Skapa ett tryggt boende i föreningen

Begreppet trygghet står för olika saker för var och en och ett tryggt boende skapas på många olika sätt. Det är också mycket som påverkar hur boendemiljön upplevs. Här beskriver vi några saker och även vilket ansvar styrelsen har för att skapa en trygg förening.

Att vi vill känna oss trygga i vårt boende kan nog de flesta skriva under på. Det gäller både inomhus och utomhus: att fastigheten fungerar som den ska och har en bra luft, ljus i mörka skrymslen, liksom skydd mot brand om olyckan är framme, samt att det är riskfritt och säkert att röra sig. Som fastighetsägare innebär det ett stort ansvar, vilket bland annat regleras av miljöbalken. Där står att fastighetsägaren är skyldig att ha kontroll över fastigheten, vilket bör göras genom en egenkontroll. Vad innebär då det?

Fastighetsägarens egenkontroll

Egenkontrollen är ett slags checklista över förhindras saker och företeelser som kan innebära en risk för skador på egendom eller personer i och i kring fastigheten.

Såväl miljön inomhus som utomhus påverkas av många olika saker, bland annat av installationer och material, men också av hur byggnaden är utformad, hur den används, underhålls och sköts. Fastigheten behöver därför löpande och systematiskt undersökas och riskbedömas. Allt bör också dokumenteras.

Det varierar stort mellan fastigheter och föreningar vad kontrollerna bör omfatta. En mer komplett checklista att utgå ifrån brukar finnas på kommunernas webbplatser under Miljöförvaltningen.

Hur går styrelsen till väga?

 • Fördela ansvaret i styrelsen. Var tydliga med ansvarsfördelning för kontrollerna av olika områden, liksom befogenheter. Viktigt är att dokumentera så att alla vet sitt ansvar och vilka befogenheter var och en har.

 • Gör regelbundna kontroller. Hur ofta är helt beroende på vad som ska kontrolleras. Vissa kontroller är reglerade, som exempelvis ventilation genom obligatoriska ventilationskontroller med givna intervall. Andra är det inte, utan är beroende av förhållandena, som till exempel vid misstanke om vattenskada. Dessutom kan det variera mellan olika föreningar.

 • Notera fel och brister – vad problemet är och hur planen för att avhjälpa det ser ut.

Behövs då någon särskild kompetens eller behörighet?

Grundläggande är att den som genomför kontrollen förstår vad som ska kontrolleras, syftet med den och vilka regelverk som gäller. För det behövs ingen egentlig behörighet. I vissa föreningar finns kunskapen inom föreningen, men annars rekommenderar vi att föreningen köper tjänsten.

Bränder och olyckor

Varje år omkommer cirka hundra personer vid brand och de flesta befinner sig i en bostad. Bränder skapar stor materiell skada, men framför allt drabbar de människor och påverkar deras liv dramatiskt. Därför är det väldigt angeläget att arbeta aktivt med det som kallas systematiskt brandskyddsarbete i föreningen.

Det kan se ut så här:

 • Kontinuerligt kontrollera och underhålla rökluckor. Beroende på verksamhet i huset kan det finnas krav på annan brandsläckningsutrustning som också ska kontrolleras.

 • Kontinuerligt kontrollera utrymningsvägar, till exempel trapphus eller andra räddningsvägar, så att de inte är belamrade med barnvagnar och annat brännbart material.

 • Informera medlemmarna om brand, till exempel om tågordningen Rädda-Varna-Larma-Släck genom anslag i trapphus och i nyhetsbrev. Notera att det ibland kan vara bättre att göra det i en annan ordning.

 • Upplys också om vikten av att aldrig gå ut i ett rökfyllt trapphus.

 • Tänk på att informera medlemmarna om hur de kontrollerar sina brandvarnare, vilket de bör göra en gång i månaden. Påminn om att byta batteri varje år.

Sedan år 1999 ska alla nybyggda bostäder, enligt Boverkets byggregler, ha brandvarnare installerad. Enligt ansvarig myndighets, MSB:s, allmänna råd om brandvarnare i bostäder, är det lämpligt att ägaren till byggnaden oavsett ålder ser till att brandvarnare installeras. Det är vanligt att medlemmarna enligt stadgarna sedan ansvarar för brandvarnarna.

Så kan inbrott förhindras

 • Se över fastighetens låssystem som omfattar entré-, källar- och förrådsdörrar samt garageportar med mera. Nycklar och kodlås kan komma i fel händer varför elektroniska låssystem är att föredra. Fördelen är att låstaggarna lätt går att avkoda om en tagg kommer på vift.

 • Motorstyrda entréportar och dörrar kan finnas av tillgänglighetsskäl. Hur länge står de öppna efter passering? Se också över dörrstängare och öppningsbegränsare på fönster.

 • Belysning inomhus ska fungera på ett bra sätt. Det kan vara idé att installera närvarostyrd belysning. Säkerställ att den fungerar genom tillsyn av exempelvis en fastighetsskötare eller någon ansvarig i styrelsen.

 • Att ansluta sig till Polisens Grannsamverkan kan vara en bra idé.

 • Kamerabevakning? Bara som en sista utväg när alla andra lösningar prövats för att få bukt med inbrott, och då måste integritetslagstiftningen följas.

Utemiljön påverkar säkerheten

Bostadsrättsföreningars utemiljö skiljer sig stort över landet. Några saker att se över för att höja tryggheten kan vara belysningen när det gäller val av armaturer och placering av dem, liksom skötsel. Mycket täta buskage och annan växtlighet kan skapa otrygghet. Se över placering och skötsel.

Viktigt att tänka på vid snö och is

Fastighetsägaren har ett stort ansvar för tillsyn, att sanda och snöröja och ta bort istappar från taket. Att lägga ett snöröjningsschema på medlemmarna är därför ingen bra idé, och det räcker inte att sätta upp en varningsskylt om istappar. Kan ansvaret läggas på någon annan än styrelsen? Ja, om föreningen har tecknat ett avtal som inkluderar bevakning. Entreprenören har då ansvaret att bevaka behovet. Föreningen kan förstås också ha ett avropsavtal med egen bevakning, men då är det viktigt att inställelsetiden är reglerad i avtalet och att någon i styrelsen har ansvaret för bevakningen.

Tänk på det här!

 • Ha avtal för fastighetsskötsel, jour, vinterskötsel och avfallshantering. Det underlättar mycket för styrelsen.
 • Se inte egenkontrollen enbart som en belastning. Initialt kan den kräva en del arbete, men blir sedan ett praktiskt verktyg som underlättar i den löpande förvaltningen.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Säkerhet och trygghet i föreningen

  Begreppet trygghet står för olika saker för var och en och ett tryggt boende skapas på många olika sätt. Det är också mycket som påverkar hur boendemiljön upplevs. Styrelsen har dock ett ansvar för att skapa ett säkert boende i föreningen.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet