?

Styrelsen är skyldig att behandla inkomna motioner och kan komma med en rekommendation om bifall eller avslag till stämman. Om motionen rör en fråga som faller inom styrelsens kompetensområde, och alltså inte är en fråga för stämman, brukar styrelsen i sitt svar informera om detta och föreslå att stämman beslutar att motionen därmed anses besvarad.

På stämman diskuteras motionen och sedan fattas beslut. Ibland kan dock stämman ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan ytterligare och återkomma till en senare stämma.

Av: Karin Strand

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Föreningsstämma

    Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen och för att verkställa stämmans beslut.

  • Motion

    Medlemmarnas möjlighet att påverka hur föreningens verksamhet utövas genom att de lägger fram motioner till föreningsstämman. En motion är en skrivelse från en eller flera medlemmar som innehåller ett förslag till en förändring eller åtgärd.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet